Nationella datavärdskap

Omvärlden efterfrågar bättre och snabbare tillgång till kvalitetssäkrade data från miljöövervakningen. Systemet med datavärdar är vårt sätt att möta denna efterfrågan. Datavärdarna som arbetar på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten svarar för leveranskontroll, lagring och presentation av data.

Bra att veta

För de vattenrelaterade datavärdarna är Havs- och vattenmyndigheten beställare. För övriga datavärdskap inklusive datavärdskap för miljögifter är Naturvårdsverket beställare.

Data görs tillgängliga

Utgångspunkten är att kvalitetssäkrade data ska kunna hämtas av alla på ett så enkelt och smidigt sätt som möjligt. I de fall datavärden upplever användarnas önskemål som svåra att tillgodose ska datavärden lyfta frågan till beställaren, som får hantera önskemålet och förhoppningsvis lösa problemet. Vi bedömer att datavärdskap är en kostnadseffektiv lösning som medger att data kan lagras på ett distribuerat sätt nära källan och där kunskap om datainnehållet finns.

De nationella datavärdarna är framför allt andra myndigheter och olika institutioner vid universiteten som på uppdrag från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten tillgängliggör data från olika undersökningar.

Datavärdarna presenteras

Vilka som är datavärdar för miljöövervakningsdata, och information om vilka data som finns hos värdarna, framgår på sidan Miljöövervakningsdata. 

Till sidan

Leverans av data till datavärd

Utförare som Naturvårdsverket eller Havs- och vattenmyndigheten har avtal med ska leverera kvalitetssäkrade data till datavärden. Datavärden gör olika rimlighetskontroller och kontaktar utföraren om något verkar fel eller orimligt.

När leveransen är godkänd läggs det nya datat in i datavärdens databas och datat blir offentligt. Hur lång tid denna process tar varierar från några timmar upp till ett år. Vår gemensamma strävan är att snabba på denna process ytterligare.

Format, kvalitet och metoder

I avtalet med datavärdarna ingår att datavärden ska tillhandahålla tydliga anvisningar för utförare, länsstyrelser, konsulter med flera, så att dessa från början vet hur data ska levereras till datavärden. I anvisningarna ska även förekommande termer, begrepp, artlistor etcetera anges. Anvisningarna kan laddas hem från respektive datavärds datasida.

För att användarna av Naturvårdsverkets miljöövervakningsdata ska kunna bedöma såväl användbarhet som begränsningar måste även information om datas kvalitet finnas tillgänglig. Då våra dataserier blir alltmer nåbara genom olika typer av externa webbtjänster och sökgränssnitt måste kvalitetsinformationen följa datat och lagras i samma databas.

Dataåtkomst

Särskilda beställningar kan göras om man har vissa specifika önskemål. Vår strävan är dock att erbjuda så likartade nerladdningssätt och dataformat som möjligt, och att dessa är anpassade till omvärldens behov.

För att våra datalager ska kunna utnyttjas i flera sammanhang måste därför dataformat, beskrivningar av metadata och tekniska lösningar följa de ISO-standarder och andra standarder som utvecklas. Detta är ett absolut krav vid utveckling av till exempel webservices eller karttjänster där data från olika källor ska kunna kopplas ihop eller visas i samma vy.

Användarnas behov ska tillgodoses

Vi strävar efter att så långt som möjligt tillgodose användarnas behov av data och att via våra datavärdar erbjuda en blandning av datatjänster, förklarande presentationer och möjligheter att ladda ner data. Fördelen med datatjänster för data eller kartskikt är att användaren alltid har tillgång till den senaste versionen.

Öppna API:er underlättar åtkomsten

Ett sätt att möta nya behov hos användarna är att förbättra direktåtkomsten till våra datakällor via ett så kallat API (Application programming interface). Med bra och öppna API:er tror vi att användningen av miljödata kommer att öka, samtidigt som det ställs högre krav vad gäller standardiserade format, termer och begrepp. Detta är ett arbete under snabb utveckling just nu. Har du något önskemål, kontakta oss gärna.