Tillgängliggörande av öppna data

Person skriver på en bärbar dator
Granskad: ‎den ‎18‎ ‎december‎ ‎2023

Öppna data är data som är tillgängliggjorda i öppna format och fria att använda för valfria syften. Naturvårdsverket har som princip att tillgängliggöra så mycket data som möjligt eftersom det stärker miljöarbetet och bidrar till samhällsnyttiga tjänster.

Naturvårdsverkets öppna data handlar om miljö och klimat på en mängd olika sätt. Det kan vara mätningar av luftkvalitet runt om i Sverige, antalet rovdjur eller utsläpp av miljöfarligt avfall. Vi vill göra alla dessa data om miljön kända för andra, att användas i nya sammanhang. Vi tror att om våra datamängder kopplas ihop med andra data kan nya nyttor uppstå. Vi hoppas att en ökad öppenhet om och tillgänglighet av miljödata ska leda till en ökad delaktighet och kännedom om miljöfrågor i samhället.

Öppna data får användas fritt men ange gärna källa. I de fall informationsansvaret ligger hos någon annan än Naturvårdsverket, till exempel länsstyrelser, kommuner eller vattenvårdsförbund, tillkommer upphovsrätten respektive organisation.

Förteckning över öppna data

Naturvårdsverkets öppna data tillgängliggörs i myndighetens egna och externa metadataportaler.

Länk Beskrivning
Naturvårdsverkets öppna data Metadataportal för Naturvårdsverkets öppna data
Geodatakatalogen Metadataportal med en enkel karttjänst för visning av geodata
Tillgängliggörande av information enligt IED Information kring tillgängliggörande av information enligt IED
Nationell metadatakatalog för miljödokument Metadataportalen för handlingar kring miljöskydd
Naturvårdsverkets publikationer Naturvårdsverkets rapporter, broschyrer, böcker och foldrar
Nationella datavärdskap Presentation av Naturvårdsverkets datavärdar
Interna metadataportaler
Länk Beskrivning
Sveriges dataportal Sveriges nationella metadataportal för öppna data, begrepp och specifikationer
Geodataportalen Sveriges nationella metadataportal för öppna geodata
DiVA Naturvårdsverkets öppna rapportarkiv
data.europa.eu Den officiella portalen för europeiska data
Inspire geoportal EU:s metadataportal för INSPIRE-data
Externa metadataportaler

Naturvårdsverkets roll kring öppna data

Naturvårdsverket är en av flera myndigheter som tillsammans arbetar för att nå Sveriges miljömål med visionen att åstadkomma en bättre livsmiljö för kommande generationer.

Vi har stora mängder data om miljön. Dessa datamängder använder vi i våra uppdrag att visa hur miljön mår och hur miljöarbetet går. Det gör vi genom att följa upp miljömålen och ta fram olika åtgärder på miljöområdet. Avgörande för detta arbete är data som visar hur miljön ser ut idag och hur den har sett ut bakåt i tiden.

Process för tillgängliggörande

Naturvårdsverket process för tillgängliggörande av öppna data är ett stöd för att antingen tillgängliggöra en ny informationsmängd eller för att förvalta tillgängliggörandet av en existerande informationsmängd.

Processen är livscykelbaserad och börjar med att informationsägaren vill tillgängliggöra en informationsmängd och slutar med att informationsmängden avvecklas. Data tillgängliggörs antingen som öppna data eller endast som metadata om det finns hinder för publicering. Genom att följa processen kan en organisation leva upp till öppna datalagens krav om tillgängliggörande av öppna data.

Inom Naturvårdsverket har vi i processen säkerställt att kraven från e-pliktslagen uppnås. Det sker genom att vi publicerar metadata i det öppna arkivet DiVA. Därifrån sker en automatisk överföring till Kungliga biblioteket. Metadata för Naturvårdsverkets informationsmängder tillgängliggörs även via externa metadataportaler, till exempel dataportal.se samt Lantmäteriets geodataportal.

Processen för tillgängliggörande (pdf 306 kB)

Lagstiftning som styr tillgängliggörande av informationsmängder

Hur öppna data ska tillgängliggöras regleras av öppna data-lagen. Målsättningen är att så mycket data som möjligt ska finnas öppet tillgängliga för alla att använda. Dock är bland annat sekretesskyddade data och data som innehåller personuppgifter fortsatt skyddade. 

Utöver att myndigheter ska tillgängliggöra data som efterfrågas av användare har EU-kommissionen listat vissa datamängder som särskilt värdefulla. Dessa data ska tillgängliggöras avgiftsfritt, oavsett om de efterfrågas eller inte. Ett av områdena EU-kommissionen lyfter fram är ”Jordobservationer och miljö”, vilket styr tillgängliggörandet av stora delar av Naturvårdsverkets data.

Förutom ovanstående lagtexter är tillgängliggörandet av information hos Naturvårdsverket även styrt av e-pliktslagen och MSB:s föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter.

Miljödatahantering

Strategi för miljödatahantering utgår ifrån en vision som övergripande förklarar nyttan med väl hanterade miljödata. Strategin är tänkt att vägleda myndigheter i arbetet med att förbättra tillgängliggörandet och användningen av miljödata.

Strategi för miljödatahantering (pdf)

Det finns även rekommendationer för metadatahantering.

Rekommendationer för metadatahantering, version 1.1 (pdf)

Bilaga 1: Överenskomna standarder och profiler för metadata, version 1.0 (pdf )

Bilaga 2: Begreppsmodell för metadatahantering, version 1.5 (pdf)

Naturvårdsverket har i samverkan med olika aktörer tagit fram nio inriktade förändringsmål för samverkan kring miljöinformation. De kompletteras av nio förändringsprinciper, som ger stöd i hur vi ska nå målen.

Naturvårdsverket har i samverkan med olika aktörer tagit fram nio inriktande förändringsmål:

 • Aktörer har integrerat digitalisering i sina ordinarie verksamhetsprocesser.
 • Alla har rätt miljöinformation för att kunna göra smarta miljöval.
 • Allmänhet och företagare upplever interaktionen med myndigheter som enkel och smidig.
 • Allmänheten har insyn i och kan delta i myndighetsprocesser.
 • Beslutsfattare på alla nivåer har rätt miljöinformation för att möta de stora samhällsutmaningarna.
 • Handläggare har rätt miljöinformation i sina ordinarie verksamhetsstödsystem.
 • Innovatörer tänker och gör nytt baserat på miljöinformation.
 • Myndigheter samverkar digitalt, har effektiva verksamhetsprocesser och rättssäker informationshantering.
 • Myndigheter återbrukar modeller, mönster, lösningar och information från EU, offentlig förvaltning och civila aktörer

För att nå målen finns nedanstående förändringsprinciper, som ger stöd i HUR vi ska nå målen.

 1. Vi beskriver vad vi åtar oss
 2. Vi följer ordinarie ansvar
 3. Vi utvecklar ur ett helhetsperspektiv
 4. Vi återbrukar innan vi nyutvecklar
 5. Vi strukturerar information
 6. Vi digitaliserar utifrån reella behov
 7. Vi bejakar samhällsförändringen
 8. Vi påverkar utformning av rättsakter
 9. Vi använder arkitekturstyrning i förändringsarbetet

Exempel på visualisering av öppna data

Luftens innehåll av partiklar, kväveoxider och ozon i olika delar av Sverige finns att titta på i realtid.

Få uppdateringar om geodatatjänster

Vill du ha uppdateringar om förändringar och nyheter för geodatatjänster, så kan du följa vårt RSS-flöde:

geodata.naturvardsverket.se/rss

För att prenumerera på ett RSS-flöde behöver du en RSS-läsare, till exempel ett e-postprogram. Vissa webbläsare har inbyggda funktioner för att upptäcka och prenumerera på RSS-flöden. För andra webbläsare behöver du installera ett tillägg. Det finns även webbaserade RSS-läsare som är kostnadsfria och inte installeras på din dator.