För dig som privatperson

Du som privatperson är jätteviktig i arbetet med att stoppa spridningen av invasiva främmande arter. Det handlar mest om att göra rätt när du hanterar invasiva växter i din trädgård eller om dina exotiska husdjur som kan bli invasiva om de kommer ut i naturen. Här är det du behöver veta.

Hur kan du bidra?

Håll dig uppdaterad

Det händer mycket inom området invasiva främmande arter. Många forsknings- och testprojekt pågår som ger ny kunskap om exempelvis bekämpningsmetoder. Det kommer också nya regler, till exempel kommer fler arter att inkluderas på EU:s förteckning över invasiva arter och blir förbjudna.

Även en svensk förteckning över invasiva arter som behöver omfattas av regler väntas inom något år. Och så har vi klimatförändringarna som gör att fler främmande arter med tiden blir invasiva i Sverige. Besök den här webbplatsen för att få aktuell information.   

Sprid kunskap

Att öka kunskapen om invasiva främmande arter är en av de viktigaste förebyggande åtgärderna vi kan göra. Ju större medvetenhet om problemet och om hur arterna sprids desto troligare att människor hanterar invasiva arter rätt. Dela gärna med dig av det du vet om invasiva arter i din bostadsrättsförening, kolonilottsförening eller i andra sammanhang där man har att göra med invasiva arter. 

Här finns informationsmaterial och bilder som du får använda fritt

Bekämpa tillsammans

Gå samman med grannar och anordna en gemensam bekämpningsinsats. Det är både roligare och effektivare. Om du har en invasiv art på din tomt så är det högst troligt att dina grannar också har det. Ditt arbete kan bli ogjort om det bara är du som gör en insats. Prata med en lokal naturvårdsförening, till exempel Naturskyddsföreningen, som kan anordna bekämpningsaktiviteter. 

Bra att veta för dig som privatperson:

Alla, även privatpersoner, är skyldiga att hindra spridning av de invasiva främmande arter som finns på EU:s förteckning. 

Naturvårdsverket uppmuntrar dock till att hjälpa till att stoppa spridningen även av andra invasiva främmande arter som till exempel blomsterlupin och kanadensiskt gullris. De kan utgöra ett minst lika stort hot för biologisk mångfald och flera av dem kan komma att bli förbjudna i en nära framtid.  

Det här får du inte göra med invasiva arter upptagna på EU:s förteckning, enligt EU-förordning (1143/2014). 

 • Importera 
 • Sälja  
 • Odla  
 • Föda upp 
 • Transportera 
 • Använda  
 • Byta  
 • Släppa ut i naturen 
 • Hålla levande 

Här hittar du information om arter som finns på EU:s förteckning och andra arter som skapar problem i Sverige idag

Det är som regel förbjudet att inneha djur som är listade på EU-förteckningen över invasiva främmande arter. Men det finns ett undantag för sällskapsdjur. Det är tillåtet att ha ett sällskapsdjur av en djurart som finns på EU-förteckningen om:

 • man hade djuret då arten listades inom EU
 • djuret hålls på ett sådant sätt att det inte kan rymma eller på annat sätt slippa ut 
 • djuret inte tillåts reproducera sig. 

Man får då behålla sitt djur till det dör av naturliga orsaker. Av de arter som finns på EU-förteckningen förekommer några arter som sällskapsdjur i Sverige:

 • gulbukig rödörad och gulörad vattensköldpadda
 • sibirisk jordekorre
 • brun majna. 

Det är till stor hjälp att du rapporterar till invasivaarter.nu när du hittar en invasiv främmande art. Det bidrar till kartläggningen av var invasiva främmande arter finns och hur de sprider sig och utifrån det kan kommuner och länsstyrelser planera sina bekämpningsinsatser.  

Rapportera främmande invasiva arter

Det bästa är att förebygga

Det bästa och billigaste du kan göra både för din egen skull och för att skydda biologisk mångfald är att hindra invasiva främmande arter att överhuvudtaget etablera sig hos dig eller börja sprida sig. Väntar man med att ta tag i problemet blir både arbetet och kostnaden mycket större. 

Det här kan du göra för att förebygga:
 • Skaffa dig kunskap om vilka arter som är invasiva främmande arter 
 • Undvik att köpa och plantera okända arter från utlandet.  
 • Ta inte hem okända arter från utlandet. 
 • Upptäcker du en invasiva art i trädgården, ta bort den direkt. Det är både enklare och billigare. 
 • Se till att entreprenörer du anlitar (till exempel  för grävning eller trädgårdsanläggning) har kunskap om invasiva arter så de inte sprider dem när de gör sitt arbete.  
 • Var uppmärksam och frågvis när du köper jord och fröblandningar så att de inte innehåller invasiva främmande arter.  

Hantering av växtavfall

Det är viktigt att du hanterar växtavfallet från invasiva växter på rätt sätt så att det inte orsaker spridning av arten. Här är en vägledning om hur du ska hantera avfall från invasiva växter.

Så tar du hand om hushållets avfall från invasiva främmande växter
Hantering av växtavfall

Bekämpning av invasiva växter

Det finns alltid en risk att en bekämpning av invasiva växter resulterar i spridning om man inte gör på rätt sätt. Hur man ska bekämpa invasiva växter beror på vilken art det handlar om och vilka andra omständigheter som råder, till exempel vilken miljö den växer i.

Kom ihåg att du alltid måste ha markägarens tillåtelse att genomföra bekämpningsåtgärder! 

Här ger vi generella råd för hur man ska planera en bekämpningsinsats: