NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Föreskrifter om yrkesmässig lagring och hantering av elavfall

Tillämpningsområde

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om yrkesmässig lagring och behandling av sådant elavfall som omfattas av förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning (WEEE). De syftar främst till att säkerställa att WEEE återvinns eller bortskaffas på ett sätt som är lämpligt från miljö- och hälsosynpunkt.

Här finns bestämmelser om avlägsnande av farliga ämnen och komponenter inför återvinning eller bortskaffande av elavfall samt krav på försiktighetsmått vid behandling av elavfall och vid lagring av elavfall i såväl insamlings- som behandlingsverksamhet. Föreskrifterna innehåller också undantag från kravet på certifiering i 28 § avfallsförordningen (2011:927) vid viss behandling av elavfall.

Bemyndigande

TitelGäller frånFulltext
NFS 2018:11 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2018:11) om yrkesmässig lagring och behandling av elavfall som omfattas av producentansvar

Ersätter / upphäver
‎1‎/‎31‎/‎2019Ladda ner (567,38 KB)

Tryckt version av föreskrifter och allmänna råd

Gällande föreskrifter och allmänna råd finns att beställa som trycksak. Du kan även prenumerera på tryck version av nyutgivna författningar. Konsoliderade versioner finns inte som trycksak.

Beställ tryckt version hos Norstedts Juridik