Publikation

Reproducerbar analys av miljö-DNA i nationella övervakningsprogram

Tät bokskog med ett lila blomsterhav  på marken.

Om rapporten

Rapporten analyserar problem och lösningar kring reproducerbarhet vid analys av miljö-DNA. Reproducerbarhet gör det möjligt att analysera data från olika källor, ursprung och kvalitet vilket är särskilt viktigt vid jämförelse av resultat från långa tidsserier, likt de som produceras inom nationella övervakningsprogram.

Nuvarande metoder för identifiering och övervakning av biologisk mångfald inom miljöövervakning är tidskrävande och dyra. Resultat som produceras av enskilda specialister kan vara svåra att återskapa, särskilt när resultatet bygger på observationer i fält. Analys av miljö-DNA skulle dock kunna vara ett bra komplement eller ersättning för traditionella inventeringsmetoder.

Övervakning av biologisk mångfald med hjälp av miljö-DNA kräver fortfarande utveckling, och i rapporten presenteras därför förslag på framtida forskning som kan främja användningen av miljö-DNA i nationella miljöövervakningsprogram.

Projektet har finansierats med medel från Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag som finansierar forskning till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens kunskapsbehov.

ISBN
978-91-620-7084-7
Utgiven
‎12‎/‎6‎/‎2022
Sidor
42
Författare
Mats Töpel, Matthew Pinder.
Omslagets framsida till publikation.