Vindval

Vindval är ett forskningsprogram om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Programmet Vindval startade 2005. Den första etappens forskningsprojekt hade fokus på marint liv. Etapp två innefattade bland annat fyra syntesprojekt, där experter sammanställt och bedömt de samlade forskningsresultaten och erfarenheterna av vindkraftens effekter nationellt samt internationellt inom fyra områden: Människors intressen, fåglar och fladdermöss, marint liv samt däggdjur på land. Tre av dessa har uppdaterats de senaste åren. Ytterligare ett fokusområde inom Vindval är planering och vindkraft.

Hittills har programmet omfattat drygt  50 forskningsprojekt. Resultaten från Vindvals forskning har bidragit till underlag för miljökonsekvensbeskrivningar samt planerings- och tillståndsprocesser för vindkraft. Programmets resultat ska också komma till användning i tillsyn och kontrollprogram samt myndigheters vägledning.

Aktuellt inom Vindval

Förstudie om miljöeffekter av elnät

I förstudien ingår en översiktlig genomgång av kunskapsläget, främst via existerande ämnesvisa kunskapssammanställningar över samtliga idag uppmärksammade miljöeffekter av elnät, och en första ansats att väga deras betydelse för att uppfylla miljömål och miljölagstiftning. Här inkluderas mål för biologisk mångfald (djur och växter), renskötsel, hälsa, landskap, kulturmiljö, mark och vatten. Även elledningarnas positiva potentialer, kumulativa effekter och effekter på landskapsnivå adresseras 

Syftet med förstudien är att identifiera kunskapsbrister och osäkerheter, samt föreslå inriktning för ett framtida syntesarbete med medverkan från olika expertområden. 

Förstudien har genomförts av SLU och finansierats av Energimyndigheten inom ramen för Vindval. 

Förstudie Miljöeffekter av elnät (pdf 567 kB) 

Rapporter

Planering och vindkraft

En ny Vindvalrapport visar förslag på hur regionalt stöd för vindkraftsplanering kan utformas för att stödja den kommunala planeringen, stärka förankring och hållbar regional tillväxt. Rapporten ingår i satsningen Planering och vindkraft, där två av fyra projekt nu har slutrapporterat. 

Läs mer om rapporten här

Havsbaserad vindkraft

Tre Vindvalrapporter om havsbaserad vindkraft har publicerats under 2022. Den senaste har undersökt möjligheterna för storskalig och hållbar vindkraftutbyggnad i svenska vatten i Östersjön.

Läs mer om rapporterna här

Om ren och vindkraft

Renar och renskötsel påverkas negativt av vindkraftsetableringar. Det är dock stora variationer i omfattningen och typen av påverkan. Bilden är komplex, visar två nya forskningsrapporter.

Läs mer om forskningsrapporterna om ren och vindkraft

Uppdaterad syntesrapport – Människors intressen

Syntesrapporten Vindkraftens påverkan på människors intressen har uppdaterats med ny forskning inom områden som samhällsnytta, hälsa och ohälsa. landskap och planering samt sociala konsekvenser.

Läs mer om syntesrapporten

Webbinarium

Vindkraftens påverkan på marint liv

Syntesrapporten Effekter av havsbaserad vindkraft på marint liv sammanställer och analyserar kunskap om vindkraftens effekter på marina organismer och åtgärder för att minska påverkan. Fokus ligger miljöer i Västerhavet, egentliga Östersjön och Bottniska viken. Vid webbinariet medverkar rapportens huvudförfattare Lena Bergström, SLU.

Vindkraftens påverkan på marint liv (vindkraftskurs.se)

Tre projekt – uppföljning av vindkraftsetableringar

I december slutrapporterar de tre projekten inom Vindvals utlysning ”Uppföljning av vindkraftsetableringar”. Syftet med utlysningen är att ta fram ett kunskapsunderlag om erfarenheter från de senaste årens vindkraftutbyggnad i Sverige. 

Om utlysningen på Energimyndighetens webbplats

Vindvals forskning

Internationellt samarbete – WREN

Vindval deltar i WREN, ett internationellt samarbete för att främja global förståelse av potentiella miljöeffekter av vindkraft. Tolv länder ingår i samarbetet, som inrättades 2012 av International Energy Agency (IEA) Wind. För att stödja insatsen finns kunskapsdatabasen Tethys som innehåller mer än 5 500 forskningsartiklar och rapporter. Inom ramen för samarbetet anordnas även webbinarier som finns tillgängliga på webbplatsen.

WREN och kunskapsdatabasen

Reports in English

Ett mindre urval av Vindvals rapporter finns översatta till engelska.

A limited number of Vindval reports are translated and available in English.

Vindval reports in English

Projektområden

  Mer information

  Nyhetsbrev från Vindval

  Vill du få nyheter från forskningsprogrammet Vindval? Nyhetsbrevet Vindval – forskning om vindkraftens miljöpåverkan kommer ut med cirka 6 nummer per år.

  Nyhetsbrevet innehållet information från forskningsprogrammet Vindval. Programmets syfte är att ta fram och förmedla vetenskapligt baserade fakta om vindkraftens effekter på människa, natur och miljö.

  Vindval finansieras av Energimyndigheten och drivs av Naturvårdsverket. Programmet startade 2005. 

  Nyhetsbrevet kommer ut cirka sex gånger per år.

  Prenumerera eller avregistrera

  Senaste nyhetsbreven

  2023

  2022