Avfallsregistret – e-tjänst för att rapportera farligt avfall

Granskad: ‎den ‎5‎ ‎mars‎ ‎2024

I Avfallsregistret rapporterar du uppgifter om farligt avfall till Naturvårdsverket. Det finns åtta ingångar till e-tjänsten, vilken du ska använda beror på vad som ska rapporteras och av vem.

I e-tjänsten kan verksamheter:

 • Rapportera uppgifter om farligt avfall.
 • Ändra redan rapporterade uppgifter.

Så loggar du in

Verksamhetsrepresentanter med tillgång till e-legitimation kan lämna uppgifter via e-tjänsten. Både för sin egen verksamhet och som ombud för annan verksamhet. Godkända e-legitimationer:

 • BankID
 • Freja
 • Foreign eID

Utländsk e-legitimation från följande länder går bra att använda:

 • Belgien
 • Estland
 • Italien
 • Kroatien
 • Luxemburg
 • Spanien
 • Tyskland

Länderna ovan är med i eIDAS och erbjuder därmed elektronisk legitimering över landsgränserna. Detta innebär att du kan använda ett elektroniskt ID utfärdat i ett annat land för att legitimera dig hos en svensk e-tjänst.

Det krävs ingen registrering för att logga in i avfallsregistret.

Rapportera med API?

Verksamheter som rapporterar ofta kan istället lämna uppgifter till avfallsregistret automatiskt med hjälp av API. Här finns guider och information om vad som krävs för att börja använda avfallsregistrets API.

Frågor och svar

I e-tjänsten finns förinställda anteckningstyper som följer av bestämmelserna i avfallsförordningen och föreskrifterna NFS 2020:5. Du väljer vilken anteckning du vill göra och följer sedan fälten som ska fyllas i. Det finns hjälptexter i tjänsten.

Förenklat matas uppgifter in enligt följande

 1. Uppgiftslämnaren loggar in i e-tjänsten med e-legitimation.
 2. Uppgiftslämnaren fyller i de efterfrågade uppgifterna.
 3. Uppgiftslämnaren får möjlighet att kontrollera uppgifterna, innan hen väljer att lämna in.
 4. I samband med att uppgifterna lämnas in så genereras också avfalls-id för respektive avfallsmängd.
 5. När uppgifterna har kommit in till Naturvårdsverket får uppgiftslämnaren möjlighet att spara ner en kopia av de inlämnade uppgifterna (inklusive avfalls-id) för eget bruk.

Notera att det går att ersätta tidigare inlämnade uppgifter för att till exempel uppdatera avfallstyp eller mängd. Då behöver du veta vilket avfalls-id du vill ersätta.

Vanliga frågor och svar

Inmatning steg-för-steg

Din e-legitimation validerar vem du är och motsvarar ditt ID-kort eller körkort. När du använder din e-legitimation för att skriva under något på internet motsvarar det din underskrift på papper, något som blivit allt vanligare.

Om e-legitimation hos myndigheten DIGG (digg.se)

I dagsläget är endast BankID och eIDAS-anslutna e-legitimationer godkända att använda i e-tjänsten. Naturvårdsverket undersöker möjligheten till företagsansluten e-legitimation.

E-tjänsten är kompatibel med dator, mobiltelefon och surfplatta.

E-tjänsten utgörs av formulär som man fyller i. Systemet kan inte ta emot filer.

En felaktig uppgift som rapporterats till avfallsregistret ska så snart som möjligt rättas. En rättning kan till exempel behöva göras om den vikt som rapporterats för ett avfall senare visar sig vara felaktig.

I e-tjänsten genomför du en rättning genom att påbörja en ny rapport. På e-tjänstens första sida markerar du att du vill göra en rättning. På följande sida ges då möjlighet att ange det avfalls-ID som motsvarar den rapport som ska rättas. för den uppgift som ska rättas. Notera att hela rapporten behöver fyllas i och lämnas in på nytt.

Naturvårdsverket ska ge Kemikalieinspektionen och de myndigheter som bedriver tillsyn av farligt avfall eller farligt gods tillgång till uppgifter som rapporterats till avfallsregistret. Naturvårdsverket har därför tagit fram en API-lösning som möjliggör för dessa myndigheter att själva hämta de uppgifter ur registret som de behöver för sin tillsyn.

Den verksamhet som rapporterar till avfallsregistret har däremot inte egen tillgång till de uppgifter som lämnats. Om uppgifterna ska användas i den egna verksamheten, till exempel som anteckning, behöver de alltså sparas ner lokalt.

Uppgifter kan omfattas av sekretess

Anteckningar som lämnas till avfallsregistret är allmän handling, som på begäran av en verksamhet eller privatperson ska lämnas ut av Naturvårdsverket. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgifterna i avfallsregistret kan omfattas av sekretess enligt 31 kap. 11 a § (skydd för enskilds intressen) och 18 kap. 18 a § (förhindra brottslig användning) i offentlighet- och sekretesslagen.

Vägledning och stöd

  Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler. Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. 

  Information om dina rättigheter och kontaktuppgifter till Naturvårdsverkets dataskyddsombud

  Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling och dataskydd. Du kan vända dig dit om du har klagomål rörande dina rättigheter. Du kan också alltid kontakta Naturvårdsverkets dataskyddsombud.

  Kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se)

  Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

  Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter i samband med att du identifierar dig med e-legitimation för att ansluta till e-tjänsten. När du loggar in vet Naturvårdsverket vem som lämnar in uppgifter för viss verksamhetsutövares räkning. Naturvårdsverket behandlar vidare dina personuppgifter vid förande av avfallsregistret.

  Ett ytterligare ändamål är behandling av verksamhetsutövares eller dennes ombuds personuppgifter är för att sköta administration och avtalshantering med anledning av vederbörandes anslutning till Naturvårdsverkets API för bastjänst farligt avfall.

  Personuppgifter kan även komma att behandlas vid Naturvårdsverkets framställande av statistik. I de fall arkivering behöver ske kommer personuppgifter även att behandlas för arkivändamål.

  Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen är uppgift av allmänt intresse.

  Vilka personuppgifter samlar Naturvårdsverket in?

  Naturvårdsverket samlar in för- och efternamn avseende företrädare för verksamhetsutövare, behöriga företrädares namnteckning och namnförtydligande vid undertecknande av avtal, telefonnummer och e-postadress samt personnummer om det är en enskild näringsidkare (enskild firma) som lämnar uppgifter till avfallsregistret. Personnummer behandlas även i samband med inloggning i e-tjänsten.

  Vilka kan vara mottagare av personuppgifter som lämnas till Naturvårdsverket?

  Naturvårdsverkets leverantörer av it-drift, it-förvaltning och utveckling samt ärendehanteringssystem kommer att ha tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina uppdrag.

  Uppgifter som lämnas in till Naturvårdsverket blir allmänna handlingar hos myndigheten och kan därmed begäras ut enligt tryckfrihetsförordningen. Om personuppgifter finns i en allmän handling kan de som begär ut denna ta del av dessa personuppgifter om personuppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Naturvårdsverket gör alltid en sekretessprövning innan myndigheten lämnar ut allmänna handlingar.

  Hur länge sparar Naturvårdsverket personuppgifter?

  Personuppgifter i allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om tillämpning av dessa föreskrifter.