Kväveoxider, utsläpp till luft

Utsläppen av kväveoxider, NOx, har mer än halverats sedan 1990. Huvudorsaken är att utsläppen från inrikes transporter minskat med drygt två tredjedelar sedan 1990.

  • Mellan 1990 och 2019 minskade utsläppen av kväveoxider, NOx, med 54 procent. År 2019 var utsläppen 127 tusen ton.

   Kväveoxider bildas vid förbränning i höga temperaturer. Begreppet kväveoxider innefattar både kvävemonoxid, NO, och kvävedioxid, NO2. Kväveoxider har negativa hälsoeffekter och påverkar andningsorganen. Främst hos känsliga personer med till exempel astma. Kväveoxider bidrar också till övergödning och försurning av skog, mark och vatten.

   Inrikes transporter orsakar störst utsläpp av kväveoxider

   Utsläppen av kväveoxider från inrikes transporter motsvarar cirka 43 procent av de totala utsläppen. Sedan 1990 har utsläppen minskat med cirka 65 procent. Den största delen, nästan 81 procent, av utsläppen från inrikes transporter kommer från vägtrafiken. Personbilar står för majoriteten utav utsläppen av NOx från vägtrafik.

   Utsläpp av kväveoxider till luft från vägtransporter

   Utsläppen från personbilar var 65 procent lägre 2019 jämfört med 1990, men den stora minskningen skedde mellan åren 1990 och 2000. Mellan 2018 och 2019 syns en minskning i utsläppen.

   Utsläppen av kväveoxider från bensinbilar har minskat med 93 procent sedan 1990, och de fortsätter att minska. Mellan 2018 och 2019 var minskningen 11 procent. Minskningen sedan 1990 beror på katalytisk avgasrening samt effektivare förbrukning av motorerna, samt att användningen av bensin minskat sedan början av 2000-talet.

   Inrikes sjöfart står för cirka 14 procent av de totala NOx-utsläppen från inrikes transporter. Sedan 1990 har utsläppen ökat med 15 procent men mellan 2018 och 2019 minskade utsläppen med 27 procent, till stor del på grund av bränslebyte från tung eldningsolja till naturgas. Utsläppen domineras av kommersiell trafik, som stod för 84 procent 2019.

   Mindre utsläpp från förbränning inom industrin

   Efter inrikes transporter är industrin den sektor som har störst utsläpp av kväveoxider. Sektorn svarar för 21 procent av de totala utsläppen, varav ungefär hälften kommer från förbränning inom industrin och den andra hälften från industriella processer.

   Utsläppen från förbränning inom industrin har halverats sedan 1990. En bidragande orsak är den avgift på utsläpp av kväveoxider som infördes 1992. Utsläppen per producerad energienhet har halverats sedan avgiften infördes. Utsläppen från industrins processer var 15 procent lägre 2019 jämfört med 1990. 2019 stod papper- och massaindustrins sodapannor för 85 procent av processutsläppen. 

   Kväveoxidavgiften är också den främsta orsaken till att utsläppen från el- och fjärrvärmeproduktion var lägre 2019 än 1990. Detta trots att bränsletillförseln mer än fördubblades under perioden, då fjärrvärmen byggdes ut.

   Arbetsmaskiner inom skogs- och jordbruk, industrin samt hushåll står för 10 procent av de totala utsläppen. Utsläppen har mer än halverats sedan 1990. Arbetsmaskiner inom industrin står för knappt hälften av utsläppen.

   Om Kväveoxidavgiften

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Frisk luft

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket

   Mer information om utsläppsiffrorna

   De metoder som används vid sammanställningen av utsläppssiffrorna finns beskrivna i Sveriges Informative Inventory Report. Där finns också en analys av utsläppstrenderna sedan 1990.