Vägledning

Täkter

Väg som löper genom ett kalkbrott

Husbehovstäkter

En husbehovstäkt avser en täkt där det utbrutna materialet används för eget behov inom den egna fastigheten. Det innebär att materialet inte säljs eller nyttjas kommersiellt.

Introduktion

Husbehovstäkter kan antingen vara tillstånds- eller anmälningspliktiga. Det som avgör om en täkt är tillstånds- eller anmälningspliktig är vilket material som avses brytas och i vilken mängd. Husbehovstäkter kan också innebära en väsentlig ändring av naturmiljön och då ska samråd ske med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 

Sidan vänder sig till

Vägledningen riktar sig till myndigheter, verksamhetsutövare och allmänhet.

Bra att veta

Det pågår en uppdatering av vägledningen om täktverksamhet. Webbsidorna kommer att uppdateras under 2023.

Regeringen ser över reglerna om anmälningsplikt i miljöprövningsförordningen. 

Skillnaden kommersiell täkt och husbehovstäkt

Reglerna om husbehovstäkt kan tillämpas på varje slag av fastighet. Avgörande för om täkten skett för husbehov är om det utbrutna materialet använts inom fastigheten för dess eget behov för skötseln av en jordbruks- eller skogsfastighet och inte sålts eller på annat sätt utnyttjats kommersiellt. Som exempel nämns att ett cementgjuteris grusuttag från egen fastighet inte kan anses ske för husbehov.

Vid till exempel grustäkt för byggande eller underhåll av en samfälld väg torde uttag av en sådan grusmängd, som svarar mot fastighetens delaktighet i vägen få anses tillgodose fastighetens behov. Däremot finns krav på tillstånd om uttaget är större än så. (Se RÅ 1993 ref. 4.)

Mark- och miljööverdomstolen har i ett senare avgörande bedömt att begreppet husbehovstäkt inte kan tillämpas för material som ett bolag tagit ut för att nå en ledningsgata eller ledningsstolpar vid kraftledningsgata. Det förhållandet att fastighetsägaren haft viss nytta av uttaget förändrade inte bedömningen (MÖD 2004: 78).

Tillståndsplikt för stora husbehovstäkter

Det krävs tillstånd för täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, enligt 4 kap. 1 §, verksamhetskod 10.10, i miljöprövningsförordningen (MPF). Undantag från tillståndsplikten föreligger om verksamheten:

  • endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.

Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar är tillståndspliktigt om verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad (4 kap. 2 §, verksamhetskod 10.11, i MPF).

Anmälningsplikt för husbehovstäkter

Täkt för markinnehavarens husbehov är anmälningspliktigt enligt 4 kap. 4 §, verksamhetskod 10.30, MPF i följande fall:

  • Naturgrus, om totalt uttagen mängd är mer än 10 000 ton naturgrus 

Täkt för markinnehavarens husbehov är som huvudregel anmälningspliktigt enligt 4 kap. 5 §, verksamhetskod 10.40, MPF vid uttag av:

  • Berg, om totalt uttagen mängd är mer än 10 000 ton berg.
  • Torv, om verksamhetsområde är större än fem hektar eller mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).

Undantag från anmälningsplikt enligt 4 kap. 5 §, verksamhetskod 10.40, MPF gäller för verksamhet som:

  • är tillståndspliktig (enligt 4 kap. 1 § eller 2 §, verksamhetskoderna 10.10 eller 10.11, i MPF).

Reglerna om anmälningsplikt för vissa husbehovstäkter trädde i kraft 1 januari 2008. Naturvårdsverket anser att  begreppet ”totalt uttagen mängd”  ska gälla uttag efter det att reglerna trädde i kraft. Uttag före reglernas ikraftträdande ska alltså inte räknas in.

En anmälningspliktig verksamhet får enligt 9 kap. 6 c § miljöbalken påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Samrådsplikt och hänsynsregler

Husbehovstäkter som inte omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt, men som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön ska anmälas till tillsynsmyndigheten för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Verksamheten får då påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. De allmänna hänsynsreglerna i 2 kapitlet miljöbalken ska givetvis alltid beaktas, även om husbehovstäkten inte omfattas av samråds- eller anmälningsplikt.

Samrådsplikt 

Kross- och sorteringsverk kan vara anmälningspliktiga

Om krossning och sortering ingår i verksamheten kan det krävas en anmälan till kommunen. Anläggningar för krossning och sortering av berg, naturgrus och andra jordarter är anmälningspliktiga enligt 4 kap. 6 §, verksamhetskod 10.50, i MPF.

Anmälningsplikt gäller för anläggningar:

  • inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
  • utanför sådana områden, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.