Vägledning

Rapportera till avfallsregistret

Farligt avfall

Stöd till verksamheter som ska anteckna och rapportera uppgifter om farligt avfall. Här hittar du ingång till e-tjänster, vilka uppgifter som ska lämnas till Naturvårdsverkets avfallsregister och hur rapporteringen går till.

Sidan vänder sig till

Verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, mäklar, handlar eller behandlar farligt avfall.

Bra att veta

Om du rapporterar uppgifter ofta kan du lämna uppgifter via API - en webblösning som möjliggör utbyte av data mellan system.

§

Lagstiftning

Bestämmelser om antecknings- och rapporteringsskyldighet finns i avfallsförordningens sjätte kapitel. Naturvårdsverket preciserar i sina föreskrifter (NFS 2020:5) vilka uppgifter som ska antecknas och rapporteras.

Enligt 6 kap 1 - 5 §§ avfallsförordningen ska den som producerar, transporterar, samlar in, handlar, mäklar eller behandlar ett farligt avfall anteckna vissa uppgifter. Anteckningen ska enligt 6 § sparas i 3 år eller 1 år för den som antecknar som transportör enligt 2 §.

Enligt 6 kap 11 § ska den som är anteckningsskyldig enligt 1 - 5 §§ även lämna sina uppgifter elektroniskt till avfallsregistret.

Den 1 januari 2022 träder en miljösanktionsavgift i kraft för den som rapporterar för sent. Bestämmelsen följer av 11 kap 8 b § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Avfallsförordning (SFS 2020:614)

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:5) om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret  

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Rapportera via e-tjänst

Här rapporterar du uppgifter om farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister. Det finns åtta olika ingångar till e-tjänsten, vilken du ska använda beror på vem som rapporterar. Här finns även stöd om hur e-tjänsten fungerar och hur du loggar in.

Ingång till e-tjänsterna

Instruktioner och stöd till e-tjänsterna

Avfallsregistret

Rapportera farligt avfall på knappt tre minuter

Filmen beskriver vad som gäller för den rapportering av farligt avfall som många verksamheter är skyldiga att göra från 1 november 2020.

Youtube video

Rapportera till avfallsregistret via API

Verksamheter kan lämna uppgifter till avfallsregistret med hjälp av API. Här hittar du stöd kring avtal och certifikat, teknisk guide samt kodtabeller. 

Avfallsregistret för tillsynsmyndigheter

Myndigheter som ska hämta uppgifter som lämnats till Naturvårdsverkets avfallsregister hittar tillsynsvägledning via länken nedan.

Läs mer

Anteckningsskyldighet

Den verksamhet som producerar, transporterar, samlar in, mäklar, handlar eller behandlar ett farligt avfall är skyldig att anteckna de uppgifter som anges i 6 kap 1 - 5 §§ avfallsförordningen (2020:614) och som ytterligare preciseras i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:5). Den som är skyldig att föra en anteckning ska även rapportera uppgifterna till Naturvårdsverkets avfallsregister. 

Viktigt om anteckning

Den som har fört en anteckning har två arbetsdagar på sig att rapportera uppgifterna till avfallsregistret.

Uppgifter som ska lämnas

Enligt avfallsförordningen ska anteckningar som förs om farligt avfall också rapporteras till avfallsregistret. Här finns information om olika uppgifter som ingår i de åtta anteckningarna.

Läs mer

Relaterat stöd

  Frågor och svar

  Här samlar vi svar på vanliga frågor kring anteckningsskyldighet, rapporteringsskyldighet och avfallsregistret. 

  Informationsmaterial

  Här finns bland annat en kortfattad broschyr och sju berättelser om mindre verksamheter som rapporterar in sitt farliga avfall.

  Kontakt och frågor

  Frågor om systemet

  Telefontid: mån–fre kl 8.00–16.30

  Telefon: 010-698 10 00

  Övrig tid, mejla dina frågor till: kundtjanst@naturvardsverket.se

  Om avfallsregistret

  Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför finns nu krav på att alla företag och verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till avfallsregistret. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.    

  Den senaste statistiken visar att det uppstår över 2 miljoner ton farligt avfall per år i Sverige. Men statistiken är osäker och har hittills bara uppdaterats vartannat år och tillsynsmyndigheter saknar effektiva verktyg för att kunna spåra flödet av farligt avfall. Nästan alla verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör och olika kemikalier. En verksamhet kan vara allt från en stor fabrik till ett företag med få anställda som en frisersalong, biltvätt eller advokatbyrå. Uppskattningsvis berörs över en miljon verksamheter av avfallsregistret.  

  Förslagen till regeländringar följer av EU:s så kallade avfallspaket med ändringar av ett antal direktiv på avfallsområdet. Sverige ska följa de regler som gemensamt beslutats på EU-nivå och ska säkerställa att farligt avfall hanteras på ett lämpligt sätt. Alla medlemsstater ska inrätta ett elektroniskt register för uppgifter om farligt avfall, för att förbättra möjligheten till kontroll och spårbarhet. Uppgifterna kommer att användas till Sveriges avfallsrapportering till EU samt till avfallsstatistik. 

  Avfallspaketet syftar också till att främja en cirkulär ekonomi. Då behöver återanvändning av avfall öka och mängden avfall minska. Det blir också ännu viktigare att kunna ta fram mer tillförlitlig avfallsstatistik och se statistiskt säkerställda förändringar. Tillförlitlig statistik är också en förutsättning för att kunna välja de mest lämpliga åtgärderna för en cirkulär ekonomi.   

  Naturvårdsverket ordnade under 2017–2020 dialogmöten med verksamhetsutövare, branschorganisationer och tillsynsmyndigheter för att ta fram avfallsregistret i samverkan med berörda aktörer. Dessutom samverkade vi med en pilotgrupp bestående av verksamheter som behandlar farligt avfall.