Marknära ozon de senaste 24 åttatimmarsmedelvärden (preliminär statistik)

Halterna av marknära ozon kontrolleras över Sverige med avancerade mätinstrument som kan leverera timmedelvärden. Sådana data kallas för realtidsdata. Realtidsdata kan användas för att beräkna preliminär statistik. Åttatimmarsmedelvärden är relevant för jämförelse med miljökvalitetsnormerna och miljökvalitetsmålen för marknära ozon.

  • Marknära ozon är en av de viktigaste luftföroreningarna i Sverige och orsakar negativa hälsoeffekter för människor samt skador på växtligheten. Höga halter av marknära ozon i Sverige orsakas huvudsakligen av långdistanstransport från andra länder.

   Diagrammet visar preliminära åttatimmarsmedelvärden för marknära ozon som beräknas för de senaste 24 timmarna för alla stationer som rapporterar data till Naturvårdsverkets datavärd i realtid.

   För marknära ozon har både miljökvalitetsnormer och preciseringar av miljökvalitetsmålet Frisk luft fastställts. Båda har målvärden som avser åttatimmarsmedelvärden.

   Miljökvalitetsnormer för utomhusluft

   Preciseringar av miljökvalitetsmålet Frisk luft (sverigesmiljmal.se)

   Mer information om marknära ozon samt diagram baserade på kvalitetssäkrade resultat hittar du under Luften i Sverige på Naturvårdsverkets webbplats:

   Marknära ozon och kvalitetssäkrade diagram under Luften i Sverige

   Om preliminär statistik

   De data som visas i diagrammet är preliminära värden. Eftersom data skickas direkt från mätinstrumentet har de inte granskats eller kvalitetssäkrats. Det innebär att data kan ändras eller, i värsta fall, underkännas och räknas som ogiltiga. Ibland kan även negativa värden redovisas, vilket oftast beror på osäkerheter i mätinstrumenten och att data inte har hunnit kvalitetssäkras.

   Preliminär statistik ska därför användas med försiktighet. De officiella resultaten från kontroll av luftkvalitet är de kvalitetssäkrade data som årligen i mars rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd. Kvalitetssäkrade data publiceras oftast till sommaren året efter att de uppmätts.

   Det är också viktigt att påpeka att bara för att data från en viss kommun eller region inte presenteras här, betyder det inte nödvändigtvis att luftkvalitet inte kontrolleras i kommunen eller regionen. Vissa mätmetoder kräver analys av proverna på laboratorium och möjliggör därför inte rapportering av data i realtid. Många kommuner och regioner i Sverige har relativt god luftkvalitet och har därför inte heller krav på att mäta luftkvaliteten kontinuerligt. Istället kan luften kontrolleras genom skattningar eller modellberäkningar. Alla kommuner som mäter kontinuerligt med metoder som kan redovisa realtidsdata har inte heller anslutit sig till det nationella systemet ännu.