Utfodring – konsekvenser för jordbruk och ekosystem

Vildsvin är ett kontroversiellt klövvilt sett till dess effekter på jordbruket. Samtidigt har utfodring blivit en vanligare förvaltningsåtgärd för allt fler arter i både Europa och Nordamerika.

Syftet med utfodringen är normalt att bibehålla eller öka stammarnas storlek genom att a) bibehålla eller öka djurens kroppsvikt och kondition, b) förbättra reproduktion och fertilitet, c) öka vinteröverlevnaden, d) minska skadorna i jordbruk och skogsbruk.

Få studier ger vetenskapligt stöd till någon av dessa punkter. Det betyder inte att de är falska, men att de inte har testats ordentligt. Syftet med forskningsprojektet är att identifiera vilka rumsliga faktorer som påverkar habitatval hos vildsvin, rådjur och dovhjort. Var och hur långt rör sig djuren i förhållande till utfodringsplatserna, beroende på utfodringsregim, habitat och landskapsstruktur? 

I åtta studieområden ska GPS-märkta djur följas och beskrivas vid olika årstider, under olika ekologiska förhållanden och i relation till utfodringsplatser. Genom experiment ska forskarna undersöka om det går att använda utfodring för att få djuren att välja bort känsliga miljöer. Forskarna ska också ta reda på vilken effekt utfodringen har på reproduktion och ungarnas överlevnad; ersätter utfodring den naturliga maten eller har den en förstärkande effekt som därigenom förbättrar reproduktionen? Dessutom ska effekten av nya foderplatser testas liksom vilken effekt utfodringsplatser får för gnagare, fåglar, små rovdjur och växter.

Fullständig titel

Utfodring – konsekvenser för jordbruk och ekosystem

Finansiering

Projektet finansieras ur Viltvårdsfonden med 879 000 kronor i anslag för 2023, har tidigare fått medel för 2018–2020.

Pågår

2018–2023

Projektansvarig

Petter Kjellander, Sveriges lantbruksuniversitet, petter.kjellander@slu.se

Konaktperson på Naturvårdsverket

Anders Lundvall, forskningssekreterare, anders.lundvall@naturvardsverket.se

Elin Viksten, forskningskommunikatör, elin.viksten@naturvardsverket.se