Beyond moose: Ekologi och flerartsförvaltning av svenska klövdjurssamhällen

Flera av klövviltsarterna i Sverige har ökat snabbt i antal och utbredning de senaste decennierna, något som ställer nya krav på förvaltningen. Projektet tittar på hur arterna samverkar och påverkar varandra.

I dag samexisterar ofta uppemot sex klövviltarter i många områden där tidigare bara en eller två arter förekom. Det här sexåriga forskningsprojektet tittar på hur klövviltsarter samverkar i relation till viltförvaltning och annan markanvändning, exempelvis jordbruk och skogsbruk.

Projektet är tänkt att ge förslag på förvaltningsåtgärder samt enkla avvägningar mellan olika ekosystemtjänster, till exempel viltkött och rekreation å ena sidan och fibrer och mat från vilda och odlade växter å andra sidan.

Beyond moose har tillsammans med projektet Governance skapat plattformen Wildsamm.

Finansiering

Satsningen finansieras ur Viltvårdsfonden med 2 900 000 kronor.

Pågår

Projekttid för fas 2 är 2018–2020.

Kontaktpersoner

Projektansvarig är Joris Cromsigt, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå.

Forskningssekreterare Anders Lundvall
anders.lundvall@naturvardsverket.se

Forskningskommunikatör Elin Viksten
elin.viksten@naturvardsverket.se