Vägledning

Frågor och svar om allemansrätten

Person vandrar på fjället
Granskad: ‎den ‎25‎ ‎augusti‎ ‎2023

Arbetar du med att informera och vägleda om allemansrätten? Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren som Naturvårdsverket fått in under årens lopp.

Sidan vänder sig till

Dig som arbetar med att informera och vägleda om allemansrätten på en myndighet, nationellt, regionalt, eller på en kommun.

Generellt om allemansrätten

– Nej, allemansrätten är ingen lag och det finns heller ingen lag som exakt definierar den. Däremot omges allemansrätten av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet. Allemansrätten är inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar (2 kap. 15 § regeringsformen). Allemansrätten kan tolkas i domstol, men rättsfallen som rör allemansrätten är få.

– Begreppet allemansrätten förekommer i svensk, norsk och finsk lagstiftning. I Nordens länder är lagstiftningen likartad, bland annat finns det en naturvårdslagstiftning som kan begränsa allmänhetens rörelsefrihet i naturen. De historiska förutsättningarna i Sverige, Norge, Finland och på Island har bidragit till att det utvecklats en allemansrätt på likartat sätt, men det finns skillnader i omfattning mellan länderna.

Den form av allemansrätt som vi har i Sverige finns ingen annanstans i världen. Danmark anser sig inte ha någon allemansrätt. I Norge har de flesta regler kring allemansrätten lagfästs 1957 i det som heter Friluftsloven. Den finska allemansrätten är relativt lik den svenska men med strängare regler kring eldning bland annat.

Utöver Norden så har Skottland sedan 2003 en lagfäst allemansrätt.

Plocka i naturen

 – Bärplockning är en rättighet som ingår i allemansrätten så länge inte bären är fridlysta enligt lag. Dock har frågan om den fria bärplockningen diskuterats i riksdagen vid flera tillfällen under de senaste 100 åren och vid varje tillfälle har riksdagen beslutat sig för att inte reglera bärplockningen i lag.

Bären tillhör markägaren så länge de sitter kvar på bärriset, men det är fritt för var och en att plocka bären och så fort bären är plockade tillhör de plockaren.

I en dom från Högsta domstolen, det så kallade vitlavsmålet, NJA 1986, s 637, förs ett resonemang om vilka naturalster som är straffbara att plocka och vilka som inte är det.

Citat från domskälen i Högsta domstolens dom om vitlav:

”Kännetecknande för de i 12 kap 2 § 2 st brottsbalken uppräknade naturalstren är att de alla representerar - eller åtminstone i äldre tid representerat - ett ekonomiskt värde för markägaren. Det tillgripnas värde skall även enligt bestämmelsens ordalydelse tillmätas avgörande betydelse vid rubriceringen av en brottslig handling.

Motsatsvis framgår av uppräkningen att tagande av exempelvis svamp och bär i skog och mark inte är straffbart. Detta torde delvis bero på att dessa alster ansetts sakna egentligt ekonomiskt värde för markägaren men även på den i vårt land starka tradition som ger envar rätt att plocka dem enligt allemansrätten.”

Denna text kan inte missuppfattas, bärplockning är tillåten enligt allemansrätten.

– Nej, att plocka granskott ingår inte i allemansrätten. Du behöver fråga markägaren om lov innan du plockar. 

– Ur ett allemansrättsligt perspektiv torde det gå bra att plocka vilt växande blad av ramslök, utan att i övrigt förstöra rotdelar med mera. Det är enbart tillåtet att plocka de blad och bär med mera som årligen reproduceras, det vill säga som inte skadar växten genom plockningen. Man får inte gräva upp ramslöken med rötterna och plockningen bör ske med den måttfullhet som krävs för att lokala bestånd inte ska äventyras på sikt. 

Noteras bör att ramslök är lokalt fridlyst i Blekinge samt att det i övrigt kan vara förbjudet att plocka ramslök i skyddade områden (nationalparker och naturreservat). 

Vad gäller organiserad/kommersiell plockning av ramslök (utan att riva upp dem med rötterna med mera) är bedömningen densamma som vid annan kommersiell plockning av vilt växande bär och svamp med mera. Gränsen för vad som är görbart går då alltså vid vad som innebär påtaglig skada eller olägenhet för markägaren.

– Misteln är fridlyst i hela landet, med vissa undantag. Bestämmelserna om fridlysning av mistel finns i 8 och 12 §§ artskyddsförordningen. Fridlysning gäller hela växten vilket innebär att även bären som hamnat på marken inte får plockas. 

– Den allemansrättsliga tolkningen av lagen är att det bör vara okej att plocka en mindre mängd hasselnötter som ligger på marken men att det inte är tillåtet att plocka från växande träd utan lov från markägaren.

– Att plocka en mindre mängd död tång (en eller två nävar) är förmodligen okej så länge inte tången utgör ett ekonomiskt värde för markägaren. Klart är att det inte ingår i allemansrätten att plocka större mängd död tång, det kräver markägarens tillstånd. Är det kommunen som äger marken bör du kontakta dem för att höra vad som gäller.

– Det bör gå bra att försiktigtvis plocka mindre mängder (för husbehov) av exempelvis ej fridlysta alger och tång. Dock bör plockningen ske genom att man klipper av de växtdelar man ämnar plocka upp, och inte sliter eller river upp hela plantan, då vissa arter kan ha en längre återhämtningsperiod.

I skyddade områden kan det finnas särskilda föreskrifter som förbjuder plockning, det är därför alltid bra att kolla upp föreskrifterna för skyddade områden, så som naturreservat och nationalparker.

Småskalig plockning för privat syfte (husbehov), eller kanske i undervisningssyfte i till exempel skolor bör inte utgöra något problem. Däremot kan mer storskalig plockning för restauranger och andra verksamheter kunna kräva fastighets- och vattenrättsägarens lov. Mer storskalig plockning måste också sättas i relation till den eventuella skada den kan riskera att medföra på (lokala) bestånd av alger, tång med mera.

Strandnära områden och grunda vikar där tången växer är vikta habitat och ”barnkammare” för mängder av arter. Det gäller därför också att visa tillbörlig hänsyn till sådana, samt hålla koll på eventuella förbud att beträda fågelskyddsområden med mera.

– Man får inte ge sig på vindfällen, varken för hand eller med yxa eller såg (12 kap. 2 a § brottsbalken). Man får inte heller bygga vindskydd av nedfallna träd utan markägarens medgivande (12 kap. 2 a § brottsbalken).

Tar man med sig eget byggmaterial för att uppföra vindskydd, till exempel spänna upp en presenning mellan två träd, så är det närmast att jämställa med tältning, det vill säga det går bra enstaka dygn. Dock får man inte göra åverkan på träd med mera genom att spika eller på annat sätt tillfoga naturmiljön skador. Man får inte lämna efter sig repstumpar eller i övrigt skräpa ned.

– Man får inte gräva upp växter, plantor, lökar, rötter med mera eller annars genomföra sin plockning på ett sådant sätt att växten skadas. Det är inte tillåtet att dra upp växter med rötterna utan lov från markägaren. Det är endast tillåtet att ta de delar av växten som kan återbildas, till exempel bären. 

– Nej, det är inte tillåtet, med stöd från allemansrätten, att gräva upp varken lupiner eller andra växter med rötterna i bekämpningssyfte, eller av annan anledning, på någon annans mark, utan lov från markägaren.

Blomsterlupin är en invasiv art som orsakar skada på biologisk mångfald då den konkurrerar ut växter i de miljöer som den trivs i. Bidra gärna till att bekämpa blomsterlupinen i samverkan med markägaren.

– Att plocka lite mossor eller lavar för eget bruk utan att först fråga fastighetsägaren borde vara okej, förutsatt att mossan eller laven inte är fridlyst. Men mer omfattande plockning kan kräva både markägarlov och samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken med Länsstyrelsen.

Rättsfallet NJA 1986 (s. 637) ger vägledning kring de juridiska aspekterna på frågan.

– Ja, så länge de inte är på någons tomt, inom hemfridszon eller är en plantering.

– Odlingar och planteringar ingår inte i allemansrätten. Rör det sig om förvildade bärbuskar och liknande så går det bra så länge det inte är på någons tomt eller hemfridszon. 

– På ödetomter utan byggnader kan du ta förvildade äpplen, körsbär med mera. Viktigt att tänka på är att något som ser ut som en ödetomt för dig kanske i själva verket inte är det för den som äger marken och husen.

Är området igenvuxet men det finns hus, staket med mera så rekommenderas inte att gå in på tomten och plocka det som växer där. Allemansrätten gäller inte på tomtmark eller inom hemfridszonen hur igenvuxen och övergiven den än må se ut och vara.

– Ja, så länge det inte är en plantering.

Odlad mark och hagar

– Naturvårdsverkets uppfattning är att vall är att betrakta som odlad mark och därför är det inte tillåtet att beträda en vall/en åker med vallgröda under växtsäsongen. 

Möjligen kan det vara okej att gå över vallen efter att den är slagen, men då bör man vara helt säker på att det inte är en insådd vall där den insådda grödan kan ta skada. Det bör vara okej att gå eller åka skidor över en vall på vintern då marken är täckt med snö och eller tjälad under förutsättningen att eventuell insådd gröda inte tar skada.

– Allemansrätten gäller både på inhägnad och öppen betesmark, men kom ihåg att vissa djur kan bli störda eller reagera aggressivt mot människor. Det gäller särskilt kor med kalvar, men också hästar, grisar och får. 

En förutsättning för att du ska få gå genom en hage är att du inte stör betesdjuren. Om du är i en beteshage med djur, håll ett så långt avstånd som möjligt, var uppmärksam på djurens beteende och uppträd lugnt. Det är inte tillåtet att jaga eller driva djuren över betesmarken. Att gå in i en beteshage med djur sker alltid på egen risk

För att förbjuda passage i anslutning till områden där boskap finns krävs tillstånd från Länsstyrelsen. 

Ridning

– Av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617) framgår att kommunerna får meddela föreskrifter enligt 1 kap. 2 § andra stycket samt 3 kap. 8 och 9 §§ och 10 § första stycket andra meningen ordningslagen (1993:1617).

När det gäller lokala ordningsföreskrifter rörande exempelvis förbud mot ridning i motionsspår så är det 3 kap. 8 § ordningslagen som är tillämplig. Av denna framgår att regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun, får meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Själva regeringsbemyndigandet finns (för samtliga kommuner i Sverige) i ovan nämnda ”förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)”.

Vi kan alltså sluta oss till att samtliga kommuner i Sverige, med lagstöd/bemyndigande enligt ovan, äger rätt att besluta om lokala ordningsföreskrifter för den egna kommunen.

Av 1 kap. 2 § 1 stycket ordningslagen framgår att med offentlig plats avses följande:

 1. allmänna vägar,
 2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,
 3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt
 4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.

Vidare framgår av 1 kap. 2 § 2 stycket ordningslagen att en kommun får föreskriva att anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana områden, om de inte omfattas av bestämmelserna i första stycket, ska jämställas med offentliga platser vid tillämpning av 3 kap. och av lokala föreskrifter, under förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten.

Det finns alltså möjlighet att besluta om lokala förbud utanför detaljplanelagda områden, så länge de områden som berörs av förbudet är tillgängliga för allmänheten.

Kommunala eller andra motionsspår som är upplåtna för allmänhetens nyttjande uppfyller kravet på att de ska vara ”tillgängliga för allmänheten” enligt ovan.

Kommuner som exempelvis vill förbjuda ridning i ett visst motionsspår måste då alltså särskilt föreskriva om att motionsspåret, eller det geografiska område som motionsspåret ligger i, är att jämställa med en offentlig plats. Finns ingen sådan föreskrift beslutad så saknas grund för ridförbudet, men har en sådan föreskrift beslutats (vilket ofta görs i en särskild bilaga till kommunens lokala ordningsföreskrifter) så gäller det lokala ridförbudet.

– Tillståndsgivna skyltar av karaktären ”Ridning förbjuden” ska alltid respekteras. Markägare kan ansöka om tillstånd att sätta upp förbudsskyltar kring ridning. Kontakta kommunen för att ta reda på om förbudsskylten fått tillstånd.

– Rätten att färdas på någon annans mark regleras i 12 kap 4 § brottsbalken:  

4 § Den som olovligen och på annat än väg färdas över tomt eller plantering, eller över någon annan mark som kan skadas av detta, döms för tagande av olovlig väg till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2017:442).

Åkermark räknas som ”över någon annan mark som kan skadas av detta”. Att rida i kanten av en åker bör vara okej så länge det inte skadar åkern eller eventuellt förstör diket. Hästen kan, på grund av sin tyngd, göra mer skada än till exempel någon som vandrar till fots. Planerar du att rida återkommande vid samma åkerkant är det bra att prata med markägaren för att undvika onödiga konflikter.

– I dag finns ingen angiven gräns för antalet ryttare som ryms inom allemansrätten. Du som ryttare har ansvar att bedöma om ridningen, enskild eller i grupp, kan orsaka skada på marken.

Återkommande ridning i samma område, fler ryttare under samma ridtur och områden som är populära för ridning där återkommande ridning utgörs av ett samlat tryck från individuella ryttare bedöms kunna orsaka skada.

Det är alltid bra att prata med markägaren om du bedömer att det föreligger en risk att ridningen kan orsaka skada eller kan upplevas som störande.

– Du får rida på allemansrättsligt tillgänglig mark. Områden där det är förbjudet att gå, cykla och rida på är tomt, planteringar och odlingsmark, inklusive odlad vall. Att rida ingår alltså normalt sett i allemansrätten.

På vissa platser kan det ändå vara lämpligt med ett förbud, vanligen gäller det till exempel motionsspår eller vandringsleder där (ofta förekommande) ridning skulle kunna förstöra spåret eller leden. Dessa är iordningsställda just för vandring och motionslöpning och om ridningen orsakar skada är de inte lämpliga och användbara för detta. 

En enskild väg, skogsbilväg, är normalt sett byggd för att tåla större belastning och slitage än en vandringsled eller ett motionsspår. De flesta enskilda vägar bör alltså tåla ridning.

Ridning kan orsaka skador på marken som är ”värre” än de skador som uppstår av vandrare. Den som rider ska göra detta på ett försiktigt och hänsynsfullt sätt så att inte skador eller störningar uppstår. Är det frågan om ofta återkommande ridning i samma område, eller längs samma sträcka, bör ryttaren ha en dialog med markägaren om hur det ska ske för att minimera skadorna.

Samma sak gäller om ridning eller cykling sker i stora grupper. I vissa fall kan det vara bra med ett avtal som reglerar hur verksamheten ska gå till för att inte problem ska uppstå.

Vid enstaka tillfällen/på enstaka platser kan det vara frågan om många ”oorganiserade” ryttare, det vill säga enskilda personer som rider vid enstaka tillfällen där den enskilde ryttaren inte orsakar några skador, men där den sammanlagda effekten av det stora antalet gör att problemet ”blir för stort”, det så kallade invasionsproblemet. I sådana fall kan kommunen reglera verksamheten ridning genom lokala trafikföreskrifter.

Skyltar och stängsling

– Den kommunala tillståndsplikten för privata förbudsskyltar, regleras i Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS):

5 § Skyltar varigenom allmänheten avvisas från ett visst område, som är av betydelse för friluftslivet, får inte finnas uppsatta utan tillstånd av kommunal myndighet. Tillstånd behövs dock inte om det är uppenbart att allmänheten inte får färdas fritt inom området eller att skylten är behörig av något annat skäl.

Specialmotivering till 5 § LGS

(Prop. 1997/98:45 del 2 sida 376) (Regeringen.se)

Paragrafen motsvarar den numera upphävda 

17 § andra stycket naturvårdslagen (Riksdagen.se)

Genom paragrafen föreskrivs tillståndstvång för skyltar som avvisar allmänheten från ett visst område som är av betydelse för friluftslivet. Sådana skyltar får bara finnas uppsatta med tillstånd av kommunen. I lagrummet har den redaktionella ändringen gjorts att det inte längre anges vilken kommunal myndighet som skall pröva tillståndsfrågan.

Enligt 12 § LGS får kommunen besluta om de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att lagen (LGS) eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen ska efterlevas. I ett beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut. 

Syftet med 5 § LGS är att ge myndigheterna rätt att bereda allmänheten tillträde till mark enligt allemansrätten. Av lagen framgår att tillstånd ges av kommunal myndighet och att kommunens beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Lagen om privata förbudsskyltar måste sättas i sammanhang med annan lagstiftning, bland annat:

Rätten att få färdas på någon annans mark regleras i

12 kap 4 § brottsbalken (Riksdagen.se)

4 § Den som olovligen och på annat än väg färdas över tomt eller plantering, eller över någon annan mark som kan skadas av detta, döms för tagande av olovlig väg till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2017:442).

Hemfridsbrott regleras i 

4 kap 6 § brottsbalken (Riksdagen.se)

Lagen lyder: 6 § Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter.

Inom den så kallade hemfridszonen får markägaren markera privat mark genom staket, planteringar med mera. Hemfridszonen är det område som allmänheten inte får beträda. Hela fastigheten kan dock inte alltid betraktas som privat mark, man kan som markägare inte räkna med skydd för exempelvis badbryggor eller ängslador.

– Den omedelbara tillsynen över olovligt uppsatta skyltar, som förbjuder aktiviteter som kan bedrivas med stöd av allemansrätten, utövas av kommunen, enligt 11 § i Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (LGS).

– Det är inte tillåtet att sätta upp stängsel i syfte att stänga ute människor från områden som är av betydelse för friluftslivet. Länsstyrelsen är tillsynsmyndigheten för frågor kring stängsling och kan, enligt 26 kap. 11 § miljöbalken, kräva av markägaren att ordna en genomgång om ett stängsel hindrar allmänheten att nå viktiga friluftsområden. Motsvarande gäller också diken.

Stängselgenombrott bör inte kunna användas mot vilthägn: redan vid dess tillkomst prövar länsstyrelsen om hägnet är förenligt med hänsyn till friluftslivet (jfr 12 kap. 11 §).

– Om det rör sig om att kommunen gett tillstånd att sätta upp förbudsskylt enligt 5 § lagen om gaturenhållning och skyltning kan beslut överklagas i enligt med 16 § samma lag;

Överklagande

16 §   En kommunalnämnds beslut enligt denna lag överklagas till länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Rör det sig om någon annan form av kommunalt beslut så kan beslutet i första hand överklagas enligt bestämmelser i kommunallagen. Hör med berörd kommun kring hur man lämpligen går tillväga.

– Med stöd av 26 kap 11§ miljöbalken:

11 §   En tillsynsmyndighet får förelägga den som håller stängsel i ett område av betydelse för friluftslivet eller i närheten av ett sådant område att ordna grindar eller andra genomgångar som behövs för att allmänheten skall kunna komma till mark inom ett sådant område som omfattas av allemansrätten.

Är det uppenbart att ett stängsel endast är avsett att utestänga allmänheten från området, får föreläggande meddelas om att ta bort det. Vad som nu har sagts om stängsel skall tillämpas på motsvarande sätt när det gäller diken.

Enskild väg

– Förbjuda motortrafik på enskild väg får ägaren av vägen göra med stöd av 10 kap. 10 § trafikförordningen där det framgår att i fråga om enskilda vägar kan ägaren av vägen själv avgöra om trafik med motordrivna fordon eller ett visst eller vissa slag av sådana fordon får äga rum. Sådant förbud får avse även fordon med viss största bredd, längd eller vikt. Förbud ska utmärkas med vägmärke eller på annat tydligt sätt.

Om en enskild väg får stats- eller kommunalt bidrag från Trafikverket för drift och underhåll ska vägen normalt hållas öppen för allmän trafik. Bidraget brukar vara villkorat med att vägen ska vara öppen för allmänhetens motorfordonstrafik.

För mer information om vad som gäller kring enskilda väg och förbud av motortrafik hänvisar Naturvårdsverket till Trafikverket. 

Om ägaren av vägen vill sätta upp förbudsskyltar för gång- eller cykeltrafik eller ridning på enskild väg måste tillstånd sökas av kommunen.

– Parkering är tillåten bara där man får färdas med bil. Eventuellt kan det vara okej att ställa bilen intill vägen förutsatt att parkeringen inte medför skada eller olägenhet för markägaren. Däremot ska ett parkeringsförbud respekteras. Det är förbjudet att fritt parkera i terrängen, det utgör brott mot terrängkörningslagen.

– Ja, i de flesta fall får du det förutsatt att markägaren inte fått tillstånd att förbjuda cykling eller ridning på skogsbilvägen. Det ska framgå tydligt när cykling eller ridning är förbjuden, till exempel genom tydlig skyltning.

– Det är oklart vad som gäller i de fall en bom med stenar med mera på en enskild väg avstängd för trafik med motorfordon också hindrar allemansrättslig passage. Sådana hinder skulle eventuellt kunna jämställas med stängsel i övrigt, och därmed också kunna omfattas av bestämmelserna om stängselgenombrott.

Frågan är dock inte prövad i domstol, varför rättsläget är något ovisst. Klart är dock att hinder och avspärrningar i övrigt inte får utformas på ett sådant sätt att de utgör en fara för liv och hälsa.

Hemfridszon

– Nej, att gå precis utanför någons fönster på ett torp är att göra sig skyldig till hemfridsbrott. 

Det är mycket svårt att ange ett generellt mått på hur stor hemfridszonen är runt ett bostads- eller fritidshus, eftersom förutsättningarna varierar från fall till fall. Ibland finns givna, tydliga gränser för hemfridszonen såsom ett staket, en häck, en väg eller en gång- och cykelväg. I till exempel ett villaområde kan hemfridszonen i vissa fall bli mycket liten, några få meter från ett hus, om det finns en sådan tydlig gräns nära huset.

I vissa fall finns det naturliga gränser som till exempel ett dike, ett skogsbryn, en åkerkant eller en väg på ett rimligt avstånd från huset. 

Om det finns tät vegetation eller om det är kuperat runt huset är risken för störning mindre, och då kan gränsen för hemfridszonen ligga närmare bostadshuset. Om huset ligger i ett öppet, flackt landskap kan hemfridszonen istället behöva vara större.

Vem som helst kan vistas och röra sig utanför hemfridszonen, men man bör fortfarande visa hänsyn till den som bor i huset. Det innebär att man till exempel kan gå, cykla, paddla, rida eller åka skidor nära gränsen för hemfridszonen om man gör det hänsynsfullt och inte uppehåller sig där för länge.

Om man vill stanna för att till exempel fika, plocka bär och svamp eller fiska så uppfattas det ofta som mer störande. Då bör man ha ett längre avstånd till huset. Om man vill tälta eller lägga till med båten en natt så bör man hålla ett ännu längre avstånd. Hur stort avståndet bör vara går dock inte att säga exakt.

– Om uthuset befinner sig inom hemfridszonen är det inte tillåtet att vistas där. 

Cykling

– Cykla får man både i naturen och på enskilda vägar. Det ska göras med hänsyn till naturen i sig och till andra friluftslivutövare och markägaren.

Områden som är förbjudna att cykla på:
 • Tomt
 • Plantering
 • Trädgårdar
 • Plantskolor
 • Parkplanteringar
 • Skogsplanteringar som kan skadas
 • Känsliga områden så som åkrar med växande gröda
 • Mark som lätt kan skadas
Visa hänsyn genom:
 • att undvika mjuka stigar, särskilt på våren och hösten, när det är blött i markerna.
 • att undvika att cykla över känsliga marktyper. Exempel är lavmarker, berghällar med mossor och lavar, mjuka ängsmarker, mossar och kärrmarker.
 • att anpassa körsätt efter underlag.
 • att grovmönstrade däck lätt skadar stigar och ömtålig mark.
Undantag
 • I tätortsnära friluftsområden kan kommunen och polisen reglera cykling på motionsspår och vandringsspår via lokala trafikföreskrifter eller ordningsföreskrifter. Ibland kan det finnas uppsatta förbudsskyltar, om man är osäker så är det bäst att kontakta kommunen eller polisen.
 • I skyddad natur finns alltid särskilda föreskrifter som ibland kan begränsa allemansrätten, bland annat kan det finns särskilda regler för cykling. Information kan finnas på länsstyrelsens eller kommunens webbplatser och på anslagstavlor i naturreservatet.
 • Planerar man att cykla regelbundet i ett naturområde, som enskild eller i grupp, så kan det vara bra att kontakta markägaren och fråga om lov. Arrangören av ett cykelarrangemang har ett särskilt ansvar att se till att det inte blir skador på marken där den organiserade verksamheten bedrivs. 

– Allemansrätten anses vara icke motoriserad. Cykling är en aktivitet som ingår i allemansrätten.

Elcyklar som inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 km/h och som har en kontinuerlig märkeffekt som inte överstiger 250 watt definieras som ”vanliga cyklar” enligt 2 § lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Detta medför att de kan framföras på barmark i terräng utan dispens från förbudet i terrängkörningslagen.

En elcykel är dock försedd med motor. Som en följd av att motoriserad färd inte omfattas av allemansrätten torde markägarens medgivande krävas för att framförande av elcyklar på annans fastighet skulle vara tillåten.

Elcyklar är ett relativt nytt fenomen och allemansrättens innehåll är inte utvecklad med hänsyn till denna typ av fordon. Eftersom frågan inte är prövad i domstol, finns ännu inget prejudicerande fall. Naturvårdsverket tolkning stöder sig på en rad propositioner, utredningar, lagkommentarer med mera (se prop. 2009/10:238, prop. 1995/96:226, SOU 1993:51, lagkommentaren till 17 § NVL, lagkommentaren till 7 kap. 1 § miljöbalken), som alla har slagit fast att motoriserade fordon inte omfattas av allemansrätten.

Allemansrätten innebär en möjlighet att exempelvis ta sig fram till fots, på skidor, på traditionell cykel och till häst. Det är enbart med stöd av allemansrätten som man kan uppehålla sig på eller färdas över annans mark utan lov, vilket får till följd att framförande av fordon som inte omfattas av allemansrätten på annans mark därför kräver markägarens lov.

– Naturvårdsverkets bedömning när det gäller elcyklars förhållande till allemansrätten kan komma att omprövas eller förändras över tid.

Allemansrätten är en sedvänja. Det ligger i sedvänjors natur att de kan utvecklas och förändras över tid. Naturvårdsverket ger, i egenskap av central myndighet i frågor rörande bland annat friluftsliv, vägledning om allemansrätten.

Olika sakområden och sakfrågor kan också ändras genom att lagstiftningen ändras – i nuläget är dock allemansrätten inte reglerad i lag, men den omgärdas av lagar (till exempel brottsbalken), som i sin tur kan ändras på ett sådant sätt att det påverkar allemansrätten, i vart fall indirekt.

Vidare kan prejudicerande domstolsdomar klargöra hur gällande lagar och sedvänjor ska uttolkas. Ett vägledande avgörande från domstol rörande allemansrätten påverkar också hur Naturvårdsverket sedan vägleder i frågan.

– Att elcykel med max 250 w motoreffekt inte ingår i allemansrätten innebär att du inte får cykla med den i terrängen utan att först fråga markägaren om lov. Om markägaren ger tummen upp kan du cykla i terräng med den typen av elcykel men fortfarande är det viktigt att tänka på att värna om naturen.

Elcyklar är ett relativt nytt fenomen och allemansrättens innehåll är inte utvecklad med hänsyn till denna typ av fordon. Eftersom frågan inte är prövad i domstol finns ännu inget prejudicerande fall.

– Det handlar helt enkelt om två olika perspektiv från två olika myndigheter med olika ansvarsområden. Transportstyrelsen tar fram definitioner för olika typer av fordon. Naturvårdsverket arbetar med natur- och miljöfrågor och vi vägleder om allemansrätten. 

Enligt 2 § lagen om vägtrafikförordning utgörs en ”cykel” definitionsmässigt också av elcyklar med max 250 W motoreffekt och krafttillskott upp till 25 km/h. Kraftigare/snabbare modeller faller in i kategorierna mopedklass 1-2 samt lätt och tung motorcykel, allt beroende på max effekt/hastighet).

Ett ”motordrivet fordon” är ordagrant  ”Ett fordon som för framdrivande är försett med motor, dock inte ett sådant eldrivet fordon som är att anse som cykel. Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon”.

Naturvårdsverket konstaterar å ena sidan att eldrivna cyklar, som också rent definitionsmässigt anses utgöra cyklar, är just cyklar. De faller alltså inte in under kategorin ”motordrivet fordon”, utan exkluderas tvärtom därifrån i lagtexten. Detta medför exempelvis att en elcykel enligt ovan kan framföras på barmark i terrängen utan dispens från terrängkörningslagen.

Samtidigt konstaterar Naturvårdverket att dessa ”cyklar” rent faktiskt är försedda med motor – vi ser dem som ”motoriserade fordon” (oaktat legaldefinitionen av cykel). Vi använder oss, från Naturvårdsverkets sida, av begreppet ”motoriserade fordon” för att kunna åskådliggöra den problembild som elcyklarna ger i förhållande till allemansrätten.

Ordet ”motoriserad” sammanfaller också med det faktum att vi hittat mycket i förarbeten med mera som talar starkt för att allemansrätten är att se som uteslutande ”icke motoriserad”. Avsaknad av stöd i allemansrätten innebär per definition att markägarens lov krävs, för att aktiviteten ska få genomföras på dennes mark.

– Naturvårdsverket konstaterar idag att elcykel med max 250 W effekt är försedda med motor, ur ett allemansrättsligt perspektiv är de ”motoriserade fordon” och ingår därför inte i allemansrätten. 

Vi använder oss, från Naturvårdsverkets sida, av begreppet ”motoriserade fordon” för att kunna åskådliggöra den problembild som elcyklarna ger i förhållande till allemansrätten.

Ordet ”motoriserad” sammanfaller också med det faktum att vi hittat mycket i förarbeten med mera som talar starkt för att allemansrätten är att se som uteslutande ”icke motoriserad”. Avsaknad av stöd i allemansrätten innebär per definition att markägarens lov krävs, för att aktiviteten ska få genomföras på dennes mark.

– Det går i dagsläget inte att svara på. För att få ett tydligt svar på detta krävs en prövning i domstol. Eftersom frågan ännu inte har provats i domstol finns det därför ingen prejudicerande dom som ger vägledning kring hur rättsläget ska tolkas.

– Samma svar som ovan.

Strand, brygga med mera

– Om stranden/bryggan ligger utanför hemfridszonen så är stranden tillgänglig för allmänheten och då är även bryggan det. En besökare får tillfälligt ”låna” en brygga för att till exempel bada så länge inte bryggägaren behöver bryggan själv och besökaren hindrar ägarens nyttjande av bryggan.  Bryggägaren kan då be gästen att flytta sig. Den som lånar en brygga ska naturligtvis vara varsam med bryggan och inte förstöra något eller skräpa ner, vare sig på bryggan, på stranden eller i vattnet.

– Markägaren kan endast stänga ute allmänheten från platser som inte är allemansrättsligt tillgängliga, så som till exempel tomt, åkermark med växande gröda och planteringar. Om badet ligger inom hemfridszonen får inte allmänheten vistas där.

– Om området är taget i anspråk på ett sådant sätt att allemansrätten anses vara upphävd, eller om större investeringar har lagts ned på diverse anläggningar (inklusive underhåll av anläggningar) inom badplatsen (hopptorn, omklädningsrum med mera) så bör det – generellt sett – vara möjligt att ta inträde för att täcka dessa kostnader. Men den här typen av anläggningar ska dock prövas enligt strandskyddsbestämmelserna.

– Tältning på allmän badplats regleras oftast i kommunens lokala ordningsföreskrifter. Sök på kommunens webbplats eller kontakta kommunen.

– Allemansrätten omfattar varken motortrafik eller terrängkörning, vilket innebär att det både krävs okej från markägaren att parkera på gräsmattan och förmodligen terrängkörningsdispens. 

– I normalfallet backar man ned båtar med släpvagn för att lägga dessa i sjön (alltså bil + släp med båt). Det finns inget stöd i allemansrätten för ett motoriserat nyttjande av annans mark. För att få lägga i båtar från släp utan lov krävs det bland annat att området är att anse som allmän väg/allmän plats som är tillgänglig för allmänheten.

Är det dessutom fråga om terrängkörning krävs dispens från terrängkörningslagen. Vill man backa ned och lägga i sin båt från en strand, båtramp eller liknande sker det alltså allt som oftast utan stöd i allemansrätten, och då borde det också stå markägaren fritt att neka allmänheten tillträde.

Tätortsnära natur

– När det gäller kringbyggda och anlagda gårdar i tätorter så avgörs vanligen frågan om allemansrättens utbredning genom den markindelning som bestämts i för området gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Allemansrätten gäller i princip oavsett de rättsliga förhållandena på en fastighet – den påverkas inte av att fastigheten till exempel överlåts eller exproprieras. Dess utsträckning avgörs av de faktiska förhållandena på platsen, särskilt byggnader på fastigheten och annan varaktig användning av marken.

En bostadsrättsförening äger en eller flera fastigheter och är därmed fastighetsägare. Medlemmarna (bostadsrättshavarna) äger genom sitt medlemskap viss andel i föreningen (dess tillgångar och dess skulder). Andelen är kopplad till rätten att nyttja en viss lägenhet.

Vad som hör till lägenheten framgår av upplåtelseavtalet och kan också i viss mån regleras i föreningens stadgar. Till lägenheten kan höra en avgränsad uteplats/grönyta. Uteplatsen/grönytan blir därmed att betrakta som privat och där gäller inte allemansrätten.

Den hemfridszon som kan hävdas vid en bostadsrättslägenhet torde vara avgränsad till markyta som enligt upplåtelseavtalet hör till lägenheten.

Övrig mark inom föreningens område, som inte utgör rabatter, planteringar och privata uteplatser i direkt anslutning till föreningens lägenheter med mera kan därför i många fall omfattas av allemansrätt, även om marken ägs av föreningen.

Föreningens stadgar är enbart bindande för medlemmarna i föreningen. Är området allemansrättsligt tillgängligt kan allmänheten alltså nyttja detsamma oavsett vad föreningens stadgar anger.

Endast föreningen kan föra talan i frågor som berör föreningens angelägenheter Det blir alltså styrelsen som får agera – inte de enskilda boende – i frågor som rör allemansrätt på föreningens mark.

Vad som beskrivs ovan ger enbart en generell beskrivning av vad som gäller rörande bostadsrättsföreningars förhållande till allemansrätten. För en bedömning i enskilda fall krävs domstolsprövning.

– Såvida inget annat framgår av för området gällande detaljplan, områdesbestämmelser eller lokala ordningsföreskrifter, torde allemansrätten gälla i alla delar. 

– Kan den mark där föreningens bärbuskar står anses utgöra tomt eller plantering får inte allmänheten plocka bär från buskarna – detta eftersom man inte får gå över/beträda tomter/planteringar. Kan marken där bärbuskarna står inte anses utgöra plantering, utan området är allemansrättsligt tillgängligt, torde allmänheten fritt kunna plocka bär från buskarna.

Vill föreningen och dess medlemmar tillförsäkra sig exklusiv rätt till bär som växer inom bostadsrättsföreningens mark kan buskarna med fördel planteras inom privat område, det vill säga där hemfridszon gäller eller där marken annars har ianspråktagits på ett sådant sätt att allemansrätten kan anses ha upphört.

– Allmänheten torde kunna använda lekplatser och sandlådor som ligger inom allemansrättsligt tillgängliga områden under förutsättningen att man visar hänsyn och inte stör eller förstör.

– Allmänheten bör kunna använda gräsmattor till lek, solbad, picknick, fester med mera under förutsättning att dessa gräsmattor är allemansrättsligt tillgängliga och att man visar hänsyn och inte stör eller förstör.

– Allmänheten bör kunna använda murade grillar som står uppställda på gräsmattor under förutsättning att dessa gräsmattor är allemansrättsligt tillgängliga. Föreningens medlemmar har dock företräde till nyttjande i de fall det rör sig om grillar som föreningen har uppfört och bekostat.

Hundar i naturen

– Inom tätbebyggt område kan kommunen genom lokala ordningsföreskrifter införa lokala regler om exempelvis kopplingstvång och hundförbud. Hundförbud gäller till exempel ofta för lekplatser, på många kyrkogårdar samt på allmän badplats. Närmare information om vad som gäller just i din kommun kan du få från kommunens avdelning för miljö- och hälsoskydd.

– Det är lag (2007-1150) om tillsyn över hundar och katter

som reglerar om och hur man ska ha kontroll på hundar. I 16 § står så här: ”Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som avviker från första stycket.

Om det behövs till skydd för viltet får sådana föreskrifter innebära att en hund skall hållas kopplad.”

Hundägare har så kallat ”strikt” ägaransvar för allt som hunden kan tänkas ställa till med. Exempelvis, om hunden är kopplad med en långlina och befinner sig på 15 meters avstånd från sin ägare och stör häckande fåglar eller jagar/skadar vilt så hålls hundägaren ytterst ansvarig för det, oavsett omständigheterna.

– Stöter man på en löst springande hund och man upplever att hundägaren inte har kontroll på hunden kan man anmäla detta till polisen. Om man upplever att hunden utgör ett hot mot så kan man förmodligen åberopa så kallad nödvärnsrätt och fånga in hunden och binda den. Det är då viktigt att hundens ägare informeras om detta så att denne snabbt kan ta hand om sin hund.

När renar befinner sig inom betesområden i fjällen där renskötsel är tillåten, gäller enligt 93 § rennäringslagen att hundar ska hållas kopplade, såvida inte länsstyrelsen medger annat. Detsamma gäller när renar flyttas. Anträffas en hund medan den jagar eller på annat sätt ofredar ren, får hunden, om den inte låter sig fångas, dödas av den som äger eller vårdar renen.

Enligt 17 § i lagen om hundar och katter får jakträttsinnehavaren eller någon som företräder denne ta hand om lösspringande hundar som jagar vilt.

Organiserad verksamhet

– Frågan om allemansrätten kan nyttjas i organiserad och kommersiell form har prövats av Högsta domstolen i det så kallade forsränningsmålet, NJA 1996, s 495.

Citat från domskälen i Högsta domstolens dom i forsränningsdomen:

”Även om allemansrätten tillkommer den enskilde kan den naturligen utövas av ett flertal personer tillsammans, under förutsättning att envar håller sig inom ramen för allemansrätten. Skulle ett sådant kollektivt nyttjande emellertid innebära påtaglig skada eller olägenhet, kan det medföra att allemansrätten inte får utnyttjas längre på det viset. Hinder föreligger vidare inte mot att allemansrätten utnyttjas kommersiellt; inte minst för att göra avlägsen eller eljest svåråtkomlig natur tillgänglig för fler enskilda människor finns också på många håll i vårt land anläggningar för att underlätta olika slag av friluftsliv.”

Högsta domstolen slår alltså fast att allemansrätten kan utövas av flera personer samtidigt och att den kan nyttjas kommersiellt, detta under förutsättning att inte nyttjandet orsakar påtaglig skada eller olägenhet.

Naturvårdsverkets slutsats av Högsta domstolens domar är följande: 

Bärplockning är inte straffbart enligt 12 kap. 2 § 2 st. brottsbalken, bärplockning har en stark tradition i vårt land och är en del av allemansrätten. 

Allemansrätten kan nyttjas av flera personer samtidigt och även i kommersiell form. Som en följd av detta är även kommersiell bärplockning tillåten utan medgivande av markägaren.

Både friluftslivsorganisationer och kommersiella turistföretag kan dra nytta av allemansrätten i sin verksamhet. Men i grunden gäller dock allemansrätten för enskilda individer och inte grupper.

Det finns ingen tydlig praxis om när en arrangör, naturguide, eller naturturistföretagare behöver ha en dialog och eller ett avtal med en markägare. Grundregeln om allemansrätten är att man inte ska störa eller förstöra något. Det innebär att så länge en aktivitet inte innebär någon störning eller att man förstör något så behöver man inte prata med markägaren. Med det sagt så kan dialog och information med markägare eller rättighetsinnehavare vara bra för att skaffa kunskap och därmed kunna anpassa verksamheten så att problem inte uppstår.

Vissa aktiviteter som ingår i allemansrätten, kan trots det på känsliga marker, vid vissa tider på året, eller i stor omfattning, leda till störningar eller skador, något som kräver särskild hänsyn. Ta därför gärna kontakt med markägare eller rättighetsinnehavare och etablera dialog

Plats, tid och aktivitet avgör

Platsen 

Att välja lämplig plats är den kanske viktigaste faktorn vid planeringen av arrangemang i naturen. Vilka platser som är lämpliga måste sättas i relation till typ av aktivitet, arrangemangets storlek och varaktighet samt årstiden, men dessutom skiljer sig förhållandena stort mellan olika län och regioner, samt mellan välbesökta tätortsnära friluftsområden och andra områden. En annan faktor av betydelse är vilken typ av markanvändning som bedrivs i området. Karaktäriseras området av relativt trivial natur eller är naturen känslig och kanske till och med ingår i ett naturskyddat område? Det är bland annat dessa faktorer som sammantaget avgör om en plats i grunden är lämplig för arrangemanget, eller inte. 

Tiden 

Vid planeringen av ett arrangemang är även tiden på året en viktig faktor att ta hänsyn till. Under vissa tider på året är djur- och fågellivet mer känsligt, särskilt under vårperioden med fåglars häckningstid och när däggdjuren har ungar. Under hösten och vintern behöver bland annat hänsyn tas till jakttider. Dessutom måste arrangören under stora delar av året även ta hänsyn till växande gröda och insådd vall. Även nyplanterad skog är känslig många år efter plantering. På grund av detta kan det vara mindre lämpligt att anordna större arrangemang under vissa perioder. Även olika väderhändelser som påverkar markförhållandena kan vara avgörande för om det är lämpligt att genomföra ett arrangemang under viss period. Därför är det viktigt att arrangören har beredskap för sådana händelser och kan vidta försiktighetsåtgärder om det skulle behövas. Arrangemangets varaktighet i tid är också en faktor att beakta – rör det sig om någon timme eller flera dagar?

Aktiviteten 

Aktiviteter som bedrivs i naturen kan vara väldigt olika till sin karaktär och hur de påverkar omgivningen. Det är till exempel stor skillnad på hur marken och viltet påverkas om aktiviteten bedrivs enbart på befintliga vägar och stigar eller mer generellt och på stora ytor i terrängen. Vissa aktiviteter är mer koncentrerade till mindre områden, vilket kan ge en högre lokal påverkan men påverkar då också ett mindre område, medan andra bedrivs mer extensivt på större ytor och påverkar då ett större område, men med lägre lokal påverkan. Aktivitetens påverkan på naturen och/eller markanvändningen beror också på typ av aktivitet, antal deltagare samt på vilken utrustning som används. Antalet deltagare, storleken på arrangemanget, är också avgörande för hur stor påverkan ett arrangemang kan få. Det är därför viktigt att stora arrangemang genomförs i områden som klarar påverkan från ett stort antal deltagare och även att det genomförs under en tid på året då risken för skada och störning är så liten som möjligt.

Vägledningar om organiserat friluftsliv och arrangemang i naturen:

– För att kunna ta ut avgifter bör vandringsleden, cykelleden eller längdskidspåret vara en anläggning i juridisk mening. Detta skulle då göra att en tvingande avgift kan tas ut för nyttjande av anläggningen.

En sådan anläggning präglas av att större investeringar gjorts, till exempel konstsnötillverkning, belysning, vägar/asfaltering, broar, tunnlar, spänger med mera. Vanligen kräver också sådana anläggningar relativt stora insatser i form av löpande underhåll och skötsel. 

Det finns inget hinder för frivilliga avgifter. Inte heller för avgifter i anslutning till leden, exempelvis parkeringar.

Det finns en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) från november 2012. Det är en prövning om ett beslut av Mora kommun strider mot ”lag och författning”. Domen handlar om ett skidspår som kommunen tar ut en avgift för. Domstolen kommer fram till att beslutet inte står i strid mot allemansrätten. 

HFD lyfter fram att avgifter bara är möjliga om arrangören lagt ner betydande kostnader i form av arbete och material vilket var fallet i Mora. Det innebär ingen generell rätt att ta ut tvingande avgifter. Man lyfter också fram situationen i området där det finns stora arealer som även fortsättningsvis är allemansrättsligt tillgängliga.

Det är inte en dom i en allmän domstol. Uppstår konflikter kring allemansrätten mellan allmänheten och en markägare är det en civilrättslig fråga som hör hemma i en allmän domstol. Det finns inga sådana avgöranden ännu.

– Det finns stora möjligheter för allmänheten att, med stöd av allemansrätten, röra sig på annans vattenområde, med båt, simmande eller vintertid på isen. På sjön saknas straffbestämmelser om tagande av olovlig väg; antagligen kan man passera på vattenområde till och med nära intill bostadshus utan rättsliga påföljder. 

– Att köra med motordrivet fordon på is ingår inte i allemansrätten.

Isbelagda vattenområden är en form av terräng. Det innebär att terrängkörningslagen gäller även vid färd på is. Isområde är att likna med snötäckt terräng. Körning på is är därför inte uttryckligen förbjuden enligt terrängkörningslagen.

Det kan dock finnas bestämmelser inom vissa områden som förbjuder körningen. Inom vattenskyddsområden, naturreservat och andra skyddade områden kan det finnas särskilda föreskrifter som anger att körning i terräng, vilket då även gäller snötäckt terräng, inte är tillåten.

Kommunen kan genom lokala trafikföreskrifter reglera körning på bland annat sjöis. Behöver terrängkörningen på snötäckt mark och isbelagda sjöar regleras inom ett större område kan kommunen göra det med stöd i terrängkörningslagen.

Ta reda på vad som gäller där du vill köra.

– Här spelar syftet med att gräva i marken en stor roll. Att gräva i marken efter tryffel kan innebära ekonomisk skada för markägaren. Att göra sina behov under en vistelse i naturen kan mer eller mindre vara oundvikligt och att då gräva i marken torde inte vara brottsligt.

Det är svårt att tro att någon kommer dömas för att man försöker visa hänsyn mot sin omgivning genom att städa undan efter det att man har uträttat sina behov. Det finns däremot direkt olämpliga platser att gräva på för att uträtta sina behov, till exempel vid vattendrag och sjöar eller mitt i ett orkidéstånd. 

– Idag finns ingen definition av begreppet ”område av betydelse för friluftslivet”. 

I lagkommentarerna till 26 kap 11 § miljöbalken står det:

Frågan om betydelsen för friluftslivet får också bedömas med hänsyn till vilka alternativ som finns för allmänheten i närheten. Är det t.ex. gott om fria badstränder, behöver tillträde till en viss strand inte vara tillräckligt viktigt. Och om en plats normalt bara besöks av enstaka personer, kan den knappast anses ha sådan betydelse som paragrafen talar om.

Relaterad vägledning

  Om allemansrätten

  Allemansrätten gör det möjligt för alla att röra sig fritt i naturen, oavsett förutsättningar. Här har vi samlat allt om allemansrätten och friluftsliv.