Publikation

Myllrande våtmarker

Fördjupad utvärdering av miljömålen 2023
Groda i skog.

Om rapporten

Rapporten för Myllrande våtmarker är en fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet och beskriver miljötillståndet i dag, vilka åtgärder som genomförts sedan den fördjupade utvärderingen 2019, analys av förutsättningar att nå målet och en prognos för den fortsatta utvecklingen med förslag på ytterligare insatser.

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och bedömningen är att målet inte kommer att nås till 2030 med befintliga och beslutade styrmedel.

Under det senaste seklet har en stor andel av Sveriges totala ursprungliga våtmarksareal försvunnit, i vissa slättbygder upp till 90 procent. De stora våtmarksarealerna i alpin region är relativt väl bevarade, medan flertalet av naturtyperna i boreal och kontinental region har ogynnsam eller dålig bevarandestatus. Skadade våtmarker läcker koldioxid och har nedsatt förmåga att leverera ekosystemtjänster som till exempel vattenrening och flödesutjämning.

Regeringens ökade satsning på våtmarker de senaste åren har haft stor betydelse för miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker. Samtidigt fortsätter igenväxning av våtmarker på grund av historiska dikesföretag, markanvändning, upphörd hävd och klimatförändringar. Det finns fortsatt mycket stora behov att bevara, restaurera och återskapa för att på lång sikt ha kvar livskraftiga våtmarker. Det krävs resurser och intresse inom alla sektorer, såväl hos myndigheter som inom de areella näringarna, för att nå miljökvalitetsmålet. Stärkt hänsyn behövs i samband med exploatering och markanvändning.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7072-4
Utgiven
‎11‎/‎21‎/‎2022
Sidor
72
Omslagets framsida till publikation.