Kvävedioxid den senaste månadens dygnsmedelvärden (preliminär statistik)

Halterna av kvävedioxid kontrolleras i ett stort antal svenska tätorter med avancerade mätinstrument som kan leverera timmedelvärden. Sådana data kallas för realtidsdata. Realtidsdata kan användas för att beräkna preliminär statistik. Dygnsmedelvärden är relevant för jämförelse med miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid.

  Kvävedioxid är en av de viktigaste luftföroreningarna i Sverige och orsakar negativa hälsoeffekter. Utsläppen kommer huvudsakligen från vägtrafik och förbränning. I Sverige har både miljökvalitetsnormer och preciseringar av miljökvalitetsmålet Frisk luft fastställts. Miljökvalitetsnormerna har ett gränsvärde för kvävedioxid som avser dygnsmedelvärden.

  Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid

  Preciseringar av miljökvalitetsmålet Frisk luft (sverigesmiljomal.se)

  Diagrammet visar preliminära dygnsmedelvärden för kvävedioxid som beräknas för den senaste månaden för alla stationer som rapporterar data till Naturvårdsverkets datavärd i realtid.

  Om preliminär statistik

  De data som visas i diagrammet är preliminära värden. Eftersom data skickas direkt från mätinstrumentet har de inte granskats eller kvalitetssäkrats. Det innebär att data kan ändras eller, i värsta fall, underkännas och bli betraktade som ogiltiga. Ibland kan även negativa värden redovisas, vilket oftast beror på osäkerheter i mätinstrumenten och att data inte har hunnit kvalitetssäkras.

  Preliminär statistik ska därför användas med försiktighet. De officiella resultaten från kontroll av luftkvalitet är de kvalitetssäkrade data som årligen i mars rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd. Kvalitetssäkrade data publiceras oftast till sommaren året efter att de uppmätts.

  Det är också viktigt att påpeka att bara för att data från en viss kommun eller region inte presenteras här, betyder det inte nödvändigtvis att luftkvalitet inte kontrolleras i kommunen eller regionen. Vissa mätmetoder kräver analys av proverna på laboratorium och möjliggör därför inte rapportering av data i realtid. Många kommuner och regioner i Sverige har relativt god luftkvalitet och har därför inte heller krav på att mäta luftkvaliteten kontinuerligt. Istället kan luften kontrolleras genom skattningar eller modellberäkningar. Alla kommuner som mäter kontinuerligt med metoder som kan redovisa realtidsdata har inte heller anslutit sig till det nationella systemet ännu.