Vindval

Vindval är ett forskningsprogram om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Programmet Vindval startade 2005. Den första etappens forskningsprojekt hade fokus på marint liv. Etapp två innefattade bland annat fyra syntesprojekt, där experter sammanställt och bedömt de samlade forskningsresultaten och erfarenheterna av vindkraftens effekter nationellt samt internationellt inom fyra områden: Människors intressen, fåglar och fladdermöss, marint liv samt däggdjur på land. Syntesrapporten om fåglar och fladdermöss uppdaterades under Vindvals tredje etapp, i vilken det även har ingått att förmedla erfarenheter och ny kunskap från parker som är i drift.

De tre första etapperna av programmet fram till 2018 har omfattat ca 50 forskningsprojekt. Resultaten från Vindvals forskning har bidragit till underlag för miljökonsekvensbeskrivningar samt planerings- och tillståndsprocesser för vindkraft. Programmets resultat ska också komma till användning i tillsyn och kontrollprogram samt myndigheters vägledning.

Aktuellt inom Vindval

Tre nya projekt – uppföljning av vindkraftsetableringar

Energimyndigheten har beviljat medel till tre projekt inom Vindvals utlysning ”Uppföljning av vindkraftsetableringar”. Syftet med utlysningen är att ta fram ett kunskapsunderlag om erfarenheter från de senaste årens vindkraftutbyggnad i Sverige.

  • Vindkraft och upplevelsevärden i naturområden.
  • Vindkraft och oförutsedd påverkan på arter och deras livsmiljöer.
  • Vindkraft och fladdermöss - utvärdering av driftsreglering, samt vindkraft i skogsmiljö – dödlighet av fåglar och fladdermöss.

Om utlysningen på Energimyndighetens webbplats

Vindvals fjärde etapp 

Vindkraft kan få stor betydelse när elsystemet ställer om till 100 procent förnybart. Därför har Vindval introducerat planering som fokusområde. Fyra projekt har beviljats medel inom forskningsutlysningen Planering för en hållbar storskalig utbyggnad av vindkraft. Tre av dem är inriktade på landbaserad vindkraft och ett på havsbaserad vindkraft.

Läs mer om forskningsprojekten

Projekt om ren och vindkraft

Två projekt ska öka kunskapen om påverkan på renen, med fokus på vinterbetesområden under vindkraftverkens driftsfas. Projekten inleddes 1 oktober 2018 och pågick till 30 juni 2021. Slutrapporterna är under publicering.

Resultat från projekten presenteras vid ett webbinarium den 13 oktober kl 14.00–15.00. Webbinariet arrangeras av vindkraftskurs.se, Uppsala universitet Campus Gotland.

Webbinarium om renskötsel och vindbruk (vindkraftskurs.se)

Internationellt samarbete – WREN

Vindval deltar i WREN, ett internationellt samarbete för att främja global förståelse av potentiella miljöeffekter av vindkraft. Tolv länder ingår i samarbetet, som inrättades 2012 av International Energy Agency (IEA) Wind. För att stödja insatsen finns kunskapsdatabasen Tethys som innehåller mer än 3 000 forskningsartiklar och rapporter. Inom ramen för samarbetet anordnas även webbinarier som finns tillgängliga på webbplatsen.

WREN och kunskapsdatabasen

Nyhetsbrev om Vindval

Vill du få nyheter från forskningsprogrammet Vindval? Nyhetsbrevet Vindval – forskning om vindkraftens miljöpåverkan kommer ut med cirka 6 nummer per år.

Prenumerera på nyhetsbrev