Publikation

Bara naturlig försurning

Fördjupad utvärdering av miljömålen 2023
Trädstam med lava vid en väg med bilar.

Om rapporten

Bara naturlig försurning är ett av de 16 miljökvalitetsmål som ska visa vägen till ett hållbart samhälle. Miljökvalitetsmålen är antagna av riksdagen och ska fungera som riktlinjer för det konkreta miljöarbetet.

Rapporten för miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning är en fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet. Innehållet beskriver försurningens tillstånd idag och prognoser för den fortsatta utvecklingen. Vidare analyseras styrmedel och framtida prognoser. Nationella och internationella åtgärder inom området diskuteras – vilka åtgärder som genomförts och vilka ytterligare insatser och forskningsområden som behövs för att miljökvalitetsmålet ska uppnås.

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått, bedömningen är att målet inte kommer att nås med befintliga och beslutade styrmedel. Enligt prognoserna kommer cirka 10 procent av sjöarealen i Sverige ha nedfallsmängder som överskrider den kritiska belastningen för försurning och cirka 6 procent av antalet sjöar beräknas vara fortsatt försurade efter 2030. För att påverka miljömålet positivt bör Sverige aktivt fortsätta med det internationella arbetet med att minska utsläpp av försurande ämnen, framför allt utsläpp av kväve. I vissa delar av landet påverkar skogsbruket markens försurningstillstånd negativt. Fortsatt forskning och bättre underlag behövs för att på ett mer tillförlitligt sätt utvärdera skogens försurande påverkan.

Den fördjupade utvärderingen 2023 består av en huvudrapport med förslag till regeringen och tillhörande underlagsrapporter. Rapporten för miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning är ett av underlagen till den samlade slutrapport som Naturvårdsverket redovisar till regeringen i januari 2023.

ISBN
978-91-620-7069-4
Utgiven
‎12‎/‎19‎/‎2022
Sidor
74
Omslagets framsida till publikation.