Når vi miljökvalitetsmålen?

Granskad: ‎den ‎15‎ ‎december‎ ‎2023

Här finns en översiktlig redovisning av utvecklingen för miljökvalitetsmålen och en bedömning av möjligheterna att uppnå dem.

Åtta myndigheter har ett ansvar att följa upp de 16 miljökvalitetsmålen. För vart och ett av miljökvalitetsmålen har myndigheterna skrivit en underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen. De målvisa utvärderingarna slutfördes hösten 2022 och bedömningarna baseras på kunskap om befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder vid den tidpunkten.

Illustration av Sverige och miljömålens piktogram
Ja
Ja – Miljökvalitetsmålet är uppnått eller kommer kunna nås till år 2030.
Nära
Nära – Miljökvalitetsmålet är delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås till år 2030.
Nej
Nej – Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder till år 2030.
Pil positiv
Utvecklingen i miljön är positiv.
Pil neutral
Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.
Pil negativ
Utvecklingen i miljön är negativ.

Bedömning av möjligheten att nå miljömålen

Begränsad klimatpåverkan: Nej. Utvecklingen i miljön är negativ.

För att uppvärmningen med en god chans ska hejdas långt under 2 grader Celsius och med en viss chans vid 1,5 grader Celsius, jämfört med förindustriell nivå, behöver de globala växthusgasutsläppen i grova drag halveras till år 2030. Utmaningen är enorm, men av mycket stor vikt för att värna ekosystem och människors livsvillkor. Kraftigt stärkta ambitioner globalt krävs, liksom ett skärpt åtgärdsarbete i EU och Sverige.

Ansvarig myndighet för miljömålet: Naturvårdsverket

Läs mer om Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft: Nära. Utvecklingen i miljön är positiv.

En positiv trend i miljön ökar förutsättningarna att nå målet och bedömningen har därför ändrats till Nära. Samtidigt ligger halterna av kvävedioxid, partiklar och ozon fortfarande långt från målnivån. Internationellt behövs åtgärder för att minska halterna av långväga transporterade luftföroreningar. Nationellt behövs bland annat åtgärder för att minska halterna av kväveoxider och partiklar från trafiken.

Ansvarig myndighet för miljömålet: Naturvårdsverket

Läs mer om Frisk luft

Bara naturlig försurning: Nej. Utvecklingen i miljön är positiv.

Nedfallet av försurande ämnen har under de senaste decennierna minskat, liksom antalet försurade sjöar och vattendrag. Fler åtgärder krävs dock för att minska utsläppen från landbaserade källor i Europa och från internationell sjöfart. Den nya luftvårdspolitiken och revideringen av takdirektivet inom EU är viktiga insatser. Nationellt krävs åtgärder främst för att minska skogsbrukets påverkan.

Ansvarig myndighet för miljömålet: Naturvårdsverket

Läs mer om Bara naturlig försurning

Giftfri miljö: Nära. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Om åtgärderna inom EU:s kemikaliestrategi genomförs till 2030 kan miljökvalitetsmålet nås delvis och på sikt. Användningen av kemikalier ökar generellt och en allt större del av den ökande produktionen sker utanför EU. För många ämnen saknas kunskap om spridning samt om hälso- och miljöegenskaper. För att minska spridningen av och exponeringen för farliga ämnen är också globala åtgärder avgörande.

Ansvarig myndighet för miljömålet: Kemikalieinspektionen

Läs mer om Giftfri miljö

Skyddande ozonskikt: Ja. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Uttunningen av ozonskiktet har avstannat. Trots stora osäkerheter finns indikationer på att återväxten kan ha påbörjats. Utsläpp av lustgas, fortsatt användning av ozonnedbrytande ämnen samt utsläpp från uttjänta produkter är kvarstående problem som kräver internationellt samarbete för att lösas. Nationellt är det fortsatt viktigt att sortera ut material med ozonnedbrytande ämnen från rivningsavfall.

Ansvarig myndighet för miljömålet: Naturvårdsverket

Läs mer om Skyddande ozonskikt

Säker strålmiljö: Nära. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Strålsäkerheten utvecklas positivt på flera områden. Stråldoserna till allmänheten från de kärntekniska anläggningarna ligger under gränsvärdet. Exponering för joniserande strålning bedöms i dag inte vara ett problem. Attityderna till att skydda sig i solen förbättras, vilket på sikt kan minska det höga antalet fall av hudcancer. Fler åtgärder behövs dock för omhändertagande av radioaktivt avfall.

Ansvarig myndighet för miljömålet: Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer om Säker strålmiljö

Ingen övergödning: Nej. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Fysiska åtgärder mot övergödning ger effekt i miljön på längre sikt. Det är därför viktigt att fortsätta åtgärdsarbetet trots att vi inte ser storskaliga förbättringar ännu. Ambitionen och takten i arbetet behöver öka, framför allt för åtgärder inom jordbruket. Tydliga politiska prioriteringar och avvägningar mellan samhällsmål behövs. Statlig åtgärdsfinansiering behöver vara tillräcklig, långsiktig och förutsägbar.

Ansvarig myndighet för miljömålet: Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer om Ingen övergödning

Levande sjöar och vattendrag: Nej. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Många åtgärder ger positiva resultat, men endast en liten andel av sjöar och vattendrag har god ekologisk och kemisk status. Fysisk påverkan, övergödning, miljögifter och invasiva arter orsakar problem. Exploatering i strandzoner behöver minska. Omprövning av vattenkraftens miljövillkor och vattenförvaltningens åtgärdsprogram behöver genomföras. Restaurering och skydd av sjöar och vattendrag behöver öka.

Ansvarig myndighet för miljömålet: Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer om Levande sjöar och vattendrag

Grundvatten av god kvalitet: Nej. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Kunskapen om mänskliga föroreningar i grundvattnet ökar successivt, bland annat genom utökad övervakning och insamling av befintliga data. Nya prognosmodeller för grundvattennivåer utvecklas. Genomförandetakten i kunskapsuppbyggnad och utförande av konkreta åtgärder för grundvattnet är dock alltför långsam. En långsiktig stabil finansiering samt större hänsyn till grundvatten inom planering krävs.

Ansvarig myndighet för miljömålet: Sveriges geologiska undersökning

Läs mer om Grundvatten av god kvalitet

Hav i balans samt levande kust och skärgård: Nej. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Övergödning, farliga ämnen och delvis svaga fiskbestånd är utmaningar. Andra problem är marint skräp och främmande arter samt att känsliga livs- och kulturmiljöer påverkas eller förstörs. Åtgärder inom havsmiljö- och vattenförvaltning samt de nationella havsplanerna är betydelsefulla för att på sikt nå målet. Dock återstår mycket arbete med att utveckla och genomföra styrmedel, såväl i Sverige som på EU-nivå.

Ansvarig myndighet för miljömålet: Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer om Hav i balans samt levande kust och skärgård

Myllrande våtmarker: Nej. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Arbetet med anläggning, restaurering och skydd av våtmarker ger bra resultat. Natur- och kulturvärden samt ekosystemtjänster i våtmarker fortsätter dock att påverkas negativt av förändrad hydrologi, klimatförändringar, invasiva arter och kvävenedfall. Det finns mycket stora behov av åtgärder för att på sikt ha kvar livskraftiga våtmarker. Därutöver krävs att hänsyn tas vid mark- och vattenanvändning.

Ansvarig myndighet för miljömålet: Naturvårdsverket

Läs mer om Myllrande våtmarker

Levande skogar: Nej. Utvecklingen i miljön är negativ.

Åtgärder som genomförs ger positiva effekter men är inte tillräckliga. Förlust av naturvärden som inte går att återskapa är ett allvarligt problem. Att skapa en funktionell grön infrastruktur brådskar och klimatförändringarna gör arbetet extra viktigt. I dag saknas tillräckliga styrmedel för att säkerställa bevarad biologisk mångfald i skogen och för att vidmakthålla skogens ekosystemtjänster över tid.

Ansvarig myndighet för miljömålet: Skogsstyrelsen

Läs mer om Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap: Nej. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap handlar om att säkerställa jordbruksmarkens långsiktiga produktionsförmåga och bevara odlingslandskapets natur- och kulturvärden. Flera preciseringar bedöms ha ett godtagbart tillstånd, andra är längre ifrån målet. Omfattande insatser görs, men viktigast för att klara målet på lång sikt är att det även fortsättningsvis finns jordbruk i hela landet.

Ansvarig myndighet för miljömålet: Jordbruksverket

Läs mer om Ett rikt odlingslandskap

Storslagen fjällmiljö: Nej. Utvecklingen i miljön är negativ.

Klimatförändringarna utgör ett allt större hot mot fjällens känsliga miljöer och arter samt renskötseln. Upphörd hävd, fysisk exploatering, terrängkörning och skogsbruk är andra faktorer som direkt påverkar. Trycket på fjällen förväntas öka genom mineralprospektering, provbrytning och ett ökat intresse för att bygga ut vindkraft. Åtgärder och styrmedel är i många fall inte tillräckliga och behöver stärkas.

Ansvarig myndighet för miljömålet: Naturvårdsverket

Läs mer om Storslagen fjällmiljö

God bebyggd miljö: Nej. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Utvecklingen för målet går åt olika håll. Den är negativ för bland annat tätortsnära grönytor, infrastruktur och bullerstörning. Å andra sidan är våra byggnader allt mer energieffektiva, bygg- och fastighetsbranschens utsläpp av växthusgaser, kväveoxider samt total energianvändning minskar över tid. För att driva utvecklingen åt rätt håll krävs mer samverkan och insatser från alla delar av samhället.

Ansvarig myndighet för miljömålet: Boverket

Läs mer om God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och djurliv: Nej. Utvecklingen i miljön är negativ.

Sveriges uppföljning av habitat- och fågeldirektivet och rödlistan visar på ett fortsatt utsatt läge för den biologiska mångfalden. För att förbättra situationen behöver nyttjandet av naturresurser bli hållbart ur ett ekologiskt perspektiv. Statliga medel har möjliggjort insatser som bidrar till förbättring i miljön men fortfarande återstår mycket för att biologisk mångfald och ekosystemtjänster ska bevaras på sikt.

Ansvarig myndighet för miljömålet: Naturvårdsverket

Läs mer om Ett rikt växt- och djurliv