Vägledning

Handledning för miljöövervakning

Handledning med övergripande råd om hur du planerar, genomför och utvärderar övervakning. På undersidor finns också stöd och tips för rapportmärkning, hur du levererar rapporterna och utformar program och statistik.

Handledningen omfattar centrala led i kvalitetssäkringsprocessen för miljöövervakningen. Den består dels av övergripande råd om hur övervakning planeras, genomförs och utvärderas, dels av mer specifik beskrivning av hur undersökningar utformas, med information om vilka variabler som ska mätas eller beräknas inom undersökningen samt metoder för hur detta ska utföras.

Handledningen omfattar också hur kvaliteten ska säkras när programmen för miljöövervakningen utformas samt en lathund för utformning av figurer och diagram. Den kan även användas vid lokal och annan miljöövervakning (till exempel sektorer, intresseföreningar).

Detta är centralt för kvalitetssäkringen av miljöövervakningen. Det är ett styrinstrument för att skapa enhetlighet och effektivitet i strategier och metoder och ska ge samordning och jämförbarhet av miljöövervakning på nationell och regional nivå.

Den ersätter (med underliggande sidor) de dokument som fram till mars 2007 kallades "Handbok för miljöövervakning".

Kvalitetssystem för samordnad miljöövervakning

Resultaten från miljöövervakningen ska vara relevanta, tillförlitliga och tillgängliga. För att kunna tillgodose dessa krav har ett kvalitetssystem utvecklats för den samordnade miljöövervakningen.

Naturvårdsverkets kvalitetssystem för samordning av miljöövervakningen 2007 (pdf 516 kB)

Definitioner av begreppen undersökning, undersökningstyp, metod, kvalitetsdeklaration samt beskrivning av delprogram (pdf 330 kB) (pdf 337 kB)

Övervakningsmanualer (undersökningstyper)

En mycket viktig uppgift i samordnings- och kvalitetssäkringsarbetet inom miljöövervakningen är att utarbeta metodbeskrivningar för undersökningar. Detta görs genom att ta fram och uppdatera så kallade övervakningsmanualer (undersökningstyper).

Mall för övervakningsmanualer juni 2021 (docx, 99 kB)

Övervakningsmanualerna används på regional och nationell nivå och listas här nedan per programområde. Vissa övervakningsmanualer gäller för fler än ett programområde.

Miljöövervakningsmetoder togs tidigare fram för den nationella miljöövervakningens metoder och dessa är också listade per programområde under rubriken "Övriga metoddokument".

De anvisningar som finns utarbetade i handledningen ska tillämpas vid utformningen av all miljöövervakning som finansieras helt eller delvis av statliga medel och fördelas via Naturvårdsverkets miljöövervakningsanslag. Alla övervakningsmanualer (undersökningstyper) ska författas med den senaste mallen som grund.

Vägledning i val av statistiska metoder

För vägledning i att välja lämplig statistisk bearbetning rekommenderas den fristående webbplatsen i miljöstatistik och handledningen i rapporten ”Dataanalys och hypotesprövning för statistikanvändare”.

www.miljostatistik.se

Dataanalys och hypotesprövning för statistikanvändare (pdf 1 MB)

Märkning av rapporter från miljöövervakningen

Rapporter som tas fram inom den nationella miljöövervakningen på uppdrag av Naturvårdsverket, ska märkas på ett sådant sätt att det blir tydligt i vilket sammanhang rapporten tagits fram.

Registrera rapporter i DiVA

Vägledning för utförare inom miljöövervakningen som ska registrera rapporter i DiVA.

Lathund. Hjälp vid inmatning i DiVA (pdf 819 kB)

Logga in i Naturvårdsverkets del av DiVA-portalen

Guide för grafisk redovisning av miljödata

Diagram och kartor har en central roll som informationsbärare, och det är viktigt att de är korrekta men enkelt utformade och lyfter fram det väsentliga i budskapet. Naturvårdsverket har därför tagit fram en ”kokbok” med tips och tumregler för hur man effektivt presenterar mätresultat och liknande data i grafisk form.

I guiden finns en rad exempel på hur miljödata har redovisats i bild på webbsidor eller i publikationer. En del av exemplen har utnyttjats som underlag för enkla förslag till förbättringar – även en bra figur kan alltid bli bättre.

Att snabbt nå ut med sitt budskap till en målgrupp som inte har fackkunskap är något som blir allt viktigare. Inom miljöövervakningen finns många värdefulla resultat som kan nå en bredare publik om de presenteras på ett tydligt sätt.

Guide för grafisk redovisning av miljödata (12 MB, pdf)

Nationella datavärdskap

Omvärlden efterfrågar bättre och snabbare tillgång till kvalitetssäkrade data från miljöövervakningen. Systemet med datavärdar är vårt sätt att möta denna efterfrågan. Datavärdarna som arbetar på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten svarar för leveranskontroll, lagring och presentation av data.