Publikation

Ett rikt växt- och djurliv

Fördjupad utvärdering av miljömålen 2023
Tömsångare sitter på en kvist bredvid en rosa blomma.

Om rapporten

Ett rikt växt- och djurliv är ett av de 16 miljökvalitetsmål som ska visa vägen till ett hållbart samhälle. Miljökvalitetsmålen är antagna av riksdagen och ska fungera som riktlinjer för det konkreta miljöarbetet.

Rapporten för Ett rikt växt- och djurliv utgör underlag till Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljökvalitetsmålen. Innehållet beskriver den biologiska mångfaldens tillstånd idag, vilka åtgärder som genomförts, analys av förutsättningar att nå målet och en prognos för den fortsatta utvecklingen med förslag på ytterligare insatser.

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och bedömningen är att målet inte kommer att nås till 2030 med befintliga och beslutade styrmedel.

För att nå målet bör Sverige uppnå ett hållbart nyttjande av mark, vatten och andra naturresurser. Hänsynen behöver vara tillräckligt omfattande och anpassas till landskapets naturmiljövärden. För att motverka fragmentering av livsmiljöer och behålla ekosystemens funktioner behövs en stärkt grön infrastruktur. Hållbart nyttjande måste kombineras med skydd och återställande.

Rapporten är ett av underlagen till den samlade slutrapport om arbetet med att nå miljömålen som Naturvårdsverket kommer att redovisa för regeringen i januari 2023.

ISBN
978-91-620-7071-7
Utgiven
‎11‎/‎16‎/‎2022
Sidor
80
Omslagets framsida till publikation.