Tillsynsvägledning

Mottagningskriterier för avfall till deponi för parametrar som saknar lakkriterier

Vägledning om hur man ska hantera jordmassor som är förorenade med organiska föroreningar som inte har lakkriterier i föreskrifterna.

Vi vägleder om jord- eller schaktmassor, som klassificeras som farligt avfall, kan anses vara stabilt och icke-reaktivt, och därmed kan deponeras på en deponi eller deponicell för icke-farligt avfall. Vi vägleder också om hur man ska bedöma massorna när föroreningarna inte har lakkriterier i föreskriften.

Sidan vänder sig till

Tillsyns- och prövningsmyndigheter. Vägledningen kan även vara ett stöd för verksamhetsutövare.

Bra att veta

Branschgruppen Västra Götalands län har ställt frågor om jordmassor förorenade med organiska föroreningar som inte har definierade lakkriterier i föreskrifterna. Svaren publicerar vi här på webben och fungerar som komplement till Handboken 2007:1.

Under de senaste åren har standarden på avfallsdeponierna i Sverige och Europa blivit bättre som en följd av EU-direktivet om deponering av avfall (99/31/EG).

Sverige införlivade EU-direktivet i juli 2001 genom förordningen om deponering av avfall (2001:512), se länk nedan, och Naturvårdsverkets allmänna råd om deponering av avfall (Handbok 2004:2) se länk i rutan relaterad publikation. Med stöd av förordningen har Naturvårdsverket beslutat om föreskrifter om deponering av avfall (NFS 2004:10), (länk nedan) och Naturvårdsverkets allmänna råd Mottagningskriterier för avfall till deponi (Handbok 2007:1) se länk i rutan relaterad publikation .

Förordningen om deponering av avfall (2001:512) 

Föreskrift om deponering av avfall (NFS 2004:10)

Sveriges lagar på deponiområdet har lett till att avfallet koncentreras till ett mindre antal deponier som har en högre standard. Deponeringsförordningen medför strängare krav än tidigare, bland annat på deponiernas underliggande barriär, bottentätning, avslutande täckning och på uppsamling av lakvatten. Kraven skiljer sig åt beroende på vilken typ av avfall som deponeras och är högre ju farligare avfall som deponin tar emot.

Alla nya deponier ska klara miljökraven, inte bara nu utan också i framtiden. Därför måste man ta hänsyn till deponins hela livslängd när man utformar moderna deponier. Det beror på att det är ofrånkomligt att föroreningarna i en deponi på lång sikt kommer att spridas trots olika skyddsåtgärder.

Annat du kan ha nytta av