Vägledning

Handledning för miljöövervakning

Granskad: ‎den ‎27‎ ‎oktober‎ ‎2023

Handledning med övergripande råd om hur du planerar, genomför och utvärderar övervakning. På undersidor finns också stöd och tips för rapportmärkning, hur du levererar rapporterna och utformar program och statistik.

Handledningen omfattar centrala led i kvalitetssäkringsprocessen för miljöövervakningen. Den består dels av övergripande råd om hur övervakning planeras, genomförs och utvärderas, dels av mer specifik beskrivning av hur undersökningar utformas, med information om vilka variabler som ska mätas eller beräknas inom undersökningen samt metoder för hur detta ska utföras.

Handledningen omfattar också hur kvaliteten ska säkras när programmen för miljöövervakningen utformas samt en lathund för utformning av figurer och diagram. Den kan även användas vid lokal och annan miljöövervakning (till exempel sektorer, intresseföreningar).

Detta är centralt för kvalitetssäkringen av miljöövervakningen. Det är ett styrinstrument för att skapa enhetlighet och effektivitet i strategier och metoder och ska ge samordning och jämförbarhet av miljöövervakning på nationell och regional nivå.

Den ersätter (med underliggande sidor) de dokument som fram till mars 2007 kallades "Handbok för miljöövervakning".

Kvalitetsledningssystem för samordnad miljöövervakning

Resultaten från miljöövervakningen ska vara relevanta, tillförlitliga och tillgängliga. För att kunna tillgodose dessa krav har ett kvalitetsledningssystem utvecklats för den samordnade miljöövervakningen. Kvalitetsledningssystemet är främst framtaget för de verksamheter som drivs inom ramen för miljöövervakningsanslaget vid Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelserna, men kan med fördel även användas som underlag för andra miljöövervakningsprogram. Ledningssystemet är gemensamt framtaget av Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.

Systematiskt kvalitetsledningsarbete för samordnad miljöövervakning (pdf)

Kvalitetsplanen är en kortare operationell instruktion för kvalitetsarbetet på Naturvårdsverket.

Kvalitetsplan miljöövervakning (pdf)

Kvalitetsledningssystemet gäller för all miljöövervakning som finansieras av statliga miljöövervakningsanslaget. Det är Naturvårdsverket som ansvarar för att följa upp och utveckla arbetet med miljöinformationsförsörjning och ansvara för den övergripande administrativa samordningen av miljöövervakningen. Kvalitetsledningssystemet är ett viktigt verktyg i detta arbete.

Det är viktigt att kvalitetsarbetet är en integrerad del av miljöövervakningen vid Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna, utförarna och hos datavärdarna. För att kvalitetsarbetet ska kunna uppnå planerad nivå måste tillräckliga personalresurser och medel avsättas inom respektive organisation.

För att säkerställa kvalitetsnivå och spårbarhet inom miljöövervakningen ska ackrediterade utförare och laboratorier användas för de områden där detta är tillämpligt. Motsvarande kvalitetsrutiner för dokumentation, kalibrering och kontroll utarbetas för andra områden, där ackrediteringssystemet i dag inte är tillämpligt.

Övervakningsmanualer (undersökningstyper)

En mycket viktig uppgift i samordnings- och kvalitetssäkringsarbetet inom miljöövervakningen är att utarbeta metodbeskrivningar för undersökningar. Detta görs genom att ta fram och uppdatera så kallade övervakningsmanualer (undersökningstyper).

Mall för övervakningsmanualer april 2022 (docx, 99 kB)

Övervakningsmanualerna används på regional och nationell nivå och listas här nedan per programområde. Vissa övervakningsmanualer gäller för fler än ett programområde.

Miljöövervakningsmetoder togs tidigare fram för den nationella miljöövervakningens metoder och dessa är också listade per programområde under rubriken "Övriga metoddokument".

De anvisningar som finns utarbetade i handledningen ska tillämpas vid utformningen av all miljöövervakning som finansieras helt eller delvis av statliga medel och fördelas via Naturvårdsverkets miljöövervakningsanslag. Alla övervakningsmanualer (undersökningstyper) ska författas med den senaste mallen som grund.

Vägledning i val av statistiska metoder

För vägledning i att välja lämplig statistisk bearbetning rekommenderas den fristående webbplatsen i miljöstatistik och handledningen i rapporten ”Dataanalys och hypotesprövning för statistikanvändare”.

www.miljostatistik.se

Dataanalys och hypotesprövning för statistikanvändare (pdf 1 MB)

Undersökningstyper
Övriga metoddokument
Undersökningstyper
Övriga metoddokument
Undersökningstyper
Övriga metoddokument

Ansvaret för  för programområde Sötvatten är delat mellan Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Respektive myndighet ansvarar för uppdateringar inom sitt ansvarsområde. Vid Naturvårdsverket finns de delar som berör miljögifter i vattenmiljön.

Undersökningstyper inom Naturvårdsverkets ansvarsområde

Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag version 1:2 2021-03-16 (pdf 1,9 MB)

Metaller och organiska miljögifter i sediment version 1:0 2022-07-06 (pdf 620 kB)

Utter och mink – beståndsövervakning överfört till programområde Landskap.

Se programområde Landskap

Undersökningstypen "Metaller i vattenmossa" har utgått och finns sparad under rubriken "Tidigare versioner av metoddokument".

Se tidigare versioner av metoddokument längre ned på sidan

Gällande versioner av metoddokument hittar du för respektive programområde under Manualer för undersökningar i menyn.

Ansvaret för programområdena Sötvatten och Kust och hav är sedan 2011 delat mellan Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Naturvårdsverket ansvarar för de delar som berör miljögifter i vattenmiljön. Respektive myndighet ansvarar för uppdateringar av metoddokument inom sitt ansvarsområde. Fler tidigare versioner av metoddokument som rör vattenmiljö kan därför finnas hos Havs- och vattenmyndigheten.

Antal överexponerade för buller (Upphävd)
arbetsmaterial (1996–2003)

Antal överexponerade för NO2 (Upphävd)
arbetsmaterial (1996–2003) 

Avrinningsområden, intensiv (Upphävd)
arbetsmaterial (1997–2002)

Bakteriell syrekonsumtion
arbetsmaterial (1997–2003)

Befolkningsenkäter inom miljöövervakningen
version 2:0 2004–03-10 (Upphävd)

Befolkningsenkäter inom miljöövervakningen
arbetsmaterial (1996–2004) 

Bekämpningsmedel, typområden (Ersatt av Pesticider, typområden)
version 1:1 (2000–2006) 

Bestånd av knubbsäl och vikaresäl
version 1:2 (2005–2006)

Biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar
Version 1:0, 2008-2015

Bottenfauna i sjöars litoral och i vattendrag – inventering
arbetsmaterial (1996–2008)

Bottenfauna i sjöars litoral och i vattendrag – tidsserier
arbetsmaterial (1996-2010)

Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral
arbetsmaterial (1996–2003) 
version 1:1 (2003–2010)

Brunnsinventering (Bygger delvis på Undersökning av brunnar. Upphävd)
version 1:1 (2002–2009) 

Cancerframkallande ämnen i tätortsluft, personlig exponering och bakgrundsmätningar 
version 1:1 (2005–2006)

Deposition till skog
version 1 (1996–2005) 
version 1:1 (2005–2010) 
version 1:2 (2010-03-30) 
Deposition till skog (pdf 451 kB) uppdaterad 2013

Djurplankton, trend och områdesövervakning
arbetsmaterial (1997–2005)

Djurplankton i sjöar
arbetsmaterial (1996–2003)

Dräneringsvatten på observationsfält
arbetsmaterial (1997–2002)
version 1:1 (2002–2005)
version 1:3 (2005–2008)

Elfiske i rinnande vatten  (Ersätter två undersökningstyper för Provfiske i rinnande vatten)
version 1:1 (2001–2002)
version 1:3 (2002–2008)
version 1:4 (2008–2010)

Fisk sötvatten
Fisk miljögifter sötvatten 2009-07-09 

Fladdermöss
Fladdermöss – artkartering,1:1 (2017-2021)
Fladdermöss - artkartering 1:0 (2012-2017)

Föroreningar i fjällnära luft, månadsmedelvärden
version 1:1 (2013)

Föroreningar i luft, dygnsmedelvärden
version 1 (1996–2003)
version 1:2 (2003–2007)
version 1:3 (2007–2010)

Föroreningar i luft, månadsmedelvärden (Upphävd 2010)
version 2 (1996–2010)
version 1:4 (2013)

Geokemi / Mineralbestämning  (Upphävd 2002)
version 1 (1998–2002)

Grundvatten på observationsfält
arbetsmaterial (1997–2002)
version 1:1 (2002–2005)
version 1:3 (2005–2008)

Grundvattenkemi, integrerade typområden
version 1:1 1998 (1998–2002)
version 1:1 2002 (2002–2008) 

Grundvattenkemi, intensiv/integrerad
version 1 (1998–2002)
version 1:1 (2002–2008)
version 1:2 (2008-2014) 
version 1:2:1 (2008–2015)  

Gråsälsbestånd
version 1:2 (2005–2005)

Hydrografi och närsalter, kartering
arbetsmaterial (1997–2004)

Hydrografi och närsalter, trendövervakning
arbetsmaterial (1997–2004)

Hälsotillstånd hos kustfisk – biologiska effekter på subcellulär och cellulär nivå
arbetsmaterial (1997–2006)
version 1:1 (2006-02-10)

Hänglavar (Upphävd)
arbetsmaterial (1996-11-19)

Inandningsbara partiklar (PM10) i tätortsluft (Upphävd)
arbetsmaterial (1996–2008)

Inventering av fastigheter och odling i typområden
version 1:1 (2000–2010)

Inventering av jordbrukslandskapets fåglar (Upphävd och ersatt av Fåglar: förenklad revirkartering för jordbruksmark, Fåglar: förenklad revirkartering för fjäll samt Fåglar: förenklad revirkartering för våtmark)
arbetsmaterial (1997–2003)

Inventering av källor (Upphävd)
version 1 (1998–2002)

Inventering av skyddsvärda träd i kulturlandskapet (Upphävd)
version 1 (2009–2021)

Jordbruksmark och gröda, yttäckande
version 1:1 (2000–2005)

Källgaser
version 1 (1996)

Lokalbeskrivning (sötvatten)
arbetsmaterial (1996-04-12)
version 1:3 (2001-2003)
version 1:5 (2003–2006)

Makrofyter i sjöar
version 1:1 (2002–2003)
version 1:2 (2003-2010)

Makrofyter i vattendrag
version 1:1 (2002–2003)

Metaller i humana organ och kroppsvätskor
arbetsmaterial (1997–2005)

Metaller i sediment (Ersatt av Metaller och organiska miljögifter i sediment)
version 1:2 2017-12-20 (pdf 753 kB)

Metaller i vattenmossa
Metaller i vattenmossa, version 1:0, (2004-2016)

Metaller och organiska miljögifter i blåmussla
Metaller och organiska miljögifter i blåmussla, version 1:0, (2009-2014)

Metaller och organiska miljögifter i blåmussla, version 1:1, (2014-2021)

Metaller och organiska miljögifter i fisk
Metaller och organiska miljögifter i fisk, version 1:1, (2009-03-31)
Metaller och organiska miljögifter i fisk, version 1:2, (2014-09-12)

Metaller och organiska miljögifter i människa
Kadmium i urin hos yngre och medelålders kvinnor
Kvicksilverexponering hos gravida, version 1:0 (2007-11-22) 
Organiska miljögifter, POPs, i bröstmjölk — PBDE och HBCDD i poolade mjölkprover, version 1:0 (2008-12-08)
Metallhalter i människors blod, urin och hår, version 1:1 (2005-10-03)
Organiska miljögifter i kroppsvätskor, version 1 (2005-04-01)

Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag
arbetsmaterial (1997–2009)

Metaller och organiska miljögifter i ren (utgått)
version 1:1 (2000-2015)

Metaller och organiska miljögifter i ägg av sillgrissla
Metaller och organiska miljögifter i ägg av sillgrissla, version 1:0, 2009-03-31 (pdf 825 kB) 

Metaller och organiska miljögifter i älg (utgått)
version 1:1 (2000–2003)
version 1:2 (2003-2015)

Metaller, inklusive kvicksilver, i luft
version 1:0 (2003–2010)
version 1:1 (2010)
version 1:3 (2013-2021)

Metaller, inklusive kvicksilver, i nederbörd
version 1 (1996–2003)
version 1:1 (2003–2010)
version 1:2 (2010-2013)
version 1:3 (2013-2021)

Metaller i sediment
version 1:1 (2004-2012)
version 1:1 (2012-2016)
version 1:1 (2016-2017)

Missbildade embryon av Monoporeia affinis
arbetsmaterial (1997–2003)
version 1:1 (2003–2004)
version 1:2 (2004–2005)

Mjukbottenlevande makrofauna, kartering
arbetsmaterial (1997–2006)

Mjukbottenlevande makrofauna, trend- och områdesövervakning
arbetsmaterial (1994–2004)

Nederbördskemi, dygns-/veckomedelvärden (Ersatt av Nederbördskemi, dygnsmedelvärden)
version 1 (1998–2003)
version 1:2 (2003–2010) 
version 1:4 (2013-04-22)

Nederbördskemi, månadsmedelvärden
version 2 (1996–2003)
Version 3:2 2009-12-16
Nederbördskemi, månadsmedelvärden (pdf 204 kB) uppdaterad 2013

NO2, SO2 och sot i tätortsluft (Upphävd)
arbetsmaterial (1996–2008)

Organiska miljögifter i biologiskt material (Upphävd)
arbetsmaterial (1996–2009)

Organiska miljögifter i humana organ och kroppsvätskor
arbetsmaterial (1997–2005)

Organiska miljögifter i luft och nederbörd

version 1 (1996–2005)
version 1:2 (2005-2015)
version 1:2:1 (111 kB)

Ozon med diffusionsprovtagare (Ersatt. Ingår i: Svavel- och kväveföreningar samt marknära ozon i luft, diffusionsprovtagare) 
version 1 (1996–2003)

Ozonmätningar, timmedelvärden
version 1 (1996–2003)
version 1:1 (2003–2010) 
version 1:3 (2013)

Partikulära och gasformiga kväveföreningar i luft
version 1 (1996–2010)
version 1:2 (2013-03-13)

Patologi hos gråsäl, vikaresäl och knubbsäl
version 1:0 (2004)
version 1:1 (2014)

Pelagial fisk och stora djurplankton
version 1:1 (2003–2003)

Pelagiala bakterier. Se: Bakteriell syrekonsumtion

Pesticider i nederbörd
version 1:1 (2005–2007)

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i tätortsluft
arbetsmaterial (1996–2006)
version 1:2 (2006–2015)

Primärproduktion
arbetsmaterial (1997–2006)

Provfiske efter insjökräfta i sjöar och vattendrag
arbetsmaterial (1996–2005)

Provfiske i rinnande vatten – kvalitativa undersökningar  (Ersatt av Elfiske i rinnande vatten)
arbetsmaterial (1997–2001)

Provfiske i rinnande vatten – kvantitativa undersökningar; på utvalda lokaler; i hela vattendrag  (Ersatt av Elfiske i rinnande vatten)
arbetsmaterial (1997–2001)

Provfiske i sjöar – inventering  (Ersatt av Provfiske i sjöar)
arbetsmaterial (1997–2001)

Provfiske i sjöar – standardiserat provfiske för tidsserier (Ersatt av Provfiske i sjöar)
arbetsmaterial (1997–2001)

Provfiske i Östersjöns kustområden - djupstratifierat provfiske med Nordiska kustöversiktsnät
version 1:0 (2005–2006)
version 1:1 (2006–2008)

Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys
version 2:2 (2005–2009)
litteraturlista 2000 (2000–2005)

Revirkartering fåglar
Fåglar: förenklad revirkartering för jordbruksmark (2003)
Fåglar: förenklad revirkartering för våtmark (2003)
Revirkartering, generell metod (2003)
Fåglar; förenklad revirkartering för fjäll (2003) 

Rikkärr
Rikkärr u-typ (2013-2017)
Rikkärr bil.1, definition (2013-2017)
Rikkärr bil.2, fältinstruktion (2013-2017)
Rikkärr bil.3, fältblankett (2013-2017)
Rikkärr bil. 4, handdatorapplikation (2013-2017)

Screening (Upphävd)
arbetsmaterial (1996–2003)

Sediment – basundersökning
arbetsmaterial (1997–2005)

Sediment, organiska miljögifter (Ersatt av Metaller och organiska miljögifter i sediment)
version 1.0 2016-06-28 (pdf)

Skyddsvärda och rödlistade kärlväxter - floraväktarverksamheten
version 1.0 (2010-06-29--2015-10-27) - ersatt 2015-10-27

Stormusslor
version 1:1 (2004-2010)

Studier av personer med astma och andra luftvägsproblem
arbetsmaterial (1996–2005)

Svavel- och kväveföreningar i luft, diffusionsprovtagare (Ersatt. Ingår i: Svavel- och kväveföreningar samt marknära ozon i luft, diffusionsprovtagare)
version 1 (1996–2003)

Svavel- och kväveföreningar samt marknära ozon i luft, diffusionsprovtagare (Ersatt av Föroreningar i luft, månadsmedelvärden med diffusionsprovtagare) 
version 1:1 (2003–2007)
version 1:2 (2007–2010) 

Torrdeposition 
Torrdeposition med strängprovtagare, månadsmedelvärden (pdf 444 kB) uppdaterad 2013

Totalozon
arbetsmaterial (1997–2005)
version 1:1 (2005-2012)
version 1:2 (2012-2015)
version 1:2:1

Undersökning av brunnar  (Upphävd. Ingår i Brunnsinventering) 
version 1 (1998–2002)

Utter och mink – beståndsövervakning
version (2003-01-27 ersatt 2017)

UV-stålning (Upphävd)
arbetsmaterial (1997–2003)

Vattenföringsbestämningar inom miljöövervakningen (handledning)
version 1:1 (2002–2005)

Vattenkemi i sjöar
arbetsmaterial (1996–2010)

Vattenkemi i vattendrag
arbetsmaterial (1996–2002)
version 1:1 (2002–2004)
version 1:2 (2004–2010) 

Vattenkvalitet vid strandbad (Upphävd)
arbetsmaterial (1996–2008)

VOC i tätortsluft
arbetsmaterial (1996–2005)
version 1:1 (2005–2006)
version 1:2 (2006–2009)
version 1:3 (2009-2015)

Växtplankton (i havet)
version 1:1 (2005–2006)

Växtplankton i sjöar
arbetsmaterial (1996–2000)
version 1:1 (2000–2004)
version 1:2 (2004-2010) 

Ytvattenkemi, typområden
arbetsmaterial (1997–2002)
version 1:1 (2002–2008) 

Ytvattenkemi i skogsbäckar inkl. vattenföringsmätningar (Upphävd. Se Vattenkemi i vattendrag och Vattenföringsbestämningar inom miljöövervakningen)
arbetsmaterial (1995–2002)

Övervakning av flodpärlmussla (Ersatt av Övervakning av stormusslor)
version 2 (1999–2004)

Övervakning av kustfisk (Ersatt av tre undersökningstyper: Provfiske i Östersjöns kustområden – djupstratifierat provfiske med Nordiska kustöversiktsnät; Provfiske med kustöversiktsnät, nätlänkar och ryssjor på kustnära grunt vatten; Reproduktionskontroll - tånglake)
arbetsmaterial (1997–2005)

Övervakning av stormusslor. Se: Stormusslor 

Märkning av rapporter från miljöövervakningen

Rapporter som tas fram inom den nationella miljöövervakningen på uppdrag av Naturvårdsverket, ska märkas på ett sådant sätt att det blir tydligt i vilket sammanhang rapporten tagits fram.

Avsikten med märkningen är att läsaren snabbt ska få övergripande information om rapporten. Märkningen ska även stödja sammanställning av metadata vid publicering och arkivering av rapporten.

Rapporter som tagits fram på uppdrag av Naturvårdsverket ska:

  • Märkas med Naturvårdsverkets logotyp samt följande mening som anges i anslutning till logotypen: Nationell miljöövervakning på uppdrag av Naturvårdsverket.
  • Förses med en faktasida som ska ligga på någon av de inledande sidorna i rapporten. 

Se exempel, rapport på svenska 

Se exempel, rapport på engelska 

Läs mer om hur rapporterna märks på ett korrekt sätt i Naturvårdsverkets profilguide, ladda ned mallar och logotyper:

Profilguide för märkning av rapporter inom nationell miljöövervakning (pdf 1MB)

Mall för faktasida (zip 45 kB)

Logotyper för märkning (zip 483 kB)

Alla filer - Profilguide, faktasida, logotyper (1 MB)

Registrera rapporter i DiVA

Vägledning för utförare inom miljöövervakningen som ska registrera rapporter i DiVA.

Lathund. Hjälp vid inmatning i DiVA (pdf 819 kB)

Logga in i Naturvårdsverkets del av DiVA-portalen

Guide för grafisk redovisning av miljödata

Diagram och kartor har en central roll som informationsbärare, och det är viktigt att de är korrekta men enkelt utformade och lyfter fram det väsentliga i budskapet. Naturvårdsverket har därför tagit fram en ”kokbok” med tips och tumregler för hur man effektivt presenterar mätresultat och liknande data i grafisk form.

I guiden finns en rad exempel på hur miljödata har redovisats i bild på webbsidor eller i publikationer. En del av exemplen har utnyttjats som underlag för enkla förslag till förbättringar – även en bra figur kan alltid bli bättre.

Att snabbt nå ut med sitt budskap till en målgrupp som inte har fackkunskap är något som blir allt viktigare. Inom miljöövervakningen finns många värdefulla resultat som kan nå en bredare publik om de presenteras på ett tydligt sätt.

Guide för grafisk redovisning av miljödata (12 MB, pdf)

Nationella datavärdskap

Omvärlden efterfrågar bättre och snabbare tillgång till kvalitetssäkrade data från miljöövervakningen. Systemet med datavärdar är vårt sätt att möta denna efterfrågan. Datavärdarna som arbetar på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten svarar för leveranskontroll, lagring och presentation av data.