Vägledning

Tillgängliggörande av information enligt IED

Allmänhetens tillgång till miljöinformation och deltagande i beslutsprocesser är en betydelsefull del av EU:s miljöreglering som ger enskilda och organisationer möjlighet att bli informerade, att delta i och överklaga olika beslut.

Allmänhetens deltagande i beslutsprocesser är också en viktig källa till information för prövningsmyndigheterna och bidrar till att allmänhetens medvetenhet om miljöfrågor ökar. Århuskonventionen och EU:s miljöinformationsdirektiv är centrala delar i denna reglering.

Industriutsläppsdirektivet (IED) innehåller bestämmelser om allmänhetens insyn i frågor som berör industriutsläppsverksamheter. Regleringen ska bland annat bidra till förbättrade möjligheter att utkräva ansvar, öka beslutsprocessers öppenhet och förstärka legitimiteten av olika beslut. För att tillgodose detta syfte innehåller industriutsläppsdirektivet krav på tillgängliggörande av miljöinformation.

Tillgängliggörande av domar och beslut

Enligt artikel 24.2 industriutsläppsdirektivet (IED) ska viss närmare angiven information om meddelade beslut om tillstånd, omprövning eller uppdatering av tillstånd göras tillgänglig för allmänheten.

I Sverige ska enligt 1 kap. 28 § industriutsläppsförordningen (2013:250) Naturvårdsverket, och i fråga om djurhållande verksamheter, Statens jordbruksverk, på sin webbplats tillgängliggöra domar och beslut som innebär att tillstånd har getts till en industriutsläppsverksamhet eller att ett sådant tillstånd har omprövats eller tillståndsvillkor ändrats. Också beslut om dispenser eller rörande åtgärder efter avslutande av en verksamhet ska publiceras.

IED-avgöranden

Söksida för miljödokument rörande industriutsläppsverksamheter

Länsstyrelserna och Naturvårdsverket samverkar om publicering av information om IED-relaterade dokument. I tjänsten ”Nationell metadatakatalog för miljödokument” kan du bland annat söka fram information om länsstyrelsernas  tillsynsrapporter, dispenser, tillståndsbeslut med mera. På sidan kan du fritextsöka eller söka på bransch, dokumenttyp, geografiskt område med mera. Sökresultatet visar mer information om det dokument du sökt fram samt en länk till den publicerande länsstyrelsen där dokumentet kan begäras ut. Innehållet i tjänsten uppdateras dagligen.

Det pågår även arbete för att koppla publicerade IED-avgöranden till tjänsten, så att det går att få tillgång till handlingen direkt i tjänsten.

Nationell metadatakatalog för miljödokument

Tillgängliggörande av tillsynsrapporter

Enligt artikel 23.6 andra stycket industriutsläppsdirektivet (IED) ska tillsynsrapporter offentliggöras av den behöriga myndigheten i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation inom fyra månader efter det att besöket på plats genomförs.

I Sverige räknas tillsynsrapporter som allmänna handlingar. Det innebär att var och en har rätt att ta del av informationen med stöd av offentlighetsprincipen i 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Vissa uppgifter i allmänna handlingar kan omfattas av sekretess. Det innebär att de är hemliga och därför inte får lämnas ut.

Om du vill ta del av en tillsynsrapport ska du vända dig till den tillsynsmyndighet som förvarar rapporten. Tillsynsmyndigheten kan vara den kommunala nämnden med ansvar för tillsyn över miljöfarliga verksamheten i den kommun som verksamheten är belägen i eller länsstyrelsen i det län som verksamheten är belägen i. Om du är osäker på vem som är tillsynsmyndighet kan både den kommunala nämnden och länsstyrelsen hänvisa dig rätt.

Tillgängliggörande av miljörapporter

Enligt artikel 55.2 industriutsläppsdirektivet (IED) ska viss information tillgängliggöras för allmänheten. Naturvårdsverket bedömer att informationen återfinns i den miljörapport som verksamhetsutövaren årligen lämnar in till tillsynsmyndigheten. Miljörapporten innehåller även information om den utsläppskontroll som avses i artikel 24.3 b IED.

I Sverige räknas miljörapporter som allmänna handlingar. Det innebär att var och en har rätt att ta del av informationen med stöd av offentlighetsprincipen i 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Vissa uppgifter i allmänna handlingar kan omfattas av sekretess. Det innebär att de är hemliga och därför inte får lämnas ut.

Om du vill ta del av en miljörapport ska du vända dig till den tillsynsmyndighet som förvarar rapporten. Tillsynsmyndigheten kan vara den kommunala nämnden med ansvar för tillsyn över miljöfarliga verksamheten i den kommun som verksamheten är belägen i eller länsstyrelsen i det län som verksamheten är belägen i. Om du är osäker på vem som är tillsynsmyndighet kan både den kommunala nämnden och länsstyrelsen hänvisa dig rätt.

Förteckning över små avfalls- eller samförbränningsanläggningar

Enligt artikel 55.3 industriutsläppsdirektivet (IED) ska den behöriga myndigheten upprätta en förteckning över avfallsförbrännings- eller samförbränningsanläggningar med en nominell kapacitet av mindre än två ton per timme. Förteckningen ska göras tillgänglig för allmänheten.

I Sverige har ovan nämnda artikel genomförts genom bestämmelserna i 1 kap. 7 § miljötillsynsförordningen (2011:13) och 2 kap. tryckfrihetsförordningen.

Enligt 1 kap. 7 § miljötillsynsförordningen ska operativa tillsynsmyndigheter föra ett register över de tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn. Sådan information räknas i Sverige som allmänna handlingar. Det innebär att var och en har rätt att ta del av informationen med stöd av offentlighetsprincipen i 2 kap. tryckfrihetsförordningen. För att få del av sådana förteckningar som avses i artikel 55.3 kan du således alltid vända dig till den operativa tillsynsmyndigheten.

Sammanställning av IED-vägledning

Här kan du ladda ner en sammanställning av den vägledning som Naturvårdsverket har tagit fram gällande industriutsläppsverksamheter (IED).

Relaterad vägledning