Partiklar (PM10) de senaste 24 timmarna (preliminära mätvärden)

Halterna av partiklar (PM10) kontrolleras i ett stort antal svenska tätorter med avancerade mätinstrument som kan leverera timmedelvärden. Sådana data kallas för realtidsdata. Detta diagram visar alla data för PM10 som rapporterats till Naturvårdsverkets datavärd i realtid under de senaste 24 timmarna.

  Partiklar är en av de viktigaste luftföroreningarna i Sverige och orsakar betydande negativa hälsoeffekter. Utsläppen kommer huvudsakligen från vägtrafik och förbränning.

  För partiklar (PM10) har både miljökvalitetsnormer och preciseringar av miljömålet Frisk luft fastställts. Dessa avser dock dygns- och årsmedelvärden, och finns alltså inte för timmedelvärden.

  Preciseringar av frisk luft (sverigesmiljomal.se)

  Miljökvalitetsnormer för utomhusluft

  Nyttan med realtidsdata

  Att få tillgång till data om halterna av partiklar (PM10) i realtid är viktigt för att bl.a. kunna informera allmänheten om när det finns en utökad risk för negativa hälsoeffekter samt för att vid behov kunna vidta förebyggande åtgärder. Realtidsdata är också mycket efterfrågade av experter inom EU och av dem som gör modellberäkningar av luftkvalitet. Detta för att kunna jämföra mellan olika länder och städer, för att kunna användas i forskningsstudier samt för att förbättra prognoserna för hur luftkvaliteten kommer att utvecklas de kommande timmarna och dagarna.

  Lagstiftningen ställer krav på timvis uppdatering av halterna av de reglerade luftföroreningarna (inklusive PM10). Här gör vi det på ett samlat sätt nationellt, vilket underlättar jämförelser mellan olika städer samt informationen till allmänheten och andra viktiga intressenter.

  Om realtidsdata

  De data som visas i diagrammet är preliminära värden. Eftersom data skickas direkt från mätinstrumentet har de inte hunnits granskas eller kvalitetssäkras. Det innebär att data kan ändras eller, i värsta fall, underkännas och bli betraktade som ogiltiga. Ibland kan även negativa värden redovisas, vilket oftast beror på osäkerheter i mätinstrumenten och att data inte har hunnit kvalitetssäkras.

  Realtidsdata ska därför användas med försiktighet. De officiella resultaten från kontroll av luftkvalitet är de kvalitetssäkrade data som årligen i mars rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd. Kvalitetssäkrade data publiceras oftast till sommaren året efter att de uppmätts.

  Det är också viktigt att påpeka att bara för att data från en viss kommun eller region inte presenteras här, betyder det inte nödvändigtvis att luftkvalitet inte kontrolleras i kommunen eller regionen. Vissa mätmetoder kräver analys av proverna på laboratorium och möjliggör därför inte rapportering av data i realtid. Många kommuner och regioner i Sverige har relativt god luftkvalitet och har därför inte heller krav på att mäta luftkvaliteten kontinuerligt, istället kan luften kontrolleras genom skattningar eller modellberäkningar. Alla kommuner som mäter kontinuerligt med metoder som kan redovisa realtidsdata har inte heller anslutit sig till det nationella systemet ännu.

  RELATERADE MILJÖMÅL

  • Frisk luft

  ANSVARIG MYNDIGHET

  • Naturvårdsverket