Vägledning

Rapportera till avfallsregistret

Farligt avfall

Uppgifter som ska lämnas

Enligt avfallsförordningen ska anteckningar som förs om farligt avfall också rapporteras till avfallsregistret. Här finns information om olika uppgifter som ingår i de åtta anteckningarna.

Sidan vänder sig till

Verksamheter som producerar farligt avfall, transporterar farligt avfall, tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet, mäklar eller handlar med farligt avfall, behandlar farligt avfall och annat avfall.

§

Lagstiftning

Bestämmelser om antecknings- och rapporteringsskyldighet finns i avfallsförordningens sjätte kapitel. Naturvårdsverket preciserar i sina föreskrifter (NFS 2020:5) vilka uppgifter som ska antecknas och rapporteras.

Enligt 6 kap 1 - 5 §§ avfallsförordningen ska den som producerar, transporterar, samlar in, handlar, mäklar eller behandlar ett farligt avfall anteckna vissa uppgifter. Anteckningen ska enligt 6 § sparas i 3 år eller 1 år för den som antecknar som transportör enligt 2 §.

Enligt 6 kap 11 § ska den som är anteckningsskyldig enligt 1 - 5 §§ även lämna sina uppgifter elektroniskt till avfallsregistret.

Den 1 januari 2022 träder en miljösanktionsavgift i kraft för den som rapporterar för sent. Bestämmelsen följer av 11 kap 8 b § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Avfallsförordning (SFS 2020:614)

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:5) om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret  

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Åtta olika anteckningar ska lämnas

Vilka uppgifter som ska antecknas om farligt avfall regleras  i 6 kap 1 – 5 §§ avfallsförordningen och i Naturvårdverkets föreskrifter om anteckningsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret. Förenklat beskrivet är  det åtta olika anteckningar som ska rapporteras till avfallsregistret. Innehållet i anteckningarna skiljer sig åt men det finns också uppgifter som återkommer i de olika anteckningarna.

I rapporteringen till avfallsregistret ingår även att lämna uppgifter om den verksamhet uppgifterna avser, eventuellt ombud som anlitas för rapporteringen och tidpunkt för rapporteringen (datum krävs medan klockslaget kan valfritt anges).

Som framgår av tabell 1 gäller anteckningarna olika verksamheter och roller. Om verksamheten har flera roller är det viktigt att tänka på i vilket syfte och i vilken egenskap verksamheten hanterar visst avfall. Till exempel om verksamheten både samlar in och behandlar. Avfall bör anses mottaget av en insamlare om det inte är avsett att genomgå någon form av behandling i den mottagande verksamheten.  Avfall ska däremot anses mottaget av en behandlare om det, i sin helhet eller delvis, är avsett att behandlas i den verksamheten. Detta utgör ingen skillnad gentemot nuvarande reglering.

Tabellen nedan listar de åtta olika anteckningarna som ska rapporteras till avfallsregistret.

Uppgifter i de åtta anteckningarna

Uppgifter om geografisk position

I beskrivningarna över de åtta anteckningarna framgår i vilka anteckningar dessa uppgifter behövs. Mer information finns i pdf-en nedan. 

Uppgift om geografisk position, 2020-09-25 (pdf 212 kB)

Exempel på anteckningar med ifyllda uppgifter

Här följer två exempel på vilka uppgifter som ska lämnas med två olika anteckningar. 

Kontakt och frågor

Frågor om systemet

Telefontid: mån–fre kl 8.00–16.30

Frågor om lagstiftningen

Telefontid: måndag, tisdag och fredag kl. 9.30–11.00.

Telefon: 010-698 10 00

Övrig tid e-post: kundtjanst@naturvardsverket.se