Stöd och information

Rapportera till avfallsregistret

Farligt avfall i tunnor

Stöd till verksamheter som ska anteckna och rapportera uppgifter om farligt avfall. Här hittar du ingång till e-tjänster, vilka uppgifter som ska lämnas till Naturvårdsverkets avfallsregister och hur rapporteringen går till.

Sidan vänder sig till

Verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, mäklar, handlar eller behandlar farligt avfall.

Bra att veta

Om du rapporterar uppgifter ofta kan du lämna uppgifter via API - en webblösning som möjliggör utbyte av data mellan system.

Bestämmelser om antecknings- och rapporteringsskyldighet finns huvudsakligen i avfallsförordningens sjätte kapitel.

I 6 kap 1 - 5 §§ avfallsförordningen (2020:614) anges att den som producerar, transporterar, samlar in, handlar, mäklar eller behandlar ett farligt avfall ska anteckna vissa uppgifter om avfallet.

Enligt 6 kap 11 § avfallsförordningen (2020:614) ska den som är anteckningsskyldig enligt 1 - 5 §§ även lämna sina uppgifter elektroniskt till Naturvårdsverkets avfallsregister. Uppgifterna ska ha lämnats senast två arbetsdagar från det datum då anteckningen ska vara förd.

I Naturvårdsverkets föreskrifter om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret (NFS 2020:5) preciseras vilka uppgifter som ska antecknas och rapporteras till avfallsregistret.

Att lämna sina uppgifter för sent till avfallsregistret omfattas av miljösanktionsavgift enligt 11 kap 8 b § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Enligt 7 kap 7 § avfallsförordningen (2020:614) ska den som behandlar icke-farligt avfall anteckna vissa uppgifter om avfallet.

Aktuellt

Här publicerar vi nyheter om exempelvis uppdateringar. Den här vägledningen uppdaterades senast 2024-06-18.

Rapportera via e-tjänst

I avfallsregistret rapporterar du uppgifter om farligt avfall till Naturvårdsverket. Det finns åtta olika ingångar till e-tjänsten, vilken du ska använda beror på vem som rapporterar. Du kan också rätta redan rapporterade uppgifter.

Rapportera till avfallsregistret via API

Verksamheter kan lämna uppgifter till avfallsregistret med hjälp av API. Här hittar du stöd kring avtal och certifikat, teknisk guide samt kodtabeller. 

Anteckningsskyldighet

Den verksamhet som producerar, transporterar, samlar in, mäklar, handlar eller behandlar ett farligt avfall är skyldig att anteckna de uppgifter som anges i 6 kap 1 - 5 §§ avfallsförordningen (2020:614) och som ytterligare preciseras i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:5). Den som är skyldig att föra en anteckning ska även rapportera uppgifterna till Naturvårdsverkets avfallsregister. 

Viktigt om anteckning

Den som har fört en anteckning har två arbetsdagar på sig att rapportera uppgifterna till avfallsregistret.

En anteckning ska i regel innehålla uppgifter om avfallstyp, vikt, vem som transporterar avfallet, från vem och vilken plats avfallet transporteras från, samt av vem och var avfallet tas emot. Vilka uppgifter som mer exakt ska antecknas eller när anteckningen senast ska vara förd beror på i vilken roll verksamheten hanterar det farliga avfallet. Den som transporterar bort ett farligt avfall som uppstått i den egna verksamheten (avfallsproducent) eller den som transporterar någon annans farliga avfall, ska till exempel ha antecknat innan transporten påbörjas. En insamlare eller behandlare som hämtar eller tar emot ett farligt avfall har däremot två arbetsdagar på sig att föra sin anteckning.

Verksamheter som behandlar farligt avfall ska även anteckna uppgifter om behandlingsresultat. Uppgifterna ska sammanställas kvartalsvis senast sista dagen i januari, april, juli och oktober. En sammanställning avser närmast föregående kvartal och ska innehålla uppgifter om behandlade avfallstyper, behandlingsmetod, mängden farligt avfall som efter behandlingen blivit icke-farligt avfall eller som upphört att vara avfall efter att ha förberetts för återanvändning, materialåtervinning, eller annan återvinning.

Uppgifter som ska lämnas

Enligt avfallsförordningen ska anteckningar som förs om farligt avfall också rapporteras till avfallsregistret. Här finns information om olika uppgifter som ingår i de åtta anteckningarna.

Läs mer

Stöd för dig som ska anteckna och rapportera

Frågor och svar

Här samlar vi svar på vanliga frågor kring anteckningsskyldighet, rapporteringsskyldighet och avfallsregistret. 

Informationsmaterial

Här finns bland annat en kortfattad broschyr och sju berättelser om mindre verksamheter som rapporterar in sitt farliga avfall.

Om avfallsregistret

Alla som rapporterar till avfallsregistret bidrar till en tydligare bild över flödet av farligt avfall i Sverige. Det ökar möjligheterna till att avfallet tas om hand på rätt sätt. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.

Nästan alla verksamheter lämnar ifrån sig någon form av farligt avfall som till exempel elektronikskrot, gamla lysrör eller kemikalierester. Uppskattningsvis behöver över en miljon verksamheter rapportera till avfallsregistret någon gång under ett år. 

Sverige behöver också ha bättre kontroll på sitt farliga avfall enligt gemensamma regelförändringar på EU-nivå. Det genereras över 2 miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Avfallsregistret bidrar till ökad spårbarhet över flödet av farligt avfall liksom mer tillförlitlig avfallsstatistik.

Avfallsregistret bidrar även till att uppnå miljömålet om en giftfri miljö samt utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. Återanvändning av avfall ska öka och mängden avfall ska minska. I det cirkulära flödet behöver det farliga avfallet kunna följas med tillförlitlig statistik.

Relaterade sidor