Stöd och information

Producentansvar för elutrustning

Uttjänta vitvaror. Foto: Emilia Hultman
Granskad: ‎den ‎30‎ ‎januari‎ ‎2024

Den som omfattas av producentansvar för elutrustning har flera lagstadgade skyldigheter. Bland annat ska producenten ta om hand utrustningen när den blir avfall och varje år rapportera uppgifter till Naturvårdsverket.

Målet med producentansvaret för elutrustning är att se till att produkterna designas och tillverkas så att uppkomsten av elavfall förebyggs. Det avfall som ändå uppstår ska tas omhand på ett hälso- och miljöriktigt sätt och behandlas utifrån avfallshierarkin och att återvinningsmålen i förordningen nås. 

Sidan vänder sig till 

Producenter av elutrustning och du som säljer eller tillhandahåller elutrustning. Sidan vänder sig också till producentansvarsorganisationer, producentombud, behandlare av elavfall och kommuner.

Bra att veta 

Arbete med att ta fram vägledning pågår i och med att ny förordning för producentansvaret för elutrustning trädde i kraft 1 januari 2023. 

Definitioner

En producent av elutrustning är generellt den som tillhandahåller elektriska eller elektroniska produkter för första gången på den svenska marknaden.  

Om ni faller in under minst en av följande punkter är ni producent:  

 1. Är etablerad i Sverige och i eget namn eller under eget varumärke tillverkar eller låter tillverka eller utforma en elutrustning och tillhandahåller den på den svenska marknaden. 
 2. Är etablerad i Sverige och i eget namn eller under eget varumärke säljer en elutrustning på den svenska marknaden som har tillverkats av någon annan, om det för elutrustningen inte finns en producent enligt 1 vars varumärke förekommer på elutrustningen. Det är inte automatiskt den som tillhandahåller en produkt med ett varumärke på som är producent, utan det avgörs utifrån vem som tillhandahåller den elektroniska produkten på den svenska marknaden. 
 3. Är etablerad i Sverige och släpper ut en elutrustning från ett annat land på den svenska marknaden.  
 4. Säljer en elutrustning på distans direkt till en användare i ett land inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där säljaren inte är etablerad. 

De produkter som omfattas är de som är avsedda att användas med en spänning på högst 1000 volt växelström eller 1500 volt likström, och som: 

 • är beroende av elektrisk ström, elektromagnetiska fält, eller 
 • är utformade för generering, överföring eller mätning av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält 

Om din produkt uppfyller ovanstående kriterier är det sedan funktionen hos din produkt som avgör om den omfattas eller inte. De produkter som omfattas är de som har en funktion och som exemplifieras under produktkategorierna i 21§ till Förordning (2022:1276) om producentansvar för elutrustning. 

Observera att alla kategorier kan utgöra både konsumentelutrustning och annan elutrustning än konsumentelutrustning. 

Med konsumentelutrustning avses elutrustning som vanligtvis används i hushåll. Även om elutrustningen används yrkesmässigt räknas den som konsumentelutrustning om det är en produkt som normalt kan finnas och användas av hushåll.

Det är produkternas konstruktion, funktion och normala användningsområde som avgör om du är producent av konsumentelutrustning eller annan elutrustning.

Exempel på konsumentelutrustning:

 • Solcellspaneler som både kan sitta på villatak och i en solcellspark 
 • Datorer, oavsett användning inom ett företag eller av privatperson
 • Löpband 
 • Lysrörslampor 

Elutrustning som inte är konsumentelutrustning definieras som annan elutrustning. Till exempel utrustning som endast är avsedd för yrkesmässig användning, exempelvis i ett restaurangkök eller i en industriverksamhet.

Produkter som kan användas av både privathushåll och andra användare än privathushåll ska anses vara konsumentelutrustning och inte annan elutrustning.  

Kontrollera, uppgradera, rengöra och reparation av insamlat elavfall för att kunna användas i sin helhet igen alternativt återanvända komponenter från avfallet.  

Upparbeta elavfall till nya ämnen eller föremål som inte ska användas som bränsle eller fyllnadsmaterial. Förberedande verksamhet som sortering och lagring före återvinning, ska inte räknas som materialåtervinning. 

Det som ska rapporteras in till Naturvårdsverket är den mängd som går in i anläggningen för att materialåtervinnas. 

Det innebär inte att det är avfall som skickas till annat land för behandling. Det kan handla om att avfallet deponeras eller att det förbränns utan att generera energi.  

Enligt miljöbalken innebär det att göra sig av med eller förbereda för att göra sig av med avfall utan att återvinna det eller utan att lämna det till någon som samlar in eller transporterar bort det.  

Ett producentombud är den som via fullmakt tagit över alla skyldigheter som producentansvaret innebär och finns etablerad i det land där producenten sätter elutrustning på marknaden. 

En digital marknadsplats drivs av en förmedlare som samlar erbjudanden från säljare på sin webbplats. Den aktör som driver marknadsplatsen är i juridisk mening endast en förmedlare och en konsument som handlar via marknadsplatsen ingår avtal med den enskilda säljaren. Den som förmedlar en produkt anses inte vara en producent, utan ansvaret har säljaren. 

Uppgifter för behandlat bör motsvara hur avfallet faktiskt har behandlats, det vill säga hur mycket som återanvänts, materialåtervunnits, energiåtervunnits, eller bortskaffats.

Uppgifterna ska bygga på information från behandlingsanläggningarna, antingen direkt eller via ett återvinningsbolag. Det handlar inte om hur mycket som skickas till till exempel till exempel återvinning, utan hur mycket som faktiskt återvinns tills dess att avfallet är slutbehandlat.

Om 100 ton avfall samlats in och skickas till en återvinningsanläggning med en materialåtervinningsgrad på 50% ska man rapportera 50 ton materialåtervunnet, men även hur resterande 50 ton har behandlats.  

Är ditt företag producent?

I regel är det företaget som först tillhandahåller en elutrustning på den svenska marknaden som är producent. Om en vara förs in eller importeras till Sverige av ett företag och sedan säljs av ett annat, så är det företaget som importerar varan som är producenten. Det gäller både vid tillhandahållande av elutrustning till företag och privatpersoner.  

Även begagnad elutrustning som tas in från ett företag i ett annat land till ett företag i Sverige och avses att tillhandahållas på marknaden omfattas också.  

Du som verksamhetsutövare ska själv bedöma om ni är producent och omfattas av bestämmelserna om producentansvar för elutrustning. 

Nedan finns en checklista som hjälper dig att avgöra om ditt företag räknas som en producent.   

Om du svarar ”Ja” på en av frågorna så är ditt företag en producent. Om du svarar ”Nej” på alla frågor i tabellen så räknas ditt företag inte som en producent.   

Gör din verksamhet något av följande? Svar
Importerar elutrustning till Sverige från ett land utanför EU.  Ja/nej
För in elutrustning till Sverige från annat EU-land. Ja/nej
Tillverkar elutrustning i Sverige.   Ja/nej
Säljer elutrustning på distans, exempelvis via e-handel, från ett annat land än Sverige till en slutlig användare i Sverige.   Ja/nej
Tar in elutrustning som sedan säljs vidare till företag med uthyrningsverksamhet. Ja/nej

Produkter som omfattas

Exempel på produkter som omfattas finns under indelningen av kategorier och framgår i 21 § förordning om producentansvar för elutrustning. Det finns fler produkter som kan omfattas av producentansvar även om det inte framgår i de olika kategorierna.  

Befintlig indelning av kategorier är: 

 1. temperaturregleringsutrustning 
 2. bildskärmar 
 3. lampor 
 4. stor elutrustning 

  a) utrustningens yttermått är sådana att de på längden, bredden eller djupet överstiger 50 centimeter, och 

  b) utrustningen inte omfattas av kategori 1 eller 3, 
 5. liten elutrustning 

  a) utrustningens yttermått är sådana att de varken på längden, bredden eller djupet överstiger 50 centimeter, och 

  b) utrustningen inte omfattas av kategori 1, 2, 3 eller 6, eller 
 6. liten it- och telekommunikationsutrustning 

Vägledning om kategorierna (ewrn.org)  

Elutrustning som används i hushåll eller professionellt

Produkter som både är avsedda för hushåll och produkter specialutformade för verksamheter kan omfattas av producentansvar. Skyldigheterna skiljer sig beroende på om man är producent av konsumentelutrustning eller annan elutrustning än konsumentelutrustning.

Det är vanligt att elutrustning drivs av batterier eller att en producent säljer extra batterier till den elutrustning som huvudsakligen tillhandahålls på marknaden.

All elutrustning som innehåller inbyggda batterier omfattas av två bestämmelser:

 • Förordning om producentansvar för elutrustning (SFS 2022:1276)
 • Förordning om producentansvar för batterier (SFS 2008:834) 

Producentansvar för batterier

En producent måste ansluta sig till en producentansvarsorganisation alternativt ansöka om att bli en godkänd producentansvarsorganisation.  

Endast godkända producentansvarsorganisationer från Naturvårdsverket får samla in konsumentelavfall. Ett privat avfallsbolag kan däremot samla in konsumentelutrustning på uppdrag åt organisationen, men det förutsätter ett avtal. Upprättandet av ett eget insamlingssystem för konsumentelavfall är en omfattande uppgift för dig som enskild producent. Vill du driva ett individuellt insamlingssystem måste du ansöka om att bli godkänd producentansvarsorganisation för detta hos Naturvårdsverket.

Produkternas konstruktion, funktion och normala användningsområde avgör om du är producent av konsumentelutrustning eller annan elutrustning. Vem som köper den produkt du tillhandahåller saknar betydelse, att endast sälja till företag innebär inte automatiskt att det är annan elutrustning.

Insamling av annan elutrustning får ske utanför insamlingen från godkända producentansvarsorganisationer. Däremot ska producenten av annan elutrustning:

 • Ge god service till den som vill lämna ifrån sig elavfall.
 • Se till att avfallet samlas in och tas omhand på ett miljömässigt korrekt sätt.
 • Ta ansvar tas för att avfallet kan förberedas för att återanvändas samt säkerställa efterföljande transport och behandling av avfallet.
 • Ta emot elavfallet utan kostnad, om inte annat avtalats.

Ett sådant avtal kan vara att kunden anlitar sitt ordinarie avfallsbolag som tar hand om avfallet. En producent kan också teckna avtal med andra företag som sköter insamling och efterföljande transport och behandling. Vid anmälan till Naturvårdsverket behöver du ladda upp ett dokument där ni redogör för hur insamlingen, transport och behandling är upplagt i er verksamhet.  

Det kan också vara möjligt för producenter av annan elutrustning att ta sitt ansvar för insamling och behandling av avfallet genom att ansluta sig till en producentansvarsorganisation. Förutsatt att de har möjlighet att ta emot den sortens elavfall.  

Det finns vissa verksamheter och produkter som är undantagna producentansvaret, till exempel:

 • Nya produkter som ännu inte kommit ut på marknaden.
 • Utrustning som tas fram enbart för forskning.
 • De som endast är återförsäljare i Sverige, det vill säga varken tillverkar eller för in produkter själv, eller endast är distributör (och inte importerar).
Undantag för storskalig fast installation eller storskaliga stationära industriverktyg

Det finns utrustning, maskiner och komponenter inom industriell produktion som kan undantas producentansvar. För att undantas som storskaliga stationära industriverktyg ska följande uppfyllas:  

 1.  är fast installerade för att fungera tillsammans, 
 2.   är beroende av varandra för att inom ett visst användningsområde fungera på avsett sätt, 
 3.   måste användas och underhållas av fackmän, och 
 4.   måste monteras ned av fackmän på den plats där de installerades. 

För att undantas som storskalig fast installation innebär det att utrustningen uppfyller dessa punkter: 

 1.   är avsedd att användas varaktigt i en byggnad eller annan konstruktion på en på förhand bestämd och särskilt avsedd plats, 
 2.  består av olika slags elutrustning som satts samman och installerats av fackmän, 
 3.    måste monteras ned av fackmän, och 
 4.   endast kan ersättas av en motsvarande specialtillverkad utrustning. 
Fler bestämmelser om undantag i 22 § i förordningen om producentansvar för elutrustning

Exempel på produkter som undantas: 

 • Elutrustning för militära ändamål eller säkerhetsintressen 
 • Transportmedel för personer eller varor 
 • Mobila maskiner som endast används yrkesmässigt  
 • Medicintekniska produkter och implantat som förväntas bli smittförande innan de blir avfall.  
 • Glödlampor (ej LED-lampor och lysrör) 
 • Komponent som ingår i en annan elutrustning eller som tillverkats och säljs enbart för att ingå som en del av en elprodukt som inte omfattas.  

Vägledning för att bedöma vilka produkter som undantas

Vad ska en producent göra?

Sammanfattningsvis är producenter skyldiga att: 

 • anmäla sitt producentansvar och varje år rapportera uppgifter till Naturvårdsverket
 • lämna upplysningar senast ett år efter att du släppt ut en produkt på marknaden om komponenter, material och vilka ämnen de innehåller till de som yrkesmässigt hanterar avfall samt andra som kan återanvända sådana produkter
 • ta emot elutrustning som tillhandahållits efter den 12 augusti 2005
 • ta emot elutrustning som har blivit avfall om det lämnas till producenten i samband med försäljning av nya produkter av motsvarande mängd och med samma funktion
 • uppnå återvinningsmålen enligt förordningen om producentansvar för elutrustning
 • verka för återanvändning när det är lämpligt
 • använda ekonomiska eller andra incitament för att främja att elavfall separeras från annat avfall och samlas in
 • märka produkterna
 • utforma produkten så att återvinning och återanvändning främjas
 • informera innehavare av elavfall om skyldigheten att sortera ut elavfall och hantera det skilt från annat avfall 
 • för elutrustning som innehåller batterier ska det i bruksanvisningen framgå vilken typ och hur det kan avlägsnas 
 • insamlat avfall transporteras bort, förbehandlas, återanvänds, materialåtervinns, energiåtervinns eller tas om hand på annat sätt som är godtagbart från miljösynpunkt 
 • ha information tillgänglig på sin webbplats om hur producenten bidrar till att nå återvinningsmålen
 • informera om hur personlig information som är lokalt lagrad i elutrustning kan raderas och hur utrustningen kan fabrikåterställas
 • internkontroll för att säkerställa kvalitén i uppgifterna som lämnas vid rapportering till Naturvårdsverket. 

Anmäla sitt ansvar

Producenter ska anmäla sig till Naturvårdsverket före tillhandahållandet på den svenska marknaden. Det är inget som sker automatiskt via registreringen till Bolagsverket. Anmälan är också något utöver eventuell anslutning till en producentansvarsorganisation och är inget som Naturvårdsverket automatiskt får kännedom om.

Uppgifter som ska ingå i anmälan

 1. producentens namn, kontaktuppgifter och person- eller organisationsnummer, eller om sådant inte finns, producentens skatteregistreringsnummer,  
 2. uppgift om huruvida elutrustningen är konsumentelutrustning,  
 3. uppgift om vilken kategori som elutrustningen ingår i,  
 4. uppgift om elutrustningens varumärke,  
 5. uppgift om hur elutrustningen kommer att tillhandahållas på den svenska marknaden,  
 6. uppgift om hur producenten avser att uppfylla kravet på att anlita eller själv tillhandahålla en producentansvarsorganisation i 39 §,   
 7. uppgift om hur producenten ska uppfylla de skyldigheter som följer av 38, 40–42, 77–79, 81 och 83 §§.  

Ni som verksamhetsutövare ska bedöma vilken eller vilka produktkategorier enligt 21 § som ni är producent av. 

Var anmäler jag producentansvaret?

Anmälan lämnas i Naturvårdsverkets e-tjänst för producentansvar.

Vid anmälan till Naturvårdsverket behöver ni ladda upp ett dokument där ni redogör för hur insamling, transport och behandling är upplagt i er verksamhet. 

Antingen styrks detta med:

 • Ett avtal som ni har med en producentansvarsorganisation (är ett krav om ni tillhandahåller konsumentelutrustning), eller
 • ett dokument (till exempel avtal med ett avfallsbolag) som hämtar ert avfall från annan elutrustning eller en redogörelse för hur systemet är uppbyggt om ni hanterar elavfallet som uppstår i er verksamhet själv.  

Om du anser att du inte längre är producent behöver du göra en avanmälan hos Naturvårdsverket. Du kan behöva rapportera och betala tillsynsavgift innan en avanmälan kan genomföras, beroende på när din verksamhet som producent upphörde.

Om du i framtiden omfattas av producentansvar anmäler du dig som producent på nytt.

Om du varit verksam under föregående samt innevarande år behöver du rapportera för båda verksamhetsåren innan du kan avanmälas. Mejla uppgifter om avanmälan till kundtjänst:
kundtjanst@naturvardsverket.se

Företag som inte varit verksamma under innevarande år 
 • Har verksamhet bedrivits under föregående år behöver ni rapportera.
 • Lämna följande uppgifter till Naturvårdsverket vid avanmälan: företagsnamn, organisationsnummer, anledningen till att ni ska avanmälas, datum då verksamheten som producent upphörde, datum för när ni gjorde er rapportering för föregående år samt dokumentation som styrker att ni rapporterat.
Företag som varit verksamma under innevarande år
 • Har verksamhet bedrivits under innevarande år behöver ni rapportera för innevarande år. Rapporteringen görs via vår e-tjänst. 
 • Har verksamhet bedrivits under innevarande år behöver tillsynsavgift betalas. Detta schemaläggs automatiskt och skickas ut löpande under året.
 • Efter att rapporteringen är gjord och tillsynsavgift är betald inkom med avanmälan till Naturvårdsverket med följande uppgifter: företagsnamn, organisationsnummer, anledningen till att ni ska avanmälas, datum då verksamheten som producent upphörde, datum för när ni gjorde er rapportering för innevarande år samt dokumentation som styrker att ni rapporterat.

Rapportera uppgifter till Naturvårdsverket

Varje år ska företag med producentansvar se till att Naturvårdsverket får en rapport med uppgifter. En producent kan avtala med en producentansvarsorganisation eller ett ombud att sköta rapporteringen åt dem. Om det saknas ett sådant avtal måste du som producent själv rapportera den mängd som satts på den svenska marknaden, insamlad mängd elektronikavfall och behandlad mängd avfall för det föregående året. 

Har du avtalat med någon annan att rapportera åt dig bär du fortfarande ansvaret för att detta blir gjort och att uppgifterna stämmer. 

För att kunna säkerställa kvaliteten på de inrapporterade uppgifterna ska producenten skapa rutiner för internkoll.   

Alla producenter ska rapportera mängden elutrustning i kilogram som tillgängliggjorts på den svenska marknaden under föregående år. 

Datum för rapportering

Rapporten avseende föregående verksamhetsår ska vara överlämnad till Naturvårdsverket senast den 31 mars varje år.

Skicka in rapporten i tid, helst innan mars för att vara säker på att du hinner få svar från oss vid oklarheter kring din rapportering.  

 • Innan du börjar rapporteringen eller skickar uppgifter till er producentansvarsorganisation, vänligen kontrollera om det finns ett rapporteringsavtal för elutrustning med er producentansvarsorganisation.  
 • Se till att rapportera under korrekt produktkategori. Om din verksamhet har förändrats behöver du uppdatera er anmälan innan du rapporterar.  
 • Om du rapporterar själv, se till att du har information från ditt avfallsbolag om hur stor andel av elektronikavfallet som förberetts för återanvändning, materialåtervunnits, återvunnits på annat sätt, eller bortskaffats.  
 • Rapportering av insamlad mängd ska rapporteras det år avfallet samlats in, om transport för vidare behandling av avfallet sker först året därpå ska det rapporteras först det året. Har avfallet inte genomgått en avfallsbehandling för det aktuella rapporteringsåret ska inget anges under behandlade mängder.  
 • Allt elavfall som behandlats utanför Sverige ska rapporteras som ”förts ut ur Sverige” och om det har förberetts för återanvändning, materialåtervunnits, återvunnits på annat sätt, eller bortskaffats.  
 • Bortskaffat innebär deponi eller förbränning antingen inom Sverige eller i annat land. För att det ska räknas som bortskaffat får det inte generera någon energi. 

En rapport för elutrustning ska delas upp enligt de produktkategorier som finns i 21 § i Förordningen om producentansvar för elutrustning:  

 • Temperaturregleringsutrustning   
 • Bildskärmar  
 • Lampor  
 • Stor elutrustning  
 • Liten elutrustning  
 • Liten it- och telekommunikationsutrustning   
 • Samt huruvida det utgörs vara konsumentelutrustning eller annan elutrustning. 

Solcellspaneler är möjligt att rapportera som en underkategori till stor elutrustning. 

Om produktkategorierna inte syns i e-tjänsten

I e-tjänsten går det bara att rapportera under någon av de sex produktkategorier man angett i anmälan. Om du helt saknar kategorier i e-tjänsten för rapportering eller behöver ändra dessa behöver ni lägga till de produktkategorier av elutrustning som era produkter ingår i genom att uppdatera er anmälan i e-tjänsten.

Följ dessa steg när du loggat in i e-tjänsten:  

 • Klicka på Producentansvar i menyn till vänster 
 • Klicka på Elutrustning 
 • Klicka på "Ändra anmälan" 
 • Intyga dina uppgifter 
 • Klicka på "Gå vidare till anmälan" 
 • Kryssa för de kategorier som är aktuella för er. 
 • Klicka dig vidare genom alla steg för att er anmälan ska uppdateras.  

Om produktkategorier helt saknas har det har att göra med att det är andra kategorier som gäller sedan 2018 och om ni har varit producenter sedan innan dess så har de gamla kategorierna fallit bort i er anmälan. Alternativt så har det tidigare varit tekniska problem med att anmäla kategori 6. Stor elutrustning. 

En producent av konsumentelutrustning rapporterar endast tillhandahållen mängd. 

Rapporteringen av insamlade och behandlade mängder elavfall ska producentansvarsorganisationen ansvara för. 

En producent av annan elutrustning ska rapportera hur mycket elavfall från annan elutrustning som samlats in och behandlats, det vill säga om det insamlade elavfallet har förberetts för återanvändning, materialåtervunnits, återvunnits på annat sätt eller bortskaffats.

Det är den mängd som återstår efter förberedande åtgärder så som sortering och lagring som ska rapporteras. Den återvinnare som elavfallet lämnas till ska kunna redovisa för producenten hur avfallet har behandlats så att producenten i sin tur kan rapportera behandlade mängder i rapporteringen till Naturvårdsverket.  

När en produkt blir elektronikavfall räknas alla komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror som en del av produkten. Även inbyggda batterier skall räknas med.

När du rapporterar såld, insamlad och behandlad mängd elutrustning med inbyggda batterier anger du   

 • produktens totala vikt inklusive batteri i rapporten för elutrustning  
 • ta med batteriets vikt även i rapporteringen för batterier   

Samma producent har även producentansvar för batterier och skall därmed rapportera in vikten separat för de inbyggda batterierna i rapporteringen för batterier. Det innebär att mängden inbyggda batterier ska rapporteras dubbelt. 

Alla producenter är skyldiga att rapportera oavsett om man säljer väldigt lite eller ett år inte säljer något eller samlar in något avfall.  

Rapporteringen regleras i 63§, 77§ och 78§ i Förordning (2022:1276) om producentansvar för elutrustning. Om man inte rapporterar i tid kan det leda till en miljösanktionsavgift. Rapporterna gör det möjligt för Naturvårdsverket att granska efterlevnad av producentansvaren och om återvinningsmålen nås. Rapporterna utgör dessutom underlag för den statistik som tas fram och förmedlas vidare till Eurostat och bidrar till den nationella statistiken som även publiceras på SCB:s webbplats.

Detta bidrar till kunskap om hur stora mängder elektroniska produkter som sätts på marknaden och i vilken utsträckning vi samlar in och återvinner elektronikavfall i Sverige. I förlängningen handlar det om att följa upp om Sverige uppnår målen med lagstiftningen och bidrar till att skydda människors hälsa och miljö.  

Producentombud

Företag etablerade i ett EU-land utanför Sverige ska via fullmakt utse ett producentombud som är etablerat i Sverige. Producentombudet ska ta ansvar för producentens skyldigheter i det landet.

En producent av elutrustning som är etablerad i Sverige och säljer elutrustning till ett annat land inom EES där producenten inte är etablerad ska utse ett producentombud i det landet. Om en producent sätter produkter på marknaden i flera länder inom EES ska ett producentombud utses inom varje land.

Implementeringen av WEEE-direktivet kan skilja sig åt mellan olika EU-länder så du behöver kontrollera vad som gäller i respektive medlemslands lagstiftning. Enklast kontrollerar du detta genom det europeiska nätverket för WEEE-register: 

European Weee Registers Network (ewrn.org)

Det är möjligt för en godkänd producentansvarsorganisation att agera producentombud. En utländsk producent kan ha avtal med en producentansvarsorganisation för att ta hand om det elavfall som uppstår och samtidigt utse densamma som producentombud.   

Sammanfattat innebär det att producentombudet ska:  

 • anmäla sig som producentombud för den producent man ska företräda till Naturvårdsverket
 • uppfylla alla nationella producentskyldigheter, till exempel rapportering.
 • kommunikation med det nationella registret över producenter 
 • ge all relevant producentinformation på begäran till det nationella registret 
 • informera producenten omnationella skyldigheter och information som berör producenten
 • ansvar för betalning av tillsynsavgift
 • acceptera åtal eller betala miljösanktionsavgift i händelse av bristande lagefterlevnad

Ett svenskt etablerat bolag kan inte agera producentombud åt ett annat svenskt etablerat bolag, enligt WEEE-förordningen. I stället behövs ett civilrättsligt avtal mellan den svenska producenten och den svenska återförsäljaren.

Det civilrättsliga avtalet mellan svenska aktörer fråntar inte de svenska producenterna deras skyldigheter enligt WEEE-förordningen. Det svenska bolaget ska till exempel vara anmälda under sitt företagsnamn även om det finns ett civilrättsligt avtal mellan de två svenska producenterna. 

Frågor och svar

Här finns svar på några vanliga frågor om producentansvaret för elutrustning. Hittar du inte svar på din fråga? Vi uppdaterar vår FAQ och vägledning löpande utifrån de frågor som kommer in. Kontakta vår kundtjänst:

kundtjanst@naturvardsverket.se

Om ni är anmälda hos Naturvårdsverket så behöver ni rapportera för respektive producentansvar trots att ni inte sålt något föregående år. Om ni fortsättningsvis inte kommer att sälja något för innevarande år eller samla in elavfall kan ni välja att avanmäla er genom att kontakta Naturvårdsverkets kundtjänst. Skicka ett e-postmeddelande till kundtjanst@naturvardsverket.se med följande uppgifter:    

 • företagsnamn   
 • organisationsnummer   
 • vilket/vilka producentansvar ni vill avanmäla  
 • anledningen till att ni ska avanmälas 
 • datum då verksamheten som producent upphörde   

Om ert företag har elutrustning som har sålts och/eller kommer att säljas under nuvarande år kan företaget inte avanmälas förrän efter följande års rapportering. Återkom med en begäran om avanmälan och svar på de ovan nämnda uppgifterna efter att kommande års rapportering är gjord. Avanmälan måste också göras hos producentansvarsorganisation/ insamlingssystem.  

Vanligaste orsaken är att er producentansvarsorganisation inte har inkommit med rapporteringen till oss, men att ni som producent redan har rapporterat det till dem. En vanlig missuppfattning är att detta i sin tur automatiskt lämnas över till oss i samma stund som ni överlämnar denna information till er producentansvarsorganisation. Majoriteten av rapporteringar från producentansvarsorganisations inkommer i mars. Påminnelsemejl går dock ut till samtliga producenter som inte har någon rapport inskickad i sitt företagsnamn och organisationsnummer utifrån vårt system.   

Det kan också handla om att ni är producent av både elutrustning och batterier och därmed ska det rapporteras in var för sig. Det kan vara så att vi endast mottagit en utav dessa och där ni som producent fått påminnelse om det andra producentansvaret. Det framgår av påminnelseutskicket för vilket producentansvar vi inte fått in rapporten för.   

Nej. Generellt omfattas det inte av ett producentansvar om själva produkten redan är satt på marknaden av en producent. Om det dock handlar om nya delar som i sig själva kan definieras som elutrustning kan dessa omfattas. Komponenter som inte kan fungera i sig själv omfattas i regel inte.   

Om du är producent av konsumentelutrustning behöver du:

 • I första hand ta kontakt med en godkänd producentansvarsorganisation för att ansluta er. Det är för att säkerställa att avfallet från era produkter samlas in på ett miljö- och hälsoriktigt sätt och att insamling och hantering av detta avfall bekostas av er som producent.  
 • Anmäla dig som producent av elutrustning till Naturvårdsverket och ange vilken produktkategori ni avser att tillhandahålla samt hur ni kommer uppfylla andra krav i förordningen.
 • Ladda upp ett avtal mellan er och en godkänd producentansvarsorganisation om ni tillhandahåller konsumentelutrustning eller redogöra för hur er mottagning och efterföljande hantering av annan elutrustning går till.

Om du är producent av annan elrutrustning än konsumentelutrustning behöver du:

 • Ha de ekonomiska och organisatoriska resurser som krävs för att ta emot avfallet och ska kunna ta emot elektronikavfallet om någon vill lämna det tillbaka till er. 
 • I anmälan ladda upp ett dokument där du redogör för hur ni kommer ta emot och behandla elektronikavfallet. Det kan exempelvis handla om avtal med ett avfallsbolag eller intern hantering. Om ni haft möjlighet att teckna anslutningsavtal för annan elutrustning med en producentansvarsorganisation ska ni ladda upp detta.  

Producentansvaret för elutrustning innebär mer än att ta ansvar för det avfall som uppstår.  

Det handlar också om att leva upp till märkningskrav, informationskrav gentemot konsumenter samt de som vill lämna ifrån sig elavfall samt att ni bidrar till att nå återvinningsmålen i förordningen om producentansvar för elutrustning. 

En producent, oberoende om det är konsumentelutrustning eller annan elutrustning, ska senast den 31 mars varje år rapportera till Naturvårdsverket den mängd elutrustning som producenten har tillhandahållit på den svenska marknaden under det närmast föregående kalenderåret.  

Producent av annan elutrustning är också ansvarig för att rapporter in insamlad mängd elektronikavfall och hur det har behandlats vidare.  

Alla producenter är skyldiga att ha för internkontroll för att säkerställa kvaliteten på de uppgifter som ska lämnas till Naturvårdsverket en gång per år.  

Om ni är osäkra på vilka avtal ni har med er producentansvarsorganisation, t.ex. om det omfattar rapportering och gäller för både elutrustning och batterier hänvisar vi till er producentansvarsorganisation. De två godkända producentansvarsorganisationerna som finns är El-Kretsen och Recipo.  

Det är möjligt för producenter av annan elutrustning som inte är konsumentelutrustning att individuellt se till att ta emot elektronikavfall från den som vill lämna ifrån sig det. Det kan exempelvis efterlevas genom att insamlat avfall som lämnats från konsument eller genererats inom verksamheten hämtas av ett återvinningsbolag. Säkerställ att ni får information om hur avfallet behandlas för att kunna rapportera det till Naturvårdsverket.  

Observera att det inte är tillräckligt att du som producent av annan elutrustning lämnar elavfallet på en återvinningscentral utan att vara ansluten till en godkänd producentansvarsorganisation.  

E-tjänst för producentansvar

Här kan företag anmäla sig som producent och rapportera uppgifter till Naturvårdsverket. Här ändrar företaget också faktura- eller kontaktuppgifter eller hämtar bevis på registrerat producentansvar.

Utforma och märka produkterna

Om du tillverkar elutrustning som ska sättas på den svenska marknaden ska du se till att den utformas och tillverkas på ett sådant sätt att återanvändning och materialåtervinning främjas.

Är du producent av elutrustning med inbyggda batterier ska du se till så att:

 • produkterna är sammansatta på ett sådant sätt att batterierna lätt kan avlägsnas
 • det följer med en bruksanvisning med produkterna, som visar vilken typ av batteri som produkten innehåller och hur det kan tas ut på ett säkert sätt

Undantag: Bestämmelserna gäller inte för produkter som på grund av säkerhet, prestanda, medicinska hänsyn eller dataintegritet behöver kontinuerlig strömförsörjning och detta förutsätter en fast koppling mellan batteriet och produkten.

Följande märkning gäller för produkter:

 • Den överkorsade soptunnan.
 • Uppgift om att dina produkter släppts på marknaden efter den 12 augusti 2005 (som symboliseras av antingen ett tjockt streck under soptunnan eller med datum enligt med SS-EN 50419).

Alla producenter ska märka sina produkter med soptunnan. Om den inte ryms på produkten på grund av storlek eller funktion, kan den istället tryckas på produktens förpackning, i skriftlig bruksanvisning och i garantiinformation som följer med produkten. Standarden SS-EN 50419 beskriver "märkning av elektriska och elektroniska produkter i enlighet med artikel 11(2) i direktiv 2002/96/EG (WEEE)". 

Standarden finns att köpa hos www.sis.se

Information om hur produkter är märkta ska du på begäran kunna redovisa för Naturvårdsverket.

Begränsning av farliga ämnen i elutrustning är beslutat på EU-nivå genom direktiv 2011/65/EU, också kallat RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment).

Kemikalieinspektionen bedriver tillsyn och ger vägledning enligt RoHS.

Elektronikreglerna och RoHS-direktivet på KEMIs webbplats

Insamlingssystem för elavfall

Som producent är du skyldig att ta hand om elutrustning som blir avfall och att avfallet hanteras på rätt sätt så att det kan återvinnas.

Om du är producent av konsumentelavfall kan du endast följa kravet genom att ansluta dig till ett insamlingssystem med tillstånd från Naturvårdsverket.

Insamlingssystem

El-Kretsen samlar främst in elavfall via kommunala återvinningscentraler och återvinningsstationer. Recipo sköter sin insamling av elavfall via vissa av sina medlemmars butiker.

Yrkesmässig insamling av avfall ska anmälas till Länsstyrelsen (46§ avfallsförordningen). Det gäller både för butiker som samlar in elektronikavfall eller en producent vars kunder lämnar elektronikavfall.

Anmälningsplikten gäller insamlingsverksamheten och inte de enskilda insamlingsplatserna.

Länsstyrelserna har en gemensam sida där det också finns en e-tjänst för anmälan. Vid frågor om anmälan, kontakta Länsstyrelsen i ditt län.

www.lansstyrelsen.se/

Endast insamlingssystem med tillstånd från Naturvårdsverket får samla in konsumentelavfall. Ett avfallsbolag kan däremot samla in konsumentelutrustning på uppdrag åt insamlingssystemet, men det förutsätter ett avtal med ett insamlingssystem med tillstånd.

Insamling av övrig elutrustning (professionell) får ske utan tillstånd.

Vilka insamlingssystem finns

I Sverige finns det två godkända insamlingssystem för konsumentelektronikavfall, El-Kretsen och Recipo.

Att upprätta ett eget insamlingssystem för konsumentprodukter är en omfattande uppgift för dig som enskild producent. Vill du driva ett individuellt insamlingssystem måste du söka tillstånd för detta hos Naturvårdsverket. Se även sidan Söka tillstånd för insamlingssystem.

Samla in proffselektronikavfall

Som producent av övrig elutrustning (proffselutrustning) är du ansvarig för att dina produkter samlas in och tas omhand på ett miljömässigt korrekt sätt när de blir avfall. Du ska ta emot elutrustningen när den är uttjänt och ska även ta emot en likvärdig förbrukad produkt när du säljer elutrustning om kunden så önskar. Ansvaret innefattar då insamling och efterföljande transport och behandling.

Den som tar emot elavfall ska:

 1. ge god service till den som lämnar ifrån sig avfallet,
 2. underlätta för den som lämnar ifrån sig avfallet att kunna sortera ut det från annat avfall,
 3. främja att avfallet kan förberedas för att återanvändas,
 4. se till att avfallet samlas in på ett sådant sätt att den som hanterar avfallet inte utsätts för hälso- eller säkerhetsrisker, och
 5. se till att avfallet behandlas på ett hälso- och
  miljömässigt godtagbart sätt.

Du ska ta emot avfallet utan kostnad, om inte annat avtalats. En sådan överenskommelse kan vara om kunden anlitar sitt ordinarie avfallsbolag som tar hand om avfallet. En producent kan också teckna avtal med andra företag som sköter insamling och efterföljande transport och behandling.

Som producent av professionell utrustning kan du också ta ditt ansvar genom att ansluta dig till ett insamlingssystem för konsumentelutrustning om insamlingssystemet kan ta emot avfallet.

Krav på insamling av elavfall i butiker

 • Verksamheter som säljer eller skänker ny konsumentelutrustning till en konsument ska ta emot elavfall vid tillfället som den nya elutrustningen av samma typ tillhandahålls.
 • Kravet gäller även för butiker som inte är producent.
 • Större butiker som tillhandahåller elutrustning har ytterligare krav på sig.
 • Det underlättar för konsumenter att kunna lämna in elavfall så att det kan tas omhand på ett miljöriktigt sätt. 

För alla försäljare av elutrustning, oavsett storlek på verksamheten, gäller principen en mot en. Det innebär att försäljaren är skyldig att ta emot uttjänt elutrustning när konsumenten köper en ny produkt av samma typ eller med samma funktion. Kraven på butiksinsamling gäller inte lösa batterier, utan endast elutrustning och batterier som är inbyggda i elutrustning. Det finns också undantag om avfallet utgör en hälso- och eller säkerhetsrisk att hantera vid mottagningen. 

Högre krav för större butiker

Butiker med en försäljningsyta för konsumentelutrustning på 400 m2 eller större ska förutom principen en mot en också ta emot övrigt konsumentelavfall av mindre storlek. Detta gäller även om konsumenten inte köper något i just den butiken. Kravet omfattar allt elavfall av konsumentelutrustning som inte överskrider 25 cm på någon ledd. Konsumenter ska till exempel kunna lämna in mobiltelefoner, hörlurar, lampor, batteridrivna leksaker, verktyg, mindre hushållsredskap och köksutrustning. 

Rekommenderad metod för att beräkna hur stor butiksyta som används
 • Den uppmätta försäljningsytan för elutrustning ska omfatta gångar, hyllor och produktvisningsområden. Det är ytan som normalt används för elutrustning som avses. 
 • Måttet avser golvyta och inte vertikalt hyllutrymme. 
 • I de fall där elutrustning säljs på ena sidan och andra produkter säljs på den andra bör 50 procent av gången ingå i måttet. 
 • Hyllor och produktvisningsområden bör bara ingå då över 50 procent av utrymmet upptas av elutrustning.
 • Tillfälligt utökad försäljningsyta i samband med till exempel speciella kampanjer behöver inte beaktas. 

Det elavfall som butiken samlar in från konsumenter måste lämnas till en godkänd producentansvarsorganisation. Det finns två sådana organisationer i Sverige, El-Kretsen och Recipo. De ska gratis hämta avfallet vid uppsamlingsplatsen om inte annat överenskommits. Till exempel kan butiken och producentansvarsorganisationen ha kommit överens om att elavfallet hämtas på annan plats än där avfallet lämnats. Detta förutsätter att avfallsregler för transporter och mellanlagring uppfylls och att båda parter är överens.

En butik som räknas som producent ska vara ansluten till en producentansvarsorganisation

En butik räknas som producent om:

 1. Butiken tar in elektroniska produkter som omfattas av förordning (2022:1276) om producentansvar för elutrustning.
 2. Butiken tillgängliggör de elektroniska produkterna på den svenska marknaden direkt, alltså utan att en grossist eller leverantör tar in dessa till Sverige 
 3. Produkterna som säljs definieras som konsumentelutrustning. 

Kontakta producentansvarsorganisationen för mer information om hämtning av butiksinsamlat elavfall eller läs mer på deras webbplatser:

El-Kretsen AB (elkretsen.se)

Recipo AB (recipo.se)

Eftersom elavfall ofta kan klassas som farligt avfall ska avfallet inte skickas med post. Därför kan inte försäljare av elutrustning erbjuda insamling på samma sätt vid e-handel. Om möjligt ska kunden kunna lämna elavfall till en fysisk butik, lagerlokal eller liknande som e-handlaren förfogar över och kunden ska informeras om detta vid försäljningen.

Butiken bör också informera om möjligheten att lämna elavfall på närmaste insamlingsplats som tillhandhålls av producentansvarsorganisationerna, till exempel kommunens återvinningscentral eller fastighetsnära insamlingsplatser.

Återbruksföretag, loppmarknader eller second hand-butiker som endast samlar in elutrustning i syfte att sälja produkterna vidare anses inte samla in elavfall. Begagnade produkter som inte genomgår vidare bearbetning där produktens egenskaper inte förändras innebär generellt inte ett nytt producentansvar. 

Återbruksföretag som tar in begagnad elutrustning till Sverige från andra länder omfattas av producentansvar.

Här måste man också göra en helhetsbedömning och titta på syftet med insamlingen och att det som samlas in är avsett för återbruk. Hänsyn ska också tas till hur det som samlas in transporteras och behandlas. Om allt läggs osorterat i en container när det samlas in bör hanteringen betraktas som insamling av elavfall. 

När en privatperson lämnar in sin konsumentelutrustning, till exempel en radio, till en secondhand-affär, så är syftet att den ska användas igen. Det är inte avfallshantering utan fråga om återbruk. Om det sedan visar sig att radion är trasig och inte kan säljas vidare så ansvarar second-hand butiken att den lämnas till en godkänd producentansvarsorganisation. 

Konsumentelutrustning hos ett återbruksföretag som sorteras ut som obrukbart anses bli verksamhetsavfall. Det avfallet måste lämnas till en godkänd producentansvarsorganisation.

Om du säljer eller skänker elutrustning är du skyldig att ta emot motsvarande mängd elavfall som vill lämnas och anmäla yrkesmässig insamling av elavfall till länsstyrelsen enligt 5 kap 10 § avfallsförordningen. Det gäller både för butiker som samlar in elavfall eller en producent som tar emot uttjänt elutrustning som kunder lämnar in. 

Under vissa förutsättningar behöver du inte anmäla insamlingsverksamhet enligt 46 § avfallsförordningen:

 • Om du har tillstånd för avfallstransport eller gjort anmälan enligt 36 § respektive 42 § i avfallsförordningen.
 • Om du har tillstånd eller gjort anmälan för till exempel mellanlagring enligt 29 kap. miljöprövningsförordningen.

Dessa förutsättningar regleras i 48 § avfallsförordningen.

Anmälningsplikten gäller insamlingsverksamheten - inte de enskilda insamlingsplatserna. En verksamhet behöver inte anmäla yrkesmässig insamling till länsstyrelsen om ni har tillstånd för att transportera avfall som uppkommit inom den egna verksamheten eller har tillstånd eller anmält mellanlagring av avfall. 

Butiker omfattas inte av anmälnings- eller tillståndsplikt för mellanlagring av elektroniska produkter om mängden elavfall inte vid något tillfälle överstiger 1 ton. Mängder mellan 1 – 50 ton omfattas av anmälningsplikt. Mängder över 50 ton omfattas av tillståndsplikt.

Kontakta länsstyrelsen i ditt län vid frågor

Om ni har närmare frågor om anmälan om yrkesmässig insamling får ni vända er till er länsstyrelse. Länsstyrelserna har en gemensam sida där det också finns en e-tjänst för anmälan. 

Kommunen har tillsynsansvar

Kommunerna ansvarar för tillsynen av att butiksinsamlingen sker på ett korrekt sätt och att verksamheten ger information om möjlighet för kunder att lämna in sitt elavfall.

Om det är överenskommet med en producentansvarsorganisation att de ska hämta avfallet på annan plats än i butiken krävs tillstånd från länsstyrelsen. Alternativt kan en transportör med sådant tillstånd anlitas. Att tillstånd krävs beror på att butiksinsamlat konsumentelavfall uppkommer innan eller i samband med att det lämnas till butiken och inte i butikens verksamhet. För denna typ av tillståndsplikt finns inga mängdgränser. 

För transport av avfall som uppstått i butikens egen verksamhet krävs tillstånd enligt 5 kap 1 § avfallsförordningen. Exempel på sådant elavfall är elutrustning som använts i butiken men som behöver kasseras. Om man transporterar mindre än 100 kg/år av sådant elavfall som uppkommit i verksamheten krävs inget tillstånd. Däremot krävs en anmälan enligt 5 kap 7 § avfallsförordningen.

Den verksamhet som tar emot farligt avfall i syfte att samla in, lagra eller behandla omfattas av generellt av anteckningsskyldighet. Den verksamhet som lämnar elavfall exempelvis på en kommunal återvinningscentral omfattas av anteckningsskyldighet. De enda undantagen som finns är för kommunen eller den som kommunen anlitar.

Om en butik endast tillhandahåller en plats för ett insamlingskärl åt en producentansvarsorganisation eller kommun omfattas man i regel inte. Om butiken däremot själva kan anses samla in avfallet för att senare lämna det till en PRO innebär det att butiken omfattas av antecknings- och rapporteringsskyldighet. När en konsument lämnar ett farligt avfall till butiken så behöver man bedöma om det är butiken som verksamhet eller en PRO som tar emot avfallet för att bedöma vem som är antecknings- och rapporteringsskyldig. Vid osäkerhet i bedömningen ska ni kontakta er tillsynsmyndighet. en eller två insamlare, och en eller båda kommer att omfattas

Rapportera farligt avfall till avfallsregistret

Rapportera som avfallsproducent

Rapportera som insamlare eller transportör

Samla in – andra än insamlingssystem och butiker

Vägledning till kommuner eller bolag som hämtar eller tar emot elavfall samt den som säljer begagnad elutrustning.

Privata företag får inte samla in allt elavfall. Man behöver skilja på om elutrustningen klassats som övrig elutrustning eller konsumentelutrustning. Övrigt elavfall (förbrukad proffselutrustning) får samlas in utan tillstånd för insamlingssystem. Konsumentelutrustning får bara samlas in av ett godkänt insamlingssystem, eller genom den som har avtal att samla in för systemets räkning.

Vid insamling av elavfall som hämtas från företag ser reglerna olika ut beroende på om insamlingen gäller konsumentel respektive övrigt elavfall. Jämför en kaffeautomat som man normalt sett inte använder i privata hushåll, och därmed räknas som övrig elutrustning, med en vanlig kaffebryggare som räknas som konsumentel oavsett vem som använder den. Att elutrustning är avsedd för yrkesmässig användning utesluter inte att den är konsumentelutrustning. Det går med andra ord inte att tänka att verksamhetsavfall per automatik är övrigt elavfall.

Återbruksföretag, loppisar eller en second hand-butiker som endast samlar in elutrustning i syfte att sälja produkterna vidare anses inte samla in elavfall. Andrahandsprodukter som inte genomgår vidare hantering utgör i regel inte ett producentansvar. 

Här måste man också göra en helhetsbedömning och titta på syftet med insamlingen; att det samlas in avsett för återbruk. Man behöver också ta hänsyn till hur det som samlas in transporteras och behandlas. Om allt läggs osorterat i en container när det samlas in bör hanteringen betraktas som insamling av elavfall. Därmed omfattas verksamheten av avfallsförordningen.

När en privatperson lämnar in sin konsumentelutrustning, till exempel en radio, till en loppis eller second hand affär, så är syftet att den ska användas igen. Det är inte avfallshantering utan återbruk. Om det sedan visar sig att radion är trasig och inte kan säljas vidare så ska den lämnas av återbruksföretaget till ett insamlingssystem med tillstånd.

Konsumentelutrustning som hos återbruksföretaget sorteras ut som obrukbart blir verksamhetsavfall. Det avfallet måste lämnas till ett insamlinssystem med tillstånd!

Kommunernas insamling av hushållsavfall kräver inte tillstånd. Det gäller även när ett kommunalt bolag som för kommunens räkning samlar in elavfall som räknas som hushållsavfall inom kommunen.

Om ett kommunalt bolag däremot samlar in konsumentelavfall utanför det kommunala avfallsansvaret krävs tillstånd såvida man inte samlar in för ett godkänt insamlingssystems räkning.

Ansvarsfördelning mellan kommuner och insamlingssystem

Den vanligaste insamlingen av elavfall från hushåll sköts via El-retur, ett samarbete mellan El-Kretsen AB och kommunerna. Producenterna står för kostnaderna för insamlingen, återvinningen och behandlingen av elavfallet, med andra ord så tar de sitt producentansvar.

Samarbetet med Elretur innebär att kommunerna förbinder sig att ordna lämpliga insamlingssystem för kommuninvånarnas elavfall. Producenterna å sin sida, genom El-Kretsen AB, förbinder sig att transportera bort, förbehandla och återvinna elavfallet.

Hushållen har ansvar för att sortera ut elavfallet från det övriga avfallet samt att lämna det på rätt ställe. Det kan vara på den kommunala återvinningscentralen, i bostadens grovsoprum i avsedda kärl för elavfall, eller i butiksnära insamlingsbehållare. I vissa kommuner har servicen utökats med fastighetsnära insamling. Det gör det möjligt för kommuninnevånarna att lämna elavfall i anslutning till bostaden.

Söka tillstånd för insamlingssystem

Sedan den 1 oktober 2015 måste alla som yrkesmässigt samlar in konsumentelavfall ha tillstånd från Naturvårdsverket enligt 45-56 §§ i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. För närvarande finns det två godkända insamlingssystem i Sverige, Elkretsen och Recipo.

Det finns två undantag till tillståndskravet ovan och det är:

 • en kommuns insamling inom kommunen
 • butiksinsamling (se även sidan om Samla in).

Producenter av elutrustning ska samråda med kommuner innan de upprättar insamlingssystem eller när en kommun begär det. Syftet med samrådet är att producenternas insamlingssystem ska samordnas med den kommunala avfallshanteringen. Producenterna ska ta hänsyn till de lokala förhållandena i varje kommun.

I samrådet ska insamlingssystemet

 • utförligt redogöra för hur systemet ska organiseras och drivas,
 • utförligt redogöra för hur systemet ska samordnas med övriga insamlingssystem och kommunernas renhållningsskyldighet,
 • redogöra för vilka dispenser, tillstånd och lov som finns eller ska sökas för verksamheten, och
 • undersöka vilka möjligheter kommunerna har att underlätta uppbyggnaden av systemet genom att anvisa platser för insamling eller vidta andra åtgärder.

Kommunen ska ges tillfälle att lämna synpunkter på redogörelsen enligt första stycket 1–3.

Den som avser att driva ett insamlingssystem ska innan ansökan även samråda med andra insamlingssystem och i det samrådet undersöka möjligheterna att samordna systemet med övriga system.

Informera om elutrustning

Vägledning om informationsansvar när det gäller insamling av elavfall.

Den som säljer eller skänker konsumentelutrustning ska informera användaren om att det är möjligt att lämna elavfall till säljaren. Regeln är till för att underlätta för konsumenten och främja att elavfall samlas in.

Informationen ska lämnas i samband med att produkten överlåts eller genom tydlig information i butiken. Detta krav gäller även e-handeln. I de fallen är det rimligt att säljaren informerar om möjligheten att lämna elavfall på närmaste återvinningscentral, eftersom det är direkt olämpligt att skicka elavfall per post. Det vore därutöver önskvärt att kunden har möjlighet att lämna elavfall till en fysisk butik, utlämningsställe lagerlokal eller liknande som e-handlaren förfogar över och informeras om detta vid försäljningen.

En producent ska se till att andra än privathushåll informeras om

 • skyldigheten att sortera ut elavfall och hantera det skilt från annat avfall enligt avfallsförordningen (2011:927)
 • syftet med att hantera elavfall skilt från annat avfall
 • hur elavfall kan lämnas till producenten eller till ett insamlingssystem.

Informationen ska utformas och lämnas på ett sådant sätt att den är lättbegriplig och når den som kan antas vilja lämna elavfall till en producent eller till ett insamlingssystem.

En producent som tillverkar sådan elutrustning som innehåller batterier ska se till att elutrustningen följs av en bruksanvisning som visar vilken typ av batteri som elutrustningen innehåller och hur det kan tas ut på ett säkert sätt.

Avfallsbehandlare ska få tillgång till information om innehåll

En producent som släpper ut en ny sorts elutrustning på unionsmarknaden ska se till att information finns tillgänglig om vilka komponenter och vilket material som ingår i utrustningen och var i utrustningen som det kan finnas farliga ämnen och blandningar. Producenten ska även göra annan information tillgänglig som behövs för att avfallet ska kunna behandlas på ett miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt.

Informationen ska senast ett år efter det att utrustningen släpptes ut på marknaden göras tillgänglig gratis för den som behandlar elavfall. Informationen ska göras tillgänglig i form av handböcker eller genom elektroniska medier.

Kommunen ska lämna information till privathushåll om

 • vad märkningen innebär
 • vikten av att hantera elutrustning och elavfall på ett lämpligt sätt med hänsyn till de effekter på människors hälsa och miljön som farliga ämnen och blandningar i elutrustning kan ge upphov till
 • syftet med att hantera elavfall skilt från annat avfall
 • skyldigheten att sortera ut elavfall och hantera det skilt från annat avfall enligt avfallsförordningen (2011:927)
 • tillgängliga insamlingssystem
 • hur privathushållen kan bidra till att mer konsumentelutrustning återanvänds och mer konsumentelavfall återvinns.

Kommunen ska ge den som driver ett insamlingssystem möjlighet att lämna synpunkter på informationens utformning.

Avgifter

Tillsynsavgiften är 1000 kronor per producent och kalenderår. Avgiften är samma för alla producenter och tar inte hänsyn till hur mycket som producenten sätter på marknaden.  

Regeringen har beslutat om avgifterna i 7 kap. 8 e § och 8 f § förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

Tillsynsavgiften används till att hålla ett digitalt register över alla producenter samt att se till att bestämmelserna om producentansvaret följs. 

Hur skickas avgifterna ut? 

Naturvårdsverket skickar ut den årliga avgiftsavin av tillsynsavgiften med e-post.  

Beslutet om tillsynsavgiften går till adressen som finns hos Bolagsverket eller till digital brevlåda om sådan finns.  

Om utskicket inte når den e-postadress som producenten uppgett kommer avin att skickas till den adress som finns hos Bolagsverket. 

Om inköpsordernummer krävs kan producenter registrera det i e-tjänsten. Ange numret i fältet referensnummer. Naturvårdsverkets avgiftsuttag är inte detsamma som ett normalt inköp eftersom det inte finns ett kund-leverantörsförhållande och därmed inget avtal mellan parterna. Avgiftsavin innehåller alla uppgifter som normalt finns på en faktura. 

Utöver att producenter för elutrustning betalar en årlig tillsynsavgift kostnader i form av produktavgifter för att vara ansluten till en producentansvarsorganisation. Avgiften varierar beroende på vilken typ av produkter man är producent av.

Information om detta hittar du hos producentansvarsorganisationerna El-Kretsen och Recipo. 

Observera att Naturvårdsverket från och med 2023 har nya bankgironummer på avier som avser producentansvaret. Dessa är:

 • 5981-6918
  Avier rörande tillsynsavgifter för elutrustning, batterier, förpackningar, våtservetter, fiskeredskap, ballonger, tobaksfilter, producentansvarsorganisationer samt produktavgiften för nedskräpning.
 • 5981-6843
  Avier rörande kadmiumavgifter, retursystem och årsavgiften för nedskräpning.

Aviseringar sker löpande under hösten.

Information om tillsyn

Naturvårdsverket ansvarar för att sammanställa uppgifter från producenter och se till att producenter följer lagkraven i förordningarna om producentansvar.

Genom EE-och Batteriregistret sammanställer Naturvårdsverket de uppgifter som producenter ska lämna. Naturvårdsverket redovisar sedan dessa uppgifter till EU.

Uppgifterna som producenten redovisar till oss handlar om hur mycket produkter som en producent satt på den svenska marknaden och sedan samlat in samt behandlats inom respektive produktkategori. Därtill redovisar producenten hur man i övrigt uppfyllt sina skyldigheter såsom märkning och informationskrav.

Som operativ tillsynsmyndighet ansvarar vi för att se till att varje producent tar sitt producentansvar. Det som redovisas till oss ligger som grund för den kontrollen.

En producent av elutrustning/batterier ska årligen betala en tillsynsavgift till Naturvårdsverket på 1000kr. Avgiften ska täcka bland annat att tillhandahålla och administrera registret över producenter av elutrustning och batterier samt att se till så att bestämmelserna om producentansvar följs. Betalning av avgift sker via en avi som skickas till den e-post som angivits i e-tjänsten. Dubbelkolla gärna angiven e-postadress i insamlingssystemets register. Om e-postadress inte anges kommer avin att skickas till den adress som angetts hos Bolagsverket.

Regeringen har beslutat om avgifterna genom paragraferna 8f och 8g i förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Avgiften är 1000 kr per producent och kalenderår. Är man producent av både batterier och elutrustning blir den totala tillsynsavgiften 2000 kr per år.

 

De tillståndspliktiga insamlingssystemen för konsumentelutrustning ska betala en tillsynsavgift på vardera 275 000 kr per kalenderår.

Om inköpsordernummer krävs kan producenter registrera det i e-tjänsten. Ange numret i fältet referensnummer, innan årets fakturering. Naturvårdsverkets avgiftsuttag är inte detsamma som ett normalt inköp eftersom det inte finns ett kund-leverantörsförhållande och därmed inget avtal mellan parterna.

Avgiftsavin innehåller alla uppgifter som normalt finns på en faktura.

Kommunerna har ansvar för tillsyn över:

 • behandling av elavfall som bedrivs inom kommunen,
 • producentansvaret med avseende på hur insamlingen av sådana produkter lokalt uppfyller kraven, inklusive butiksinsamling av elavfall,
 • den verksamhet de kommunala renhållarna bedriver inom kommunen.

Naturvårdsverket kan besluta om föreläggande till den som inte fullgör skyldigheter enligt producentansvaret.

Om tillsynsmyndigheten bedömer att det krävs ett föreläggande ser gången ut enligt följande:

 1. Den som berörs meddelas förslag till beslut.
 2. Den berörde har möjlighet att yttra sig till tillsynsmyndigheten inom en viss tid
 3. Tillsynsmyndigheten bedömer eventuella synpunkter i handläggningen
 4. Myndigheten fattar beslut om föreläggande eller avskriver ärendet vid rättelse
 5. Till beslutet bifogas ett delgivningskvitto som ska undertecknas och skickas åter till tillsynsmyndigheten
 6. Beslutet kan överklagas inom tre veckor från den dag då beslutet togs emot

Om föreläggandet inte efterlevs kan det åtföljas av ett föreläggande förenat med ett vitesbelopp. Beloppets storlek ska anpassas så att den som berörs väljer att följa det föreläggande som är förenat med vitet. Vitet döms ut av domstol.

Relaterad vägledning

  Varför finns producentansvaret? 

  Producentansvaret ska få företag att ta fram produkter som är resurssnåla, lätta att återanvända och återvinna samt fria från miljöfarliga ämnen. På så sätt ska Sverige och andra EU-länder få mindre avfallsmängder, renare avfall och mindre nedskräpning.

  Läs mer