IED-avgöranden

Här publicerar vi domar och beslut som domstolar och andra prövningsmyndigheter har fattat om industriutsläppsverksamheter sedan industriutsläppsförordningen (2013:250) trädde ikraft år 2013. Här ska även beslut om dispenser och åtgärder vid nedläggning återfinnas.

Regeringen har gett domstolar och andra prövningsmyndigheter i uppgift att särskilt uppmärksamma Naturvårdsverket på om en dom eller ett beslut rör en industriutsläppsverksamhet. Naturvårdsverket har givits ansvar för att publicera uppgifterna, utom såvitt avser viss djurhållning. Avgöranden som rör sådan verksamhet publiceras istället av Statens Jordbruksverk. Det beskrivs närmare i industriutsläppsförordningen (2013:250).

Tillstånd och domar gällande IED-anläggningar på Jordbruksverkets webbplats

Stöd i arbetet

Här finns stöd för verksamheter som omfattas av bestämmelserna om industriutsläpp. I Sverige finns cirka 1 200 industriutsläppsverksamheter i ett 30-tal branscher.

Industriutsläpp IED