Ämnesområde

Invasiva främmande arter

Jätteloka vid småbåtshamn

Invasiva främmande arter kan orsaka stor skada på miljön. Sverige arbetar i första hand förebyggande för att minska riskerna.

Invasiva främmande är arter som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa vilket medför stora kostnader för samhälle och enskilda.

Det är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige och globalt och antalet främmande arter som blir invasiva ökar från år till år. 

Det här är ett komplext miljöproblem där alla behöver hjälpa till och samarbeta för att vi ska kunna rå på det. Bäst stoppar vi de invasiva arterna genom att arbeta förebyggande, så att de inte kommer till Sverige eller sprids inom landet. De som ändå kommer hit måste snabbt upptäckas och bekämpas.

Om invasiva främmande arter

Arter och bekämpning

5
på riskskalan av 5 möjliga

Minken är högriskklassad i Sverige

Den är klassad med en femma på riskskalan vilket betyder mycket hög risk för invasion och påverkan på biologisk mångfald.

För privatpersoner

Invasiva arter sprids genom aktiviteter som vi människor ägnar oss åt. Genom att öka din kunskap om arterna, hur de sprids och vilka regler som finns kan du hjälpa till att stoppa spridningen och bevara mångfalden i vår natur. 

Alla kan bidra till att minska spridningen

Undvik att sprida invasiva främmande arter

Så här hjälper du till

Så här hindrar du spridning
Youtube video
Hjälp till

Rapportera invasiva främmande arter

Inrapportering från allmänheten är mycket viktigt i arbetet med att hindra förekomsten och spridningen av invasiva främmande arter.

Läs mer om hur du rapporterar här
En hand som håller i en mobiltelefon

"Arter som inte har sitt naturliga utbrednings-område i svensk miljö ska inte tillåtas skada biologisk mångfald, ekosystemens funktioner, ekonomiska värden eller människors och djurs hälsa."

För dig som arbetar med invasiva främmande arter

Informera om invasiva arter

Vem gör vad?

Det är många som har ansvar för och i uppdrag att arbeta mot invasiva främmande arter i Sverige, både på lokal och nationell nivå.

Vem gör vad i arbetet mot främmande arter

Aktuellt

Vill du få nyhetsbrevet för Invasiva främmande arter?

Nyhetsbrevet är till för dig som vill hålla dig uppdaterad om det nationella arbetet med invasiva främmande arter. Du får en aktuell överblick över vad som är på gång inom området, till exempel ny lagstiftning, ny vägledning och annat stöd som handlar om ämnet.

Besök vår nyhetsbrevsida och välj "Invasiva främmande arter"