Bidrag

Ladda bilen

Granskad: ‎den ‎16‎ ‎januari‎ ‎2024

Ladda bilen är bidraget som gör det möjligt att satsa på laddstationer vid bostäder och arbetsplatser. Bidraget kan sökas av bostadsrättsföreningar, företag och andra organisationer som vill erbjuda laddning för elfordon för boende och anställda.

Vem får söka?

Bostadsrättsföreningar, organisationer och företag.

Vad kan jag söka för?

Installation av laddstation för elbilar avsedda för boende eller anställda.

Ansökningsperiod

Alltid öppet, inga särskilda ansökningsperioder.

Ladda bilen kan ge din organisation bidrag för kostnader som arbete, material, grävning, installation och liknande. Bidraget täcker upp till 50 procent av kostnaderna, men med ett maxbelopp 15 000 kr per laddpunkt.

 • Laddpunkt vid arbetsplats
  För anställdas privata bilar eller tjänstebilar som används för att köra till och från arbetsplatsen.
 • Laddpunkt vid bostäder
  För personer som har sitt varaktiga boende i bostaden.

Bidraget kan inte delas ut till privatpersoner. Det kan inte heller gå till laddstationer avsedda för allmänheten eller laddstationer som måste installeras enligt lag, annan författning eller villkor i tillstånd.

Nytt beslut om bankgiro och plusgiro

Från och med 15 april 2024 kan du bara ange bankgiro eller plusgiro som möjligt konto för bidragsutbetalning från Klimatklivet. 

Har du tidigare angett en annan typ av konto behöver du inkomma med ett bankgirokonto eller plusgirokonto, annars kan kommande utbetalningar riskera att fastna i utbetalningsprocessen. Bank- eller plusgirokontot behöver vara kopplat till den sökandes organisationsnummer.

Naturvårdsverket ser löpande ser över sina utbetalningsrutiner för att minimera risken för felaktiga utbetalningar.

Naturvårdsverket har nu tagit upp handläggningen av samfälligheter. För att vi ska kunna handlägga er ansökan/begäran om utbetalning så ska ni kontakta Skatteverket för att få besked huruvida ni ska stå kvar i momsregistret eller inte. Därefter ska ni skriftligen meddela oss på e-postadress: kundtjanst@naturvardsverket.se

Kom ihåg att ange ärendenummer och organisationsnummer.

Om ni aldrig varit momsregistrerade och söker för momsen som en slutgiltig kostnad kan ni bortse från detta. Era ärenden kommer handläggas utan behov av komplettering gällande momsregistrering.

Ansök om bidrag och begär utbetalning

  Ladda bilen

  Hur går en ansökan till?

  Här kan du läsa mer om hur hela ansökningsprocessen till Ladda bilen går till.

  Om ansökningsprocessen
  Elbilsladdare och en bil i bakgrunden

  Så mycket bidrag kan du få

  Bidraget betalas ut i form av ett engångsbelopp på upp till 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna. Högst 15 000 kronor per laddpunkt kan betalas ut.

  Exempel

  • 1 laddare för 35 000 kronor = bidrag på 15 000 kronor (maxbelopp).
  • 1 laddare för 10 000 kronor = bidrag på 5 000 kr (50 procent av kostnaden).

  Beviljade ansökningar

  Ladda bilen

  Regler för bidraget

  Här hittar du de regelverk som besluten om statligt stöd från Ladda bilen grundas på.

  Regler för Ladda bilen
  Närbild på kraftstolpe

  Om handläggningen och kontakt

  Kontakt

  Väntetider för hantering av ansökningar och begäran om utbetalningar

  • 4 månader för digitala ansökningar via e-tjänsten
  • 5 månader för ansökningar via blankett
  • 5 månader för begäran om utbetalning via blankett.

  Öppettider under sommaren

  Sommaröppet på telefon varje tisdag mellan 9–12 under vecka 26–35 samt sommarstängt vecka 2931.

  Frågor och svar sorterat per sökandegrupp

  Här kan du läsa vanliga frågor och svar från den sökandegrupp du tillhör. Du kan också få mer fördjupad information om bidraget anpassat för respektive grupp. Läs mer under respektive ingång.

  Kontakta kundtjänst om du har ytterligare frågor

  Så här behandlar Naturvårdsverket personuppgifter vid handläggning av ansökan om bidrag för installation av laddpunkt för elfordon, organisationer.

  Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler. Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. 

  Information om dina rättigheter och kontaktuppgifter till Naturvårdsverkets dataskyddsombud

  Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling och dataskydd. Du kan vända dig dit om du har klagomål rörande dina rättigheter. Du kan också alltid kontakta Naturvårdsverkets dataskyddsombud.

  Kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se)

  Ändamål och rättslig grund för behandlingen

  Naturvårdsverket ska enligt Förordning (2019:525) om statligt stöd för installation av laddningspunkter för elfordon dela ut bidrag till företag, flerbostadshus och andra organisationer för installation av laddpunkt som används av dem själva.

  Naturvårdsverket behandlar personuppgifterna för att handlägga ansökan om bidrag, följa upp samt besvara frågor.

  Handläggning av bidrag samt behandling av uppgifter rörande lagöverträdelse sker enligt den rättsliga grunden myndighetsutövning, artikel 6.1e, dataskyddsförordningen.

  Kommunikation och uppföljning av bidrag sker enligt den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse, artikel 6.1e.

  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om behandling av personuppgifter

  Personuppgifter från annan källa

  Personuppgifter hämtas automatiskt från Skatteverket, Bolagsverket och Lantmäteriet när e-tjänsten används.

  Kategorier av personuppgifter

  Personuppgifter som behandlas rörande företrädare för sökande organisationer är för- och efternamn, adress (om det rör en privatadress), e-postadress, telefonnummer, organisatorisk tillhörighet, bankuppgifter (i de fall de är kopplade till en privat person), fastighetsbeteckning, personnummer (om det utgör organisationsnummer), eventuella personuppgifter som förekommer i fritext samt diarienummer till ärende i Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem.

  I bilagor kan personuppgifter rörande leverantör av tjänst för installering av laddningspunkt förekomma.

  Mottagare av personuppgifter

  Utöver handläggare inom Naturvårdsverket och Naturvårdsverkets bank, Danske bank, kommer även myndighetens leverantörer av IT-tjänst samt IT-drift och förvaltning att ha tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina uppdrag.

  Vid misstanke om bedrägeri kan uppgifter komma att lämnas till rättsvårdande myndigheter genom polisanmälan.

  Uppgifter som lämnas in till Naturvårdsverket blir allmänna handlingar hos myndigheten och kan därmed begäras ut enligt tryckfrihetsförordningen. Om personuppgifter finns i en allmän handling kan de som begär ut denna ta del av dessa personuppgifter om personuppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Naturvårdsverket gör alltid en sekretessprövning innan myndigheten lämnar ut allmänna handlingar.

  Överföring av personuppgifter till tredje land

  Överföring av personuppgifter till tredje land förekommer inte.

  Hur länge behandlar Naturvårdsverket personuppgifterna?

  Personuppgifter i allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om tillämpning av dessa föreskrifter.

  Handlingar i ärendet som inte ska bevaras gallras vid inaktualitet, dock senast när ärendet avslutas. Inkomna och skickade e-postmeddelanden, inklusive bilagor, vars informationsinnehåll är av tillfällig eller ringa betydelse och som saknar vikt för verksamheten gallras när handlingarna inte längre behövs i verksamheten.

  Undantaget från gallring är de personuppgifter som registreras i ärende i Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem. Dessa kommer att bevaras i myndighetens e-arkiv.

  Klimatklivet

  Ladda bilen är en del av Klimatklivet

  Klimatklivet är investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige.

  Om Klimatklivet
  Klimatklivets logotyp
  Logotyp, EU