Underlagsrapporter till den fördjupade utvärderingen

Granskad: ‎den ‎15‎ ‎december‎ ‎2023

Här hittar du alla rapporter som utgjort underlag till den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2023.

Utvärderingarna av de enskilda miljökvalitetsmålen har tagits fram av de åtta myndigheter som har ett ansvar att följa upp målen. Underlagsrapporterna utgör ett viktigt underlag till den samlade slutrapporten.

Underlag från delprojekten

Underlag från respektive miljökvalitetsmål

Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft

Bara naturlig försurning

Giftfri miljö

Skyddande ozonskikt

Säker strålmiljö

Ingen övergödning

Levande sjöar och vattendrag

Grundvatten av god kvalitet

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Myllrande våtmarker

Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap

Storslagen fjällmiljö

God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och djurliv

Generationsmålet

Generationsmålet – Fördjupad utvärdering 2023

Övriga underlag som fungerat som viktiga källor i arbetet finns i rapporternas respektive källförteckningar.