Vägledning

Klassificering och kodning

Stöd till verksamheter som ska klassificera och uppge rätt avfallskod för sitt avfall. Klassningen är avgörande för att avfallet ska tas om hand på rätt sätt.

Klassningen styr till exempel om verksamheten behöver söka tillstånd för att hantera, transportera eller behandla avfall. Det är också grunden för att rapportera sitt farliga avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Sidan vänder sig till

Verksamheter som lämnar ifrån sig eller hanterar avfall och farligt avfall.

Bra att veta

Även tillsynsmyndigheter som ska bedöma om den gjorda klassningen är riktig kan ha användning av informationen.

§

Lagstiftning

Avfallsförordningen (2020:614) 

Miljöbalken ställer krav på att den som hanterar avfall ska se till att hanteringen inte skadar människors hälsa eller miljön och att den som bedriver en verksamhet behöver känna till hur negativa effekter av avfall kan minskas. Klassificering av avfall är på så vis inte ett fristående moment utan ska göras utifrån ett sammanhang som omfattar såväl de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. som bestämmelserna i 15 kap. miljöbalken. 

För att göra själva klassningen används Avfallsförordningen. 

Avfallsförordningen (2020:614) 

Hela listan med avfallskoderna i bilaga 3 till Avfallsförordningen 

Därför behöver avfall klassas

Att klassificera sitt avfall avgör hur ett antal bestämmelser kommer att tillämpas. Det är grunden för att avfallet tas omhand på ett säkert sätt och undviker risker vid transport, sortering, lagring och behandling. Klassningen styr också om verksamheten behöver tillstånd för att behandla en viss typ av avfall eller vilken typ av deponi som gäller vid deponering.

Klassificeringen är även grunden för att rapportera farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister. En verksamhet behöver klassificera innan den rapporterar.

För att kunna klassificera avfallet är det först viktigt att skaffa sig kunskap och underlag om avfallet. Att förstå hur avfallet har uppkommit och vad det består av är grundläggande för att uppfylla miljöbalkens allmänna hänsynsregler och kunskapskravet enligt 2 kap. 2 § miljöbalken.

1. Bedöma avfallets farlighet

Det första steget för att kunna klassificera sitt avfall är att bedöma om avfallet innehåller farliga ämnen och har farliga egenskaper samt beskriva hur avfallet har uppkommit.

2. Identifiera rätt avfallskod

Den första bedömningen av avfallets farliga ämnen och egenskaper kan innebära att flera avfallskoder är aktuella. Är det dessutom ett blandat avfall kan avfallet behöva klassificeras med flera avfallskoder. Ett blandat avfall som innehåller ett avfallsslag som ska klassificeras som farligt kan innebära att hela avfallsmängden ska klassificeras som farligt avfall.

3. Flera exempel på avfallskoder

Här finns över 25 exempel med förklaringar till avfallskoder för olika avfall, situationer och verksamheter.

4. Mer stöd och vägledning

Enligt kretsloppsprincipen, 2 kap. 5 § miljöbalken, ska verksamhetsutövare hushålla med resurser och minska mängden avfall som uppstår, bland annat genom förebyggande åtgärder och återanvändning. För att minska negativa effekter av avfall behöver en avfallsinnehavare ta reda på om avfallet på grund av sina inneboende egenskaper behöver hanteras på särskilda anläggningar för farligt avfall. Genom 4 kap. 10 § avfallsförordningen ställs även långtgående krav på att farligt avfall inte får blandas med icke-farligt avfall, det så kallade ”blandningsförbudet”. 

För mer stöd och vägledning för att klassificera sitt avfall finns en vägledning från EU-kommissionen. 

EU Kommissionens vägledning om avfallsklassificering 

Vägledning om avfallsklassificering 2 kap. Avfallsförordningen (pdf 385 kb)