Vindval

Granskad: ‎den ‎28‎ ‎juni‎ ‎2024

Vindval är ett forskningsprogram om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Programmet Vindval startade 2005 och avslutas 2024. Den första etappens forskningsprojekt hade fokus på marint liv. Etapp två innefattade bland annat fyra syntesprojekt, där experter sammanställt och bedömt de samlade forskningsresultaten och erfarenheterna av vindkraftens effekter nationellt samt internationellt inom fyra områden: Människors intressen, fåglar och fladdermöss, marint liv samt däggdjur på land. Tre av dessa har uppdaterats de senaste åren. Ytterligare ett fokusområde inom Vindval är planering och vindkraft.

Hittills har programmet omfattat drygt 50 forskningsprojekt. Resultaten från Vindvals forskning har bidragit till underlag för miljökonsekvensbeskrivningar samt planerings- och tillståndsprocesser för vindkraft. Programmets resultat ska också komma till användning i tillsyn och kontrollprogram samt myndigheters vägledning.

Aktuellt inom Vindval

Ny rapport om vindkraft och turism

En ny Vindvalrapport har undersökt ämnet vindkraft och turism. Forskningen visar att turisters värderingar av hållbarhetsfrågor påverkar deras uppfattning om vindkraft i naturområden. Turisterna kopplade vindkraftverk till energioberoende och hållbarhet. 

Vindkraft och människors intressen

Miljöeffekter av elnät – nytt syntesprojekt

Energimyndigheten har beviljat 2 miljoner kronor till ett syntesprojekt om miljöeffekter av elnät. Projektet bygger vidare på den förstudie om elnätet miljöeffekter som presenterades i mars 2023.

Bakgrunden till projektet är det omfattande behov av utbyggnad och förnyelse av elnätet som Sverige står inför. 

Syntesprojektet ska beskriva vad byggandet av en elledning innebär för miljön, hur de negativa effekterna kan minimeras och vilka de samlade effekterna av hela elnätet blir. Effekterna ska beskrivas framåtblickande och ge underlag för bedömning och hantering av elnätets miljöeffekter vid ett 100% fossilfritt energisystem. Projektrapporten kommer att bland annat att innehålla rekommendationer för hur resultaten kan användas i planering och prövning samt för jämförelser mellan alternativa vägval. 

Projektet leds av J-O Helldin, forskare vid SLU Centrum för biologisk mångfald, och avslutas den 31 maj 2025.

Förstudie Miljöeffekter av elnät (pdf) 

Rapporter om vindkraft

Planering och vindkraft

En ny Vindvalrapport har analyserat markslag, riksintressen, formellt skyddade områden och markägande på och invid vindkraft i Sverige. Landbaserad vindkraft byggs mest på skogsmark som ägs av skogsbolag. Kombinationen av vindbruk och skogsbruk kan ge ömsesidig nytta, enligt forskarna. Rapporten ingår i satsningen Planering och vindkraft. 

Planering och vindkraft

Havsbaserad vindkraft

Vindkraft och fisk är temat för en ny Vindvalrapport. Det är en fördjupning av avsnittet om fisk och vindkraft i Vindvals syntesrapport från 2022.

Vindkraftens påverkan på marint liv

Om ren och vindkraft

Renar och renskötsel påverkas negativt av vindkraftsetableringar. Det är dock stora variationer i omfattningen och typen av påverkan. Bilden är komplex, visar två nya forskningsrapporter.

Vindkraftens påverkan på däggdjur på land

Uppdaterad syntesrapport – Människors intressen

Syntesrapporten Vindkraftens påverkan på människors intressen har uppdaterats med ny forskning inom områden som samhällsnytta, hälsa och ohälsa. landskap och planering samt sociala konsekvenser.

Vindkraft och människors intressen

Webbinarium om vindkraft

Vindkraftens påverkan på marint liv

Syntesrapporten Effekter av havsbaserad vindkraft på marint liv sammanställer och analyserar kunskap om vindkraftens effekter på marina organismer och åtgärder för att minska påverkan. Fokus ligger miljöer i Västerhavet, egentliga Östersjön och Bottniska viken. Vid webbinariet medverkar rapportens huvudförfattare Lena Bergström, SLU.

Vindkraftens påverkan på marint liv (vindkraftskurs.se)

Uppföljning av vindkraftsetableringar

Syftet med utlysningen är att ta fram ett kunskapsunderlag om erfarenheter från de senaste årens vindkraftsutbyggnad i Sverige. Två projekt i satsningen återstår. Slutrapporten för projektet om vindkraft i skog – dödlighet av fåglar och fladdermöss, är under granskning. Projektet Vindkraft och oförutsedd påverkan på arter och deras livsmiljöer slutrapporterar före sommaren.

Vindvals forskning

Internationellt samarbete – WREN

Vindval deltar i WREN, ett internationellt samarbete för att främja global förståelse av potentiella miljöeffekter av vindkraft. Tolv länder ingår i samarbetet, som inrättades 2012 av International Energy Agency (IEA) Wind. För att stödja insatsen finns kunskapsdatabasen Tethys som innehåller mer än 5 500 forskningsartiklar och rapporter. Inom ramen för samarbetet anordnas även webbinarier som finns tillgängliga på webbplatsen.

WREN och kunskapsdatabasen

Reports in English

Ett mindre urval av Vindvals rapporter finns översatta till engelska.

A limited number of Vindval reports are translated and available in English.

Vindval reports in English

Projektområden

  Mer information

  Nyhetsbrev från Vindval

  Vill du få nyheter från forskningsprogrammet Vindval? Nyhetsbrevet Vindval – forskning om vindkraftens miljöpåverkan kommer ut med cirka 6 nummer per år.

  Nyhetsbrevet innehållet information från forskningsprogrammet Vindval. Programmets syfte är att ta fram och förmedla vetenskapligt baserade fakta om vindkraftens effekter på människa, natur och miljö.

  Vindval finansieras av Energimyndigheten och drivs av Naturvårdsverket. Programmet startade 2005 och avslutas 2024. 

  Nyhetsbrevet kommer ut cirka sex gånger per år.

  Prenumerera eller avregistrera

  Senaste nyhetsbreven

  2024

  2023