Digitalisering som stöd för en hållbar förvaltning

Sex synteser ska visa på digitaliseringens möjligheter i Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigetens förvaltningsarbete.

Tillsammans delar synteserna på ca 3,8 miljoner kronor. Synteserna ska visa på digitaliseringens möjligheter i myndigheternas förvaltningsarbete inom tre områden:

  1. Innovativ insamling av data med hjälp av digitala metoder och teknik
  2. Användning av stora datamängder med hjälp av digitala metoder och teknik
  3. Metoder och verktyg för dialog i en digital värld

Projekttiden är 15 december 2021–30 september 2022. Kunskapen från synteserna ska ingå i underlaget för ett kommande forskningsprogram "Digitalisering som stöd för en hållbar förvaltning". Programmet ska bidra till att underlätta och vidareutveckla myndigheternas arbete med hållbar förvaltning och effektivisera arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålen.

Digitalt deltagande i offentlig sektor: en kritisk granskning

Syftet med projektet är att skapa en kunskapssammanställning av verktyg för digitalt deltagande i offentlig sektor. 

Genom att kombinera fynd från litteratur inom forskningsfältet ”e-Participation”, och enkätsvar från svenska nationella myndigheter kan forskarna visa vilka nivåer av deltagande som premieras genom de verktyg och metoder som återfinns. 

Syntesen kommer att ge ökad kunskap om verktyg och metoder för digitalt deltagande inom forskningen. Forskarna ska även identifiera praktiskt användbara verktyg bland svenska myndigheter. 

Projektledare: Leif Sundberg, Mittuniversitetet
Beviljade medel: 252 063 kr

Bullerdatainsamling och autonom artidentifiering för att underlätta miljöövervakning 

Syftet är att kartlägga och granska den bästa och senaste tekniken i användning av ljud- och bilddata för kartläggning och övervakning av buller, artidentifiering av djur och växter och övervakning av invasiva arter. 

Manuell provtagning och datainsamling är tidskrävande och kostsam. Autonom ljud- och bilddatainsamling kan fungera som ett kostnadseffektivt komplement, i synnerhet på platser som är svåra att nå. Allmänheten skulle kunna anlitas för att hjälpa till att upptäcka invasiva främmande arter med hjälp av en app som använder artificiell intelligens för artidentifiering. 

Syntesen kommer att ta fram rekommendationer för framtida forskning där resultaten som skulle kunna förbättra myndigheternas kapacitet för miljöövervakning på ett kostnadseffektivt sätt.

Projektledare: Dag Glebe, IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Beviljade medel: 797 550 kr

Miljöavkänning: En syntes om satellitdata för att förenkla miljöövervakning (SENSE)

Syftet med syntesen är att föreslå lämpliga sätt för Naturvårdsverket samt Havs- och vattenmyndigheten att använda fjärranalys (satellitdata). Tillgängligheten och tillgången till stora mängder satellitbilder har öppnat nya möjligheter för insamling av större och nya typer av data för markanvändning och vattenmiljön. 

Det finns en stor potential i att anpassa dessa data till de svenska nationella myndigheternas behov, exempelvis inom miljöövervakning, applikationer för luftkvalitet, kust och hav och hantering av naturresurser. 

Forskarna kommer att göra en genomlysning och sammanställning av metoder för innovativ insamling av data med stöd av fjärranalys. Syntesen kommer också att omfatta beskrivningar av teknikens möjligheter, utmaningar och begränsningar.

Projektledare: Sofie Hellsten, IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Beviljade medel: 799 279 kr

Hur kan allmänheten engageras digitalt? En kunskapsöversikt

Projektet kommer att sammanställa en översikt av digitala verktyg som kan göra det möjligt att utöka dialogen mellan Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och allmänheten. Forskarna gör en kvalitativ analys av digitala verktyg som används inom miljö- och vattenförvaltning internationellt och i smarta städer. På dessa områden har utveckling av digitala verktyg för allmänhetens engagemang varit centralt och föremål för forskning och utveckling. 

Projektledare: Catharina Landström, Chalmers tekniska högskola
Beviljade medel: 697 000 kr 

Reproducerbar analys av miljö-DNA i nationella övervakningsprogram

Nuvarande metoder för övervakning av biologisk mångfald kräver ofta tidskrävande och dyra mikroskopianalyser och specialistkunskap. Detta kan utgöra en flaskhals i analyskedjan från provtagning till dataanalys och utvärdering av miljöstatus. 

Miljö-DNA analys (eDNA) är ett kraftfullt verktyg för att skatta biologisk mångfald och identifiera ett stort antal organismer i en mängd olika miljöer

Forskarna kommer att sammanställa en syntes av litteratur som beskriver de problem kring reproducerbarhet samt de tekniska lösningar som kan överföras till övervakning av biologisk mångfald med hjälp av eDNA-teknik. Syntesen kommer att identifiera problem gällande reproducerbarhet i eDNA-analys, belysa hur dessa hanteras för närvarande samt identifiera potentialen för kunskapsöverföring från angränsande fält som också hanterar stora datamängder.

Projektledare: Mats Töpel, IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Beviljade medel: 500 000 kr

Hållbar datadriven kustzonsplanering och förvaltning

Syftet med syntesen är att identifiera, beskriva och utvärdera hur modeller och data kan kombineras och användas för att underlätta kustzonsplanering och förvaltning. Detta för att stödja en ekosystembaserad planering och förenkla tillståndsprocesser samt stärka omställningen till en hållbar blå ekonomi.

Syntesen kommer att innehålla en kunskapssammanställning av modeller som lämpar sig för svenska förhållanden och tillgängliga datakällor.  

Syntesen inkluderar en kartläggning av nya potentiella datakällor och metoder för datakvalitetssäkring och harmonisering. Forskarna kommer att beskriva tekniska krav och utvärdera potentiella tekniska lösningar som kan underlätta arbetet med stora datamängder och modeller. Ett relevant fall kommer att analyseras med hjälp av modeller och data som identifierats inom projektet. 

Projektledare: Malin Gustafsson, IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Beviljade medel: 800 000 kr

Mer information

Kontakt 

Forskningssekreterare Kerstin Jansbo, Naturvårdsverket
kerstin.jansbo@naturvardsverket.se
010-698 14 56 

Utredare Bengt Fjällborg, Havs- och vattenmyndigheten
bengt.fjallborg@havochvatten.se 
010-698 60 60