Publikation

Hållbar datadriven kustzonsplanering och förvaltning

Havsvik med sanddyner och badande människor i bakgrunden.

Om rapporten

I syntesrapporten utvärderas hur data, modeller och planeringsverktyg för kustzonsplanering och förvaltning används idag och hur de skulle kunna användas i framtiden.

Resultaten visar att nuvarande inventering och kartering av arter och flora i kustzonen är otillräcklig som underlag för tillförlitlig planering.

I komplement till traditionell inventering föreslås att nya tekniker och metoder bör utforskas, exempelvis att kombinera miljö-DNA, maskininlärningstekniker, modellering och mätningar med nya lågkostnadssensorer för att samla in geografiskt fördelade data över arter och biotoper.

Resultaten visar även att det finns stora möjligheter att dela och återanvända data i kustzonsplanering och förvaltning, men att ett system för datahantering och delning behövs. Forskarna pekar på värdet av att arbeta med länkade data och beständiga identifierare, samt att det krävs en övergripande långsiktig satsning för att bevara kustnära ekosystem och naturvärden. Satsningen bör inkludera utveckling av nya metoder och arbetssätt samt en förvaltningsgemensam digitalisering.

Projektet har finansierats med medel från Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag som finansierar forskning till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens kunskapsbehov.

ISBN
978-91-620-7085-4
Utgiven
‎12‎/‎6‎/‎2022
Författare
Malin Gustafsson, Ågot Watne och Håkan Fridén.
Omslagets framsida till publikation.