Stöd och information

Rapportera till avfallsregistret

Farligt avfall i tunnor

Uppgifter som ska lämnas

Granskad: ‎den ‎8‎ ‎augusti‎ ‎2023

Enligt avfallsförordningen ska anteckningar som förs om farligt avfall också rapporteras till avfallsregistret. Här finns information om olika uppgifter som ingår i de åtta anteckningarna.

Sidan vänder sig till

Verksamheter som producerar farligt avfall, transporterar farligt avfall, tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet, mäklar eller handlar med farligt avfall, behandlar farligt avfall och annat avfall.

Bestämmelser om antecknings- och rapporteringsskyldighet finns huvudsakligen i avfallsförordningens sjätte kapitel.

I 6 kap 1 - 5 §§ avfallsförordningen (2020:614) anges att den som producerar, transporterar, samlar in, handlar, mäklar eller behandlar ett farligt avfall ska anteckna vissa uppgifter om avfallet.

Enligt 6 kap 11 § avfallsförordningen (2020:614) ska den som är anteckningsskyldig enligt 1 - 5 §§ även lämna sina uppgifter elektroniskt till Naturvårdsverkets avfallsregister. Uppgifterna ska ha lämnats senast två arbetsdagar från det datum då anteckningen ska vara förd.

I Naturvårdsverkets föreskrifter om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret (NFS 2020:5) preciseras vilka uppgifter som ska antecknas och rapporteras till avfallsregistret.

Att lämna sina uppgifter för sent till avfallsregistret omfattas av miljösanktionsavgift enligt 11 kap 8 b § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Enligt 7 kap 7 § avfallsförordningen (2020:614) ska den som behandlar icke-farligt avfall anteckna vissa uppgifter om avfallet.

Åtta olika anteckningar ska lämnas

Vilka uppgifter som ska antecknas om farligt avfall regleras  i 6 kap 1 – 5 §§ avfallsförordningen och i Naturvårdverkets föreskrifter om anteckningsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret. Förenklat beskrivet är  det åtta olika anteckningar som ska rapporteras till avfallsregistret. Innehållet i anteckningarna skiljer sig åt men det finns också uppgifter som återkommer i de olika anteckningarna.

I rapporteringen till avfallsregistret ingår även att lämna uppgifter om den verksamhet uppgifterna avser, eventuellt ombud som anlitas för rapporteringen och tidpunkt för rapporteringen (datum krävs medan klockslaget kan valfritt anges).

Som framgår av tabell 1 gäller anteckningarna olika verksamheter och roller. Om verksamheten har flera roller är det viktigt att tänka på i vilket syfte och i vilken egenskap verksamheten hanterar visst avfall. Till exempel om verksamheten både samlar in och behandlar. Avfall bör anses mottaget av en insamlare om det inte är avsett att genomgå någon form av behandling i den mottagande verksamheten.  Avfall ska däremot anses mottaget av en behandlare om det, i sin helhet eller delvis, är avsett att behandlas i den verksamheten. Detta utgör ingen skillnad gentemot nuvarande reglering.

Tabellen nedan listar de åtta olika anteckningarna som ska rapporteras till avfallsregistret.

Nr

Anteckning som rapporteras till avfallsregistret

Författning

1

Avfallsproducenter (verksamheter där farligt avfall uppkommer)

6 kap 1 §

2

Transportörer av farligt avfall 

6 kap. 2 §

3

Insamlare, i anslutning till att farligt avfall tas emot

6 kap. 3 § 1.

4

Insamlare, i anslutning till att farligt avfall transporteras vidare

6 kap. 3§ § 2.

5

Handlare och mäklare av farligt avfall

6 kap. 4 §

6

Behandlare, i anslutning till att farligt avfall tas emot

6 kap. 5 § 1.

7

Behandlare, när  farligt avfall har behandlats

(kvartalsvis)

6 kap. 5 § 2.

8

Behandlare, i anslutning till att farligt avfall transporteras vidare  till en ny innehavare

6 kap. 5 § 3.

 

Uppgift

Beskrivning

Avfallskod

6 siffror

Avfallsmängd, kg

Decimaltal > 0

 

 

Uppgift

Beskrivning

Tidpunkt för anteckningen

Datum och klockslag

Referens (ordernr, löpnr etc. i avsändande system)

40 tecken

Verksamhetsutövarens uppgifter (den som hanterar/innehar avfallet)

  organisations-, person- eller VAT-nummer

10 siffror / 15 tecken

  CFAR-nummer, om uppgifterna lämnas för en         avfallsproducent enligt 6 kap. 1 §

8 siffror

  Verksamhetsutövarens namn

250 tecken 

  Kontaktperson, namn

250 tecken

  Kontaktperson, e-post

250 tecken

  Kontaktperson, telefonnummer

30 tecken

Ombudets uppgifter (den som lämnar uppgifter i verksamhetsutövarens ställe)

Organisations- eller VAT-nummer

10 siffror / 15 tecken

  Ombudets namn

250 tecken

  Kontaktperson, namn

250 tecken

  Kontaktperson, e-post

250 tecken

  Kontaktperson, telefonnummer

30 tecken


Ombud är ett företag som anlitats för att rapportera antecknade uppgifter till avfallsregistret för en verksamhets räkning. Det kan exempelvis vara en aktör i avfallsbranschen som  samlar in avfall. Fälten för ombud lämnas tomma om verksamheten själv lämnar in sin egna uppgifter.

VAT-nummer lämnas om företag utanför Sverige. Det finns en standard inom EU, men så länge man håller sig till formatet ”internationell landskod + nummer” kan även uppgift om företag utanför EU lämnas.

CFAR-nummer är SCB:s åttasiffriga identitet för arbetsställen och behövs som underlag för statistikändamål avseende avfallets uppkomst. För att ta reda på en verksamhets arbetsställenummer, ta kontakt med SCB eller använd SCB:s e-tjänst CfarNrSök.

VAT-nummer 

Internationell landskod

CfarNrSök

Uppgifter i de åtta anteckningarna

 

Uppgift

Beskrivning

Datum för borttransport

Datum 10 siffror

Transportsätt

Se kodlista för transportmedel

Transportörens organisations- eller VAT-nummer

10 siffror / 15 tecken

Plats för avfallets uppkomst

Geografisk position 

Mottagarens organisations- eller VAT-nummer

10 siffror / 15 tecken

Plats där avfallet ska tas emot för vidare hantering

Geografisk position

 

Uppgift

Beskrivning

Datum för transport

Datum 10 siffror

Transportsätt

Se kodlista för transportmedel

Organisations-, 
person- eller VAT-nummer för verksamheten avfallet transporteras ifrån

10 siffror / 15 tecken

Organisations- eller VAT-nummer för verksamheten som avfallet transporteras till

10 siffror / 15 tecken

Plats för start av transport

Geografisk position

Plats för slut av transport

Geografisk position

    Tidigare avfalls-id

UUID (ej obligatorisk

 

Uppgift

Beskrivning

Datum för mottagandet

Datum 10 siffror

Tidigare innehavare organisations- eller VAT-nummer

10 siffror / 15 tecken

Plats där avfallet senast hanterades  

Geografisk position

Transportsätt

Se kodlista för transportmedel

Plats för avfallets hantering (lagring, sortering eller annan hantering som ett led i insamlingen)

Geografisk position

    Tidigare avfalls-id

UUID (ej obligatorisk)

 

Uppgift

Beskrivning

Datum för transport

Datum 10 siffror

Organisations- eller VAT-nummer för den som transporterar bort avfallet

10 siffror / 15 tecken

Transportsätt

Se kodlista för transportmedel

Mottagarens organisations- eller VAT-nummer

10 siffror / 15 tecken

Plats där avfallet ska tas emot för vidare hantering

Geografisk position

    Tidigare avfalls-id

UUID (ej obligatorisk)

 

Uppgift

Beskrivning

Datum för när avfallet köps, säljs, förmedlas

Datum 10 siffror

Tidigare innehavare organisations- eller VAT-nummer

10 siffror / 15 tecken

Ny innehavare organisations- eller VAT-nummer

10 siffror / 15 tecken

 

Uppgift

Beskrivning

Datum för mottagandet

Datum 10 siffror

Tidigare innehavare organisations-, 
person- eller VAT-nummer

10 siffror / 15 tecken

Plats där avfallet senast hanterades

Geografisk position

Plats för behandling

Geografisk position

Tidigare avfalls-id

UUID (ej obligatorisk)

 

Uppgift

Beskrivning

Behandlingsmetod

R- eller D-kod

Undergrupp till behandlingsmetod

En bokstav, se kodtabell

Resultat av återvinning av spillolja (endast om avfallet är spillolja, se kopplingstabell)

Typ av resultat av återvinning

Enligt tabell (11 typer + övrigt)

Mängd regenerering, kg

Decimaltal > 0

Mängd annan materialåtervinning, kg

Decimaltal > 0

Mängd energiåtervinning, kg

Decimaltal > 0

Mängd bortskaffande, kg

Decimaltal > 0

Specifikation av övrigt

Text max 100 tecken

Mängd icke-farligt avfall som behandlingen resulerat i, kg

Decimaltal 0 eller högre

Mängd produkter eller material som behandlingen resulterat i, kg

Decimaltal 0 eller högre

Tidigare avfalls-id

UUID (ej obligatorisk)

 

 

Uppgift

Beskrivning

Datum för transport

Datum 10 siffror

Transportsätt

Se kodlista för transportmedel

Organisations- eller VAT-nummer för den som transporterar avfallet

10 siffror / 15 tecken

Mottagarens organisations- eller VAT-nummer

10 siffror / 15 tecken

Plats där avfallet ska tas emot för vidare hantering

Geografisk position

    Tidigare avfalls-id

UUID (ej obligatorisk)

Uppgifter om geografisk position

I beskrivningarna över de åtta anteckningarna framgår i vilka anteckningar dessa uppgifter behövs. Mer information finns i pdf-en nedan. 

Uppgift om geografisk position, 2020-09-25 (pdf 212 kB)

Alternativ att ange en plats

Exempel

Kommentar

1

Kommunkod

0180

 

CfarNr

19070291

2

Kommunkod

0180

En adress i Sverige.

Adress

Virkesvägen 2

Postnr

120 30

3

Kommunkod

0180

En geografisk punkt i Sverige.

Koordinat

6577688, 675976

Beskrivning

Trikåfabriken

4

Kommunkod

Lämnas tomt

En plats utanför Sverige, kommunkod lämnas tomt.

Land

DK

5

Kommunkod

180

När tidigare innehavare eller den som senaste hanterade avfallet är "KOMMUN" eller "OKÄND".

SWEREF 99 TM är nationell standard för kartprojektion och koordinaterna ska anges enligt denna.

Nationell standard

Exempel på anteckningar med ifyllda uppgifter

Här följer två exempel på vilka uppgifter som ska lämnas med två olika anteckningar. 

 

Uppgift

Uppgift

Startdatum

20201014

Transportörens organisations- eller VAT-nummer

5560038860

Plats för avfallets uppkomst

0180
Stora gatan 1
12345

Transportsätt

R

Mottagarens organisations- eller VAT-nummer

8156004361

Plats där avfallet ska tas emot

0212

Lilla gatan 1

23456

Avfallskod

130703

Avfallsmängd, kg

234,5

Tidpunkt för anteckningen

20201014 1535

Referens (ordernr, löpnr etc. i avsändande system)

4832

Verksamhetsutövarens uppgifter (producenten)

  organisations-, person- eller VAT-nummer

2220000315

  Verksamhetsutövarens namn

Fotogentvätteriet AB

  Kontaktperson namn

Nils Nilsson

  Kontaktperson epost

nisse@abcd.ef

  Kontaktperson telnr

070–0123123

Ombudets uppgifter (den som lämnar uppgifter i verksamhetsutövarens ställe)

  organisations- eller VAT-nummer

 

  Ombudets namn

 

  Kontaktperson namn

 

  Kontaktperson epost

 

  Kontaktperson telnr

 

 

Uppgift

Beskrivning

Datum för transport

20201014

Transportsätt

R

Organisations-, 
person- eller VAT-nummer för den verksamhet som avfallet transporteras ifrån

SE2220000315001

Organisations- eller VAT-nummer för den verksamhet som avfallet transporteras till

SE5555555555001

Plats för start av transport

0180
Stora gatan 1
12345

Plats för slut av transport

0212
Lilla gatan 1
23456

Transportmedel

R

Tidigare avfalls-id

e10a6105-56d8-4003-8c21-61c6dc7bdad1

Avfallskod

130703

Avfallsmängd, kg

208,0

Tidpunkt för anteckningen

20201015 0812

Referens (ordernr, löpnr etc. i avsändande system)

A-89990023

Verksamhetsutövarens uppgifter (transportören)

  organisations-, person- eller VAT-nummer

5560038860

  Verksamhetsutövarens namn

F-transport AB

  Kontaktperson namn

Sam Samsson

  Kontaktperson epost

sam@ftransport.nu

  Kontaktperson telnr

070–0123123

Ombudets uppgifter (den som lämnar uppgifter i verksamhetsutövarens ställe)

  organisations- eller VAT-nummer

 

  Ombudets namn

 

  Kontaktperson namn

 

  Kontaktperson epost

 

  Kontaktperson telnr