Stöd och information

Rapportera till avfallsregistret

Farligt avfall i tunnor

Rapportera till avfallsregistret via API

Verksamheter kan lämna uppgifter till avfallsregistret med hjälp av API. Här hittar du stöd kring avtal och certifikat, teknisk guide samt kodtabeller.

En verksamhet kan lämna uppgifter till Naturvårdsverkets avfallsregister med hjälp av API. API är en webbtjänst som möjliggör att två olika system kan utbyta information med varandra.

Sidan vänder sig till

Du som tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet och verksamhetsutvecklare samt tjänste- och mjukvaruleverantörer som levererar till verksamheter som producerar, transporterar, mäklar, handlar eller behandlar farligt avfall och annat avfall.

Bra att veta

Denna sida omfattar enbart stöd för verksamheter som ska lämna uppgifter via API. Tillsynsmyndigheter som ska hämta uppgifter via API hittar stöd här:

Avfallsregistret för tillsynsmyndigheter

Att lämna uppgifter via API

Så här sker informationsutbytet:

 • Det avsändande systemet anropar avfallsregistrets API genom att skicka uppgifterna i anteckningen om avfallet.
 • Avfallsregistrets API kontrollerar att uppgifterna är korrekta, accepterar och returnerar ett OK-svar tillbaka tillsammans med ett avfalls-id.
 • Om uppgifterna i anteckningen inte kan tas emot returnerar avfallsregistrets API ett felmeddelande.

Avfalls-id är ett slags löpnummer som systemen kan använda för att ”länka ihop” en och samma avfallsmängd i efterföljande anteckningar. I det egna verksamhetsstödsystemet är denna uppgift frivillig att använda.

Introduktion till att lämna uppgifter via API (pdf, 550 kB)

Checklista inför anslutning till avfallsregistrets API

Delar av innehållet i checklistan utvecklas mer ingående längre ned på sidan.

Verksamhetsutövare som är anteckningsskyldiga enligt avfallsförordningen och ska lämna uppgifter digitalt till avfallsregistret. Även tjänsteleverantörer och mjukvaruleverantörer har möjlighet att ansluta till avfallsregistrets API för att möjliggöra för sina kunder att lämna uppgifter till Naturvårdsverket.

Det finns två miljöer att ansluta sig till, en test- och en produktionsmiljö. Den som utvecklar ett system kan begära åtkomst till testanslutning för att testa sin integration och få systemet godkänt för produktionsanslutning. Den som har ett godkänt system upprättar sedan ett avtal för produktionsanslutning för att ansluta systemet till produktionsmiljön.

Läs mer under avsnittet Avtal och certifikat för avfallsregistret.

Ett certifikat är en e-legitimation som används för säker anslutning mellan två system och bland annat medger krypterad datatrafik, som förhindrar att informationen påverkas eller avlyssnas när den skickas mellan system. För att kunna ansluta ett verksamhetsstödsystem till tjänsten behövs ett klientcertifikat. Som regel behöver verksamhetsutövare ha ett klientcertifikat, förutom när man köper verksamhetsstödsystemet som en tjänst från en tjänsteleverantör.

Kostnad för klientcertifikat och hur lång tid det tar att få det varierar mellan certifikatutfärdarna. Normalt kan det ta ett par veckor att få sitt certifikat på plats, och ibland kan det krävas ett fysiskt besök hos leverantörerna för att verifiera sin identitet.

Läs mer under avsnittet Certifikat krävs för att identifiera anslutande system.

Inloggningsuppgifter och åtkomstnycklar skickas via Mina meddelanden eller krypterad e-post. Naturvårdsverket rekommenderar att man ansluter sin organisation till en digital brevlåda för att ta emot åtkomstnycklar via Mina meddelanden. Det går bra att ansluta sig till valfri digital brevlåda.

Digital post för dig som företag (DIGG)

Min myndighetspost

För att kunna genomföra tekniska tester av en integration gentemot avfallsregistret krävs åtkomst till testmiljön. Anslutande part skickar in en begäran om åtkomst för testanslutning tillsammans med ett klientcertifikat (utställt på samma organisationsnummer som begäran avser). Naturvårdsverket returnerar inloggningsuppgifter och åtkomstnyckel till testmiljön via Mina meddelanden eller krypterad e-post.

Tillsammans med teknisk personal hos Naturvårdsverket verifierar anslutande aktör att man har åtkomst till testmiljö, samt genomför givna testfall. Efter godkända resultat har mottagits av Naturvårdsverkets tekniska förvaltning är systemet nu godkänt för teknisk anslutning till avfallsregistrets produktionsmiljö.

Läs mer under avsnittet Checklista för test av integration.

För att lämna uppgifter till avfallsregistret via API måste verksamhetsutövaren och/eller tjänsteleverantören ingå avtal för produktionsanslutning med Naturvårdsverket. Avtalsmallen ska fyllas i, skrivas ut i ett exemplar, undertecknas av behörig firmatecknare och skannas för att sedan mailas kundtjanst@naturvardsverket.se. Det går också bra att skicka in via post.

Läs mer under avsnittet Avtal och certifikat för avfallsregistret.

kundtjanst@naturvardsverket.se

I samband med retur av avtal för produktionsanslutning får verksamhetsutövaren och/eller tjänsteleverantören inloggningsuppgifter och åtkomstnyckel till produktionsmiljö via Mina meddelanden eller kypterad e-post. Efter en genomförd anslutning till produktionsmiljö meddelar anslutande aktör detta till Naturvårdsverkets tekniska förvaltning, varpå ärendet kan avslutas.

Avtal och certifikat för avfallsregistret

För att ansluta ett verksamhetssystem till avfallsregistrets API behövs bland annat klientcertifikat och avtal med Naturvårdsverket. Uppgifter i det avtal som lämnas till Naturvårdsverket ska av den som skickar in avtalet hållas uppdaterade över tid.

Fler aktörer än de som har skyldighet enligt avfallsförordningen att lämna uppgifter till avfallsregistret är intresserade av att ansluta sig till API:et. Här listar vi vad som gäller för olika aktörer.

Verksamhetsutövare

De verksamhetsutövare som ska lämna uppgifter digitalt till avfallsregistret ges av avfallsförordningens sjätte kapitel. För att ansluta till API:et krävs:

 • Begäran om åtkomst för testanslutning (om verksamhetsutövaren utvecklar ett eget verksamhetssystem)
 • Att ett avtal för produktionsanslutning upprättas med Naturvårdsverket
 • Ett klientcertifikat (om verksamhetsutövaren har ett eget verksamhetssystem)
 • API-nycklar till test- och produktionsmiljö (utfärdas av Naturvårdsverket)

Enda gången klientcertifikat och testanslutning inte behövs är om verksamhetssystemet köps som en tjänst från en tjänsteleverantör (se nedan).

Tjänsteleverantör

Här menas systemutvecklare som levererar verksamhetssystem till verksamhetsutövare i form av en tjänst. Tjänsteleverantören ansvarar för att verksamhetssystemet är identifierbart med hjälp av ett klientcertifikat. För att ansluta till API:et krävs att:

 • Tjänsteleverantören har
  • Skickat in en begäran om anslutning till API för testmiljö till Naturvårdsverket 
  • Ett klientcertifikat 
  • Inloggningsuppgifter och åtkomstnyckel till testmiljö (utfärdas av Naturvårdsverket)
 • Verksamhetsutövare som köper tjänsten har
  • Ett avtal för produktionsanslutning med Naturvårdsverket 
  • Inloggningsuppgifter och åtkomstnyckel till produktionsmiljö (utfärdas av Naturvårdsverket)

Mjukvaruleverantör

Här menas systemutvecklare som levererar verksamhetssystem till verksamhetsutövare i form av en produkt. Mjukvaruleverantörer får endast ansluta till testmiljön för att utveckla och testa sin mjukvara. För att ansluta till API:ets testmiljö krävs att:

Mjukvaruleverantören har

 • Skickat in en begäran om anslutning till API för testmiljö till Naturvårdsverket 
 • Ett klientcertifikat 
 • Inloggningsuppgifter och åtkomstnyckel till testmiljö (utfärdas av Naturvårdsverket)

Verksamhetsutövare som köper mjukvaran som produkt behöver både klientcertifikat samt avtal för produktionsanslutning med Naturvårdsverket (se Verksamhetsutövare ovan).

Den aktör som utvecklar en integration mot avfallsregistrets API måste genomföra tester mot testmiljön innan systemet kan godkännas för produktionsanslutning. För att kunna genomföra dessa tester behövs åtkomst till testmiljön. 

 1. Fyll i mall ”Begäran om anslutning till API för testmiljö” 
 2. Maila till kundtjanst@naturvardsverket.se tillsammans med följande bilaga:
  a. Klientcertifikat utställt på samma organisationsnummer som begäran avser. 

Begäran om anslutning till API för testmiljö v. 2.0 (pdf 103 kb)

Användarvillkor API för testmiljö – Bastjänst Farligt Avfall

När ett system är godkänt för anslutning till produktionsmiljön måste också ett avtal om produktionsanslutning upprättas med Naturvårdsverket för att möjliggöra uppgiftslämnande till avfallsregistret. 

Verksamhetsutövare som avser ansluta till avfallsregistrets API för produktionsmiljö ska upprätta avtal med Naturvårdsverket enligt följande:

 1. Fyll i avtalsmallen.
 2. Skriv ut i ett exemplar.
 3. Avtalet undertecknas av behörig firmatecknare.
 4. Skanna avtalet och maila till kundtjanst@naturvardsverket.seeller via post till Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm.
 5. Skicka med följande bilagor:
  a) Registreringsbevis (ej äldre än tre månader) som styrker att undertecknande person är behörig.
  b) Ev. klientcertifikat.

Naturvårdsverket granskar avtalet och returnerar det signerat med e-post till den kontaktperson som anges på avtalet. Då både avtal och klientcertifikat är godkända skickas inloggningsuppgifter och åtkomstnyckel till produktionsmiljö via Mina meddelanden eller krypterad e-post (se Checklista för anslutning).

Notera att som tumregel krävs ett avtal och klientcertifikat per juridisk person. Moderbolag kan dock agera som tjänsteleverantör för sina dotterbolag. Ta kontakt med kundtjanst@naturvardsverket.se för att få veta mer. 

Om viss information som lämnats av verksamhetsutövaren i avtalet i efterhand ändras, som exempelvis att en verksamhet efter en viss tid byter kontaktperson, är det viktigt att verksamhetsutövaren kontaktar Naturvårdsverket med uppdaterad information.

Avtal om produktionsanslutning – BTFA och API för anteckning v. 3.0 (pdf 188 kB)

Allmänna villkor för anslutning till BTFA via API för anteckning

Bilaga A – Teknisk beskrivning av Naturvårdsverkets Bastjänst Farligt Avfall och API för anteckning v. 1.3 (pdf 325 kB)

Beställ registreringsbevis (Bolagsverket)

Både offentliga och privata verksamheter kan ansluta sina verksamhetssystem till Naturvårdsverkets API:er för att lämna in information. För att det ska ske på ett säkert sätt används så kallade klient- och servercertifikat.

Ett certifikat fungerar som en e-legitimation mellan system och är en förutsättning för krypterad trafik, som förhindrar att informationen påverkas eller avlyssnas när den skickas mellan system. Med ett server-certifikat, som Naturvårdsverket har, kan anslutande part också vara säker på att anropet skickas till rätt tjänst och att det returnerade svaret är pålitligt. Ett klient-certifikat gör att Naturvårdsverket som erbjuder API-tjänsten kan vara säker på att information skickas från en betrodd part, vilket regleras genom avtal och kvalificeras genom tester.

Notera att det är det anslutande systemet som behöver kunna identifieras med hjälp av klientcertifikatet, inte den anslutande aktören. Se avsnittet Det här gäller för olika aktörer. Respektive anslutande organisation identifieras genom den tilldelade Inloggningsuppgifter och åtkomstnyckeln.

Certifikat för anslutning

Naturvårdsverket begär att organisationer och verksamheter som vill ansluta till myndighetens API:er utgår från EU:s lista över leverantörer av kvalificerade tjänster för eIDAS och skaffar ett kvalificerat certifikat av typen Qualified Certificate for Website Authentication (QWAC).

Leverantörerna på denna lista är certifierade enligt ETSI TS 102 042-standarden för elektroniska certifikat. Det är en europeisk certifiering baserat på ett EU-direktiv som syftar till att underlätta digital kommunikation mellan myndigheter, medborgare och företag i Europa.

QWAC kan användas både för identifiering av en webbplats (server) som en webbplats-användare (client). Notera att det är viktigt att ”client” finns med, leverantörerna har inte alltid detta som standard. Certifikatet ska användas för server- till serverkommunikation.

QWAC är en typ av certifikat som kommer bli standard för banker och andra finansiella institut inom EU genom PSD2-direktivet. Av den anledningen finns en utökning av certifikatet för PSD2. Naturvårdsverket har dock inga krav på att certifikaten ska kunna användas för finansiella tjänster inom Europa. PSD2 behöver inte ingå.

Kostnad för certifikat och hur lång tid det tar att få ett certifikat varierar mellan certifikatutfärdarna. Normalt kan det ta ett par veckor att få sitt certifikat på plats, och ibland kan det krävas det ett fysiskt besök hos leverantörerna för att verifiera sin identitet.

EU:s lista över eIDAS Trust service providers

Naturvårdsverket har inte några samarbeten med enskilda leverantörer eller återförsäljare av klientcertifikat, utan rekommenderar att man utgår från kraven ovan och gärna tar hjälp av EU:s lista. 

Villkor för API

Särskilda villkor gäller för Naturvårdsverkets API. Se separat information för testmiljö respektive anslutning för anteckning.

Teknisk guide för avfallsregistrets API

Här finns information om anslutning och beskrivning av avfallsregistrets API, kallat API för anteckning. API för anteckning är ett publikt REST-baserat API som Naturvårdsverket erbjuder för att kunna lämna uppgifter direkt till avfallsregistret.

Verksamheter som vill lämna uppgifter till avfallsregistret från sitt eget verksamhetsstödsystem behöver först ingå ett avtal med Naturvårdsverket för att ansluta till API:et. När avtal har ingåtts sker en så kallad teknisk onboarding.

 1. Naturvårdsverket granskar klient-certifikatet och att det stämmer med parten i avtalet.
 2. Naturvårdsverket skickar ut en API-nyckel (API token) för anslutning till avfallsregistrets testmiljö.
 3. Verksamheten konfigurerar sin miljö att använda certifikatet i anropen och genomför acceptanstester i testmiljön. Det är möjligt att kontrollera vad som lagrats i registret med ett par GET-anrop som endast fungerar i testmiljön. Se swaggerfil, för request- och responseexempel.
 4. När verksamheten är färdig med integration och tester så skickas ett exempel på varje antecknings- och transaktionstyp. Excelmall för detta finns här. Efter att Naturvårdsverket godkänt era anteckningar ska ni skicka in ett avtal om produktionsanslutning och därefter får ni en API-nyckel (API-token) för produktionsmiljön.
 5. Klart att köra mot produktionsmiljön!

Swagger-fil, uppdaterad 2021-10-25 (zip 9 kB)

Service style

REST

Datautbytesformat

JSON

Transport security

Tvåvägsautentisering (mTLS) används varför det krävs ett klientcertifikat från en godkänd utfärdare.

Autentisering

OAuth2 Bearer används och i samband med anslutning får verksamhetsutövaren en access token med en ettårsgräns.

URL:er
 • Produktionsmiljö
  https://api.naturvardsverket.se/btfa/anteckning/v1/[resource name]...
 • Testmiljö
  https://api-test.naturvardsverket.se/btfa/anteckning/v1/[resource name]...
 • Sandbox finns ej tillgängligt i dagsläget.
Språk

De flesta datafält är namngivna på svenska. 

Request headers

NV-Client-System-ID (obligatoriskt) ska innehålla namn och version avseende det anslutande systemet.

NV-Client-Tracking-ID (frivilligt) returneras alltid I svaret och kan användas för att spåra förfrågan med ett valfritt id. Om man inte gör något val så kommer ett slumpmässigt UUID (Universal unique identifier, unik identifierare) att inkluderas i svaret.

Swagger-fil, uppdaterad 2021-10-25 (zip 9 kB)

Observera att Swagger-filen innehåller allt ni kan tänkas behöva under hela implementationsarbetet, så som design och dokumentation till implementation och test. Mer information om hur du använder Swagger kan du hitta på https://swagger.io/about/

 

Metoder Resurs Beskrivning
GET /anteckningar Anrop för egenkontroll under test av integration. Kan filtreras på datum från och till och ger tillbaka de anteckningar det anropande organisationsnumret har rapporterat.
GET /anteckningar/:avfallid Anrop för egenkontroll under test av integration. Avfallsidet får man tillbaka när man skapar en anteckning och här anges det som Path Variable.
DELETE /anteckningar Anrop för makulering av ett specifikt avfallsid.
GET /anteckningstyper Värdelista över avfallsid.
GET /atervinningsresultattyper Värdelista över typer av återvinningsresultat vid behandling av spillolja.
GET /avfallstyper Värdelista över avfallstyper.
GET /behandlingsmetoder Värdelista över behandlingsmetoder.
GET /transportsatt Värdelista över transporttyper.
PUT, POST /transportplaneringar Anteckningstyp för avfallsproducentens transportplanering.
PUT, POST /transporter Anteckningstyp för transportör vid upphämtning av farligt avfall.
PUT, POST /insamlingar Anteckningstyp för insamlare, i anslutning till att avfallet tas emot.
PUT, POST /insamlingstransport Anteckningstyp för insamlare, i anslutning till att avfallet transporteras vidare.
PUT, POST /handel Anteckningstyp för handlare och mäklare.
PUT, POST /behandlingsmottaganden Anteckningstyp för behandlare, i anslutning till att avfallet tas emot.
PUT, POST /behandlingsresultat Anteckningstyp för behandlare, när avfallet har behandlats (kvartalsredovisning).
PUT, POST /behandlingsoverlamningar Anteckningstyp för behandlare, i anslutning till att avfallet transporteras vidare till en ny innehavare.

Tabellen nedan beskriver respektive metod i API:et och motsvarande paragraf i avfallsförordningens (2020:614) sjätte kapitel.

Paragraf Metod Aktör
§5-1 /behandlingsmottaganden Behandlare av farligt avfall
§5-3 /behandlingsoverlamningar Behandlare av farligt avfall
§5-2 /behandlingsresultat Behandlare av farligt avfall
§4 /handel Mäklare av farligt avfall
§3-1 /insamlingar Insamlare av farligt avfall
§3-2 /insamlingstransport Insamlare av farligt avfall
§2 /transporter Transportör av farligt avfall
§1 /transportplaneringar Producent av farligt avfall
Exempel GET

GET https://api-test.naturvardsverket.se/btfa/anteckning/v1/avfallstyper
Authorization : Bearer xxXx0x0x0x0xxXXX000xx . . .
NV-Client-System-ID : My-system-version-1.1
NV-Client-Tracking-ID: 3.1415297

Exempel POST

POST https://api-test.naturvardsverket.se/btfa/anteckning/v1/behandlingsmottaganden
Content-Length: 342
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Authorization: Bearer xxXx0x0x0x0xxXXX000xx . . .
NV-Client-System-ID: My-system-version-1.1
NV-Client-Tracking-ID: 3.1415927 


{
"tidpunktForAnteckningen": "2019-11-25T10:07:19",
"datumForAvfalletsMottagande": "2019-11-25",
"ombud": "1212121212",
"verksamhetsutovare": "2021001975",
"referens": "876182763",
"avfall": {
"kod": "010305",
"mangd": 1000.00,
"foregaendeAvfallId": "0d2e3ec4-c84a-40fc-8711-a00b5cd4c6cd"
},
"tidigareInnehavare": "2021001975"
}

Response

För samtliga POST- eller PUT-operationer innehåller varje response body fältet AvfallsID  som är ett unikt id för respektive skapade eller uppdaterade uppgift. Detta värde bör användas när man rapporterar efterföljande händelser, för att på så sätt länka samman olika anteckningar och förbättra spårbarheten för respektive avfallsmängd.

Exempel:

HTTP/1.1 201 Created
Date: 2020-09-04 18:34:04
Connection: Keep-Alive
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Length: 63
NV-Client-Tracking-ID: 3.1415927 
 
{
"AvfallsId": "072f294c-9e70-4cf6-b6a3-139922067ddc"
}

 • Konfigurera er miljö att använda certifikatet i anropen och genomför de tester i testmiljön.
 • Utför egenkontroll genom att använda er av de två GET-anropen som finns beskrivna under ”Beskrivning av metoder och resurser” och i Swagger UI.
 • När ni är klara fyller ni i Onboarding-verifiering-mallen med minst en anteckning av varje metod, antecknings- och transaktionstyp ni kommer använda.
 • När vi verifierat era anteckningar så meddelar vi er och om allt är godkänt så kan ni skicka in ett avtal om produktionsanslutning för att få åtkomst till produktionsmiljön.

Testfallsöversikt v 1.0 (2020-11-02) (pdf 145 kB)

Onboarding-verifiering-mall (2021-06-16) (xlsx, 19 kB)

{
    "Title": "InputValidationException",
    "StatusCode": 400,
    "Message": "Ett eller flera valideringsfel har inträffat.",
    "TraceId": "80010652-0001-fc00-b63f-84710c7967bb",
    "Errors": [
        {
            "Message": "Ogiltig JSON payload",
            "Code": 10000
        }
    ]
}

 • Nånting är fel med din Requestbody, det kanske saknas ett kommatecken eller nåt fält kanske innehåller bokstäver när det bara får vara siffror. Många verktyg, ex Postman eller Notepad++ visar med rött vad som är fel med requestbodyn.

<ams:fault xmlns:ams="http://wso2.org/apimanager/security">
    <ams:code>900901</ams:code>
    <ams:message>Invalid Credentials</ams:message>
    <ams:description>Access failure for API: /btfa/anteckning/v1, version: v1 status: (900901) - Invalid Credentials. Make sure you have provided the correct security credentials</ams:description>
</ams:fault>

 • Dubbelkolla om du angivit rätt Token.

<head>
<title>502 Bad Gateway</title> 
</head> 
<body> 
  <center> 
   <h1>502 Bad Gateway</h1> 
  </center> 
   <hr> 
   <center>Microsoft-Azure-Application-Gateway/v2</center> 
</body>

 • Ditt certifikat har troligtvis gått ut. Dubbelkolla certifikatets giltighetstid och om det behöver förnyas.

Kod- och kopplingstabeller för avfallsregistret

Kodtabeller används tillsammans med informations- och kopplingstabeller för att möjliggöra fördefinierade listor och undvika fritextfält. Detta ger en mer kontrollerad vokabulär och bidrar till bättre datakvalitet. Detta är särskilt viktigt att ha koll på om man väljer att ansluta till avfallsregistret via API. Nedan beskrivs de tabeller som används i avfallsregistret.

Avfallstyper och relaterade avfallskoder återfinns i avfallsförordningens (2020:614) bilaga 3:

Avfallsförordning (2020:614)

Senaste uppdatering

Tabellerna är uppdaterade 2020-04-16.

 

Kod

Betydelse

R

Vägtransport

T

Järnvägstransport

S

Sjötransport

A

Flygtransport

W

Inlandssjöfart

P

Rörledning

Enligt bilaga 1 och 2 till avfallsförordningen anges behandlingsmetod enligt så kallade R- och D-koder. För statistikändamål innehåller dock dessa koder inte tillräcklig information för att kunna klassificera avfallsbehandling i enlighet med de krav som finns. Varje R- eller D-kod behöver en underkategori där man väljer den mest lämpliga behandlingstypen för varje avfallsslag.

Till varje R- eller D-kod finns en till åtta underkoder med bokstavsbeteckning A-O, se tabell 2. Hur underkoder relaterar till resp. R- och D-kod finns beskrivet i tabell 3.

Underkod

Beskrivning underkod

A

Konventionell materialåtervinning

B

Biologisk behandling kompostering

C

Biologisk behandling rötning

D

Förbränning med energiåtervinning

E

Återvinning som konstruktionsmaterial

F

Annan återvinning

G

Återfyllning

H

Markspridning

I

Förbehandling och sortering

J

Lagring före återvinning

K

Lagring före bortskaffande

L

Omförpackning

M

Förbränning utan energiåtervinning

N

Deponering

O

Annan bortskaffning

 

Behandlingskod

Underkod

R1

D

R2

A

R3

A, B, C, E, F, G

R4

A, F

R5

A, E, F, G

R6

A

R7

A, F

R8

A, F

R9

A, F

R10

H

R11

A, B, C, D, E, F, G, H

R12

I

R13

J

D1

N

D2

O

D3

O

D4

O

D5

N

D6

O

D7

O

D8

I

D9

I

D10

M

D12

N

D13

I

D14

L

D15 K

 

 

12 01 06*

13 01 09*

13 02 08*

13 04 03*

12 01 07*

13 01 10*

13 03 01*

13 05 06*

12 01 08*

13 01 11*

13 03 06*

13 07 01*

12 01 09*

13 01 12*

13 03 07*

13 07 03*

12 01 10*

13 01 13*

13 03 08*

13 08 02*

12 01 19*

13 02 04*

13 03 09*

13 08 99*

13 01 01*

13 02 05*

13 03 10*

19 02 07*

13 01 04*

13 02 06*

13 04 01*

19 08 10*

13 01 05*

13 02 07*

13 04 02*

20 01 26

 

Kod

Typ av resultat av återvinning 

01

Regenererad basolja – grupp I

02

Regenererad basolja – grupp II

03

Regenererad basolja – grupp III

04

Regenererad basolja – grupp IV

05

Materialåtervunna produkter (specificera) 

06

Bränsleprodukter för extern energiåtervinning – lätt eldningsolja 

07

Bränsleprodukter för extern energiåtervinning - eldningsoljedestillat 

08

Bränsleprodukter för extern energiåtervinning -tjock eldningsolja 

09

Bränsleprodukter för extern energiåtervinning – återvunnen eldningsolja 

10

Bränsleprodukter för extern energiåtervinning – bearbetad eldningsolja 

11

Energiåtervinning på plats

12

Annat (specificera i fritext)

Kontakt

Har du frågor, kontakta vår kundtjänst

E-post: kundtjanst@naturvardsverket.se

Frågor och svar om API

På denna sida du hittar svar på vanliga frågor om avfallsregistrets API. Vill du se alla frågor och svar kopplat till avfallsregistret, klicka på länken nedan.

Hur du väljer att rapportera bör framförallt utgå från mängden transaktioner, då det ofta är enklare att skicka informationen via API än att mata in uppgifter manuellt via en e-tjänst. Därför kan en API-lösning vara aktuell för både små och stora organisationer, beroende på hur den dagliga verksamheten ser ut. En API-lösning förutsätter dock att ni har möjlighet att anpassa ert system.

Nej, ingen måste ansluta sig, utan alla ska kunna använda registrets e-tjänst. Däremot finns möjligheten att ansluta sitt verksamhetssystem till registret via en API- lösning. En API-lösning skulle kunna innebära att verksamheten enbart behöver lämna uppgifterna en gång i sitt eget system.

Avtal krävs endast om man ska ansluta till API:et.

Med API-lösningen ansluter verksamheten sitt eget verksamhetstödssystem till avfallsregistret genom en så kallad onboarding-process. Ert verksamhetstödssystem kommer sannolikt att behöva anpassas innan det är möjligt att koppla ihop systemen.

I korta drag sker följande steg:

 1. Först behöver organisationen ansöka om att få tillgång till ett API.
 2. Därefter kommer Naturvårdsverket att pröva om organisationen uppfyller juridiska och tekniska villkor för att koppla upp sitt verksamhetsstödsystem via API-lösningen.
 3. Uppfyller organisationen juridiska och tekniska krav ingår Naturvårdsverket avtal med organisationen om API-användning.
 4. Därefter behöver organisationen sannolikt utveckla en integration som genom testning visar att korrekt data skickas.
 5. Till sist behöver organisationen få ett så kallat “klient-certifikat”. Genom certifikatet kan organisationens server kommunicera med Naturvårdsverkets server på ett säkert sätt.

Mer information finns att läsa i guiden.

Se avsnittet Teknisk guide för API

Varje enskild juridisk person tecknar avtal enligt den firmateckningsrätt som varje bolag har enligt sin bolagsordning (och som finns antecknad i bolagsregistret).

Detta innebär att en koncernmoder inte per automatik kan teckna firma (ingå avtal) för ett dotterbolags räkning.

Verksamhetsutövare som är anteckningsskyldiga enligt avfallsförordningen ska lämna uppgifter digitalt till avfallsregistret, och har möjlighet att ansluta till API:et. Även ombud kan lämna uppgifter via API.

Det går inte att blockera att uppgifter lämnas från till exempel vissa organisationsnummer i e-tjänsten.

För att ansluta till API:et krävs att man har ett så kallat klientcertifikat för att identifiera sin organisation. E-legitimation krävs endast för att logga in till e-tjänsten.

Du som verksamhetsutövare har inte tillgång till de uppgifter som lämnats till avfallsregistret. Uppgifter som rapporteras in bör därför göras tillgängliga för er på annat sätt, till exempel genom att de sparas i ert ombuds IT-system.

Ja, så länge du har ditt avfalls-id kan du ersätta tidigare inlämnade uppgifter, antingen via e-tjänst eller API.

I princip fungerar API:et med alla typer av system, förutsatt att systemet innehåller den information som behövs och att det går att utveckla en integration. Ett anropande system kan till exempel vara ett ordersystem.

När ni anropar avfallsregistrets API för att lämna uppgifter får ni ett svar som bekräftar att uppgifterna har tagits emot, samt returnerar ett avfalls-id. Om uppgifterna ej har tagits emot returneras ett felmeddelande.

Detta skiljer sig mot e-tjänsten där man får en bekräftelse via en pdf som går att ladda ner.

Naturvårdsverket tar inte ut någon avgift för att ansluta till API:et eller för att handlägga avtal.

Det är kostnadsfritt att ansluta till API:et, men kostnaden för respektive organisation att anpassa sina system är svår för Naturvårdsverket att uppskatta då det skiljer sig mycket åt.

Det krävs ett avtal per organisation som ansluter till API:et.

Det finns ingen koppling mellan CFAR-nummer och auktorisering i API:et. CFAR-nummer är en uppgift som ska lämnas i samband med att avfall uppkommer, det vill säga för respektive avfallsproducent.

Om man lämnar in uppgifter via API får man en bekräftelse som bland annat innehåller avfalls-id. Det är upp till mottagande system att lagra dessa uppgifter och eventuellt skapa en pdf. Naturvårdsverket sammanställer ingen pdf för uppgifter inlämnade via API.

I dagsläget finns det inga avtal som endast avser anslutning till testmiljö. Naturvårdsverket arbetar med att ta fram dessa, för att möjliggöra för systemleverantörer att testa sina integrationer. Det går dock bra att bedriva utvecklingsarbete utifrån den tekniska guide som finns tillgänglig på webben.

Det finns en checklista för vad som behöver finnas på plats för att ansluta till API:et. Om man inte kan bedriva utveckling själv, kan det vara bra att till exempel prata med sin systemleverantör eller andra aktörer som utvecklar it-system.

Avfallsregistret via API

API-nyckeln är giltig i ett år och ska sedan förnyas. Information kring förnyelseprocess skickas ut i samband att ni får er API-nyckel.

API-nyckeln är inte personlig utan ställs ut per organisation.

I dagsläget finns kodtabellerna inte på fil, men går lätt att kopiera från hemsidan. Avfallskoderna återfinns i avfallsförordningens bilaga 3.

Klientcertifikatet ska ligga på företagets server, så flera datorer kan använda samma certifikat.

Det kan se lite olika ut, men en tumregel är att om verksamhetsutövaren köper affärssystemet som en tjänst är det systemleverantörens ansvar. Om verksamhetsutövaren däremot köper tjänsteutveckling för att ta fram ett eget system, så är det verksamhetsutövarens ansvar att skaffa ett klientcertifikat.

För produktionsmiljö krävs klientcertifikat av typen Qualified Certificate for Website Authentication (QWAC) för att sätta upp en integration mot API:et. Naturvårdsverket arbetar med att ta fram en lösning för att ansluta till testmiljön med tillfälligt certifikat.

För att sätta upp en integration mot API:et i produktionsmiljö krävs ett klientcertifikat av typen Qualified Certificate for Website Authentication (QWAC). Notera att man kan bedriva utveckling och komma ganska långt utan att koppla upp sig mot test-API. All information som behövs för att utveckla finns i teknisk guide. Naturvårdsverket arbetar med att ta fram en lösning för att ansluta till testmiljön med tillfälligt certifikat.

Teknisk guide för API

Ja.

Ja, man kan skicka å, ä, ö i alla textfält, till exempel i adress eller organisationsnamn.

För produktionsmiljö krävs klientcertifikat av typen Qualified Certificate for Website Authentication (QWAC) för att sätta upp en integration mot API:et. Naturvårdsverket arbetar med att ta fram en lösning för att ansluta till testmiljön med tillfälligt certifikat.

Företagets namn och organisationsnummer samt kontaktuppgifter ska stämma med avtalet. Vad gäller extensions gäller client authentication (ej PSD2).

REST (Representational State Transfer) beskriver hur tjänster för maskin-till-maskin-kommunikation sätts upp. JSON (JavaScript Object Notation) är ett kompakt, textbaserat format som används för att utbyta data.