Miljöövervakningsdata

Halten av olika ämnen mäts regelbundet i luften, vattnet, marken och i växter, djur och människor. Här kan du hämta data från miljöövervakningen.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten finansierar den nationella miljöövervakningen i Sverige, och äger normalt upphovsrätten till den data som samlas in. Dessa data tillgängliggörs med CC0-licens och är därmed fria att använda, återanvända, distribuera och aggregera. Specialbeställningar av data kan kosta beroende på mängd data och hur resultatet ska presenteras.

Om Creative Commons-licensen

Om datainsamlingen finansierats av någon annan, till exempel länsstyrelser, kommuner eller vattenvårdsförbund, så har respektive finansiär upphovsrätten till den datan.

Äldre dataleveranser CC0-licensieras

Naturvårdsverket kommer på sikt att kontakta de som levererat data till de nationella datavärdarna och säkerställa att även data som finansierats av andra kan tillgängliggöras under CC0-licensiering. För nya data som levereras till datavärdarna kommer vi i princip inte ta emot data som inte kan tillgängliggöras under CC0-licens. Naturvårdsverket har under många år försökt ge referenser till den svenska miljöövervakningen oavsett vem som genomfört den. Men när miljöinformationsförsörjningen och spridningen av miljödata breddas blir det svårt att referera till alla som under kanske 50 år bidragit med data.

Hämta data

Data från miljöövervakningen nås via länkarna nedan. Under rubriken ”Typ av data” finns länkar till sidor med data, kartor och i vissa fall även karttjänster. Där finns också beskrivningar av de dataformat, kvalitetssystem och metoder som används inom undersökningarna. Data finns från både pågående och avslutade undersökningar.