Klövviltets effekter på biologisk mångfald

Klövviltet påverkar vegetationen, mikroklimatet och den biologiska mångfalden i landskapet, både direkt och indirekt, genom bete, tramp, avföring och urin.

Vetenskapliga studier visar att klövviltet har både positiva och negativa effekter på den biologiska mångfalden. Men inom viltförvaltningen är de ekologiska sambanden mellan klövvilt och biologisk mångfald inte är särskilt välstuderade. 

När både klövviltsamhällen och markanvändning förändras på grund av klimatförändringar kompliceras tolkningarna ytterligare.

Forskningsprojektet ska belysa hur förändrade klövviltsamhällen påverkar den biologiska mångfalden i skogar som också förändras. Det görs genom att kombinera data om fodertillgång, klövviltstäthet och foderanvändning med data om biologisk mångfald för fyra funktionellt viktiga artgrupper i skogsekosystem – lövträd, markvegetation, marklevande leddjur och markfauna. Genom att kombinera observationsdata med data från experimentella uthägnader från hela Sverige ska forskarna precisera orsak och verkan bakom de ekologiska samband som forskningen visar.  

Forskningsresultaten ska underlätta för förvaltningen att göra avvägningar i samförvaltningen av klövvilt och skog. 

Projektet har hög relevans för genomförandet av Naturvårdsverkets strategi för svensk viltförvaltning 2022–2029 samt för arbetet med miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Fullständig titel

Klövviltets effekter på biologisk mångfald i svenska produktionsskogar

Finansiering

Projektet finansieras ur Viltvårdsfonden med 3 420 000 kronor i anslag för 2023–2025.

Pågår

2023–2025

Projektansvarig

Fredrik Widemo, Sveriges lantbruksuniversitet, fredrik.widemo@slu.se

Kontaktperson Naturvårdsverket

Anders Lundvall, forskningssekreterare, anders.lundvall@naturvardsverket.se

Elin Viksten, forskningskommunikatör, elin.viksten@naturvardsverket.se