Bidrag

Ladda bilen

Ladda bilen riktar sig till organisationer som vill installera laddpunkter som i huvudsak kommer användas av boende eller anställda.

Vem får söka?

Bostadsrättsföreningar, organisationer och företag.

Vad kan jag söka för?

Installation av laddstation för elbilar.

Ansökningsperiod

Ansökan är öppen så länge medel finns kvar. Det finns fortfarande sökbara medel i det tilldelade anslaget för 2022.

Ladda bilen är ett stöd för installation av laddningsstation vid bostäder eller en arbetsplats. De som bor i bostaden eller de som är anställda på arbetsplatsen ska vara de huvudsakliga användarna. Till viss del kan stationerna användas av besökande och andra.

Handläggningstid

För närvarande uppskattar vi handläggningstiden till cirka tre månader.

Nya regler från Boverket

Under 2021 har det kommit nya regler från Boverket med krav på laddinfrastruktur för laddning av elfordon. Detta kan komma att påverka bidragets storlek för åtgärder som måste genomföras för att uppfylla en skyldighet enligt lag eller annan författning eller enligt villkor i ett tillstånd inte är bidragsberättigat enligt (2019:525) §5 punkt 1.

Mer information om de nya reglerna finns på Boverkets webbplats

Vem får söka?

Bidrag kan sökas av bostadsrättsföreningar, organisationer och företag.

Bidraget delas inte ut

 • till åtgärder som måste genomföras enligt lag, annan författning eller villkor i tillstånd
 • till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon.

Vad kan jag söka för?

Bidraget gäller åtgärder som påbörjats tidigast den 15 juli 2019. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddpunkt.

Företag bedöms utifrån regler om statsstöd, vilket innebär att ansökan i första hand bedöms utifrån kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 (de minimisförordningen). Tidigare erhållet minimis-stöd (så kallat försumbart stöd) ska anges vid ansökan. Om det sammanlagda beloppet av de minimis-stöd under de senaste tre åren överskrider motsvarande 200 000 euro kan stöd inte beviljas.

Så går processen till

Processen skiljer sig åt beroende på om åtgärden redan är slutförd eller ej. Så här går processen till i de olika scenarierna.

Om åtgärden redan är slutförd

Om åtgärden redan är slutförd, behöver du skicka in din ansökan om bidrag senast sex månader efter att installationen slutfördes.

 1. Ansökan
  När din ansökan är inkommen, så kommer den behandlas.
 2. Du får ett preliminärt beslut.
 3. Begäran om utbetalning.
  När beslutet är taget, har du tre månader på dig att ansöka om utbetalning.

Detta gäller enbart om ansökan prövas mot Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

Om åtgärden inte är slutförd
 1. Ansökan
  När din ansökan är inkommen, så kommer den behandlas.
 2. Slutförande av åtgärd
  Efter beviljande av föransökan, har du nio månader på dig att slutföra åtgärden.
 3. Begäran om utbetalning
  Efter att åtgärden är slutförd, har du tre månader på dig att skicka in en begäran om utbetalning.

Så ansöker du

Du kan ansöka både digitalt och via blankett. Du hittar mer information om de olika ansökningssätten här nedanför.

Ansöka digitalt

OBS: Ansökningsformulären hämtar automatiskt uppgifter från Bolagsverket och Lantmäteriverket. Om organisationen ej äger marken så kan man inte ansöka via Bank-ID.

Ansökan ska alltid göras i två steg:

 1. Ansökan om bidrag digitalt.
 2. Begäran om utbetalning digitalt.

Först ska alltid en ansökan göras där ni anger den uppskattade kostnaden för åtgärden och på vilka fastigheter laddpunkterna ska installeras. I Naturvårdsverkets beslut anges om ni beviljas bidrag för åtgärden.

För att kunna begära utbetalning måste ni ha fått ett beslut. Bidraget reserveras i systemet fram till dess att ni inkommer med blanketten ”Begäran om utbetalning”, dock längst tolv månader. Om ni beslutar er för att inte genomföra åtgärden ska ni återkalla er ansökan via länken nedan.

Företag bedöms utifrån regler om statsstöd, vilket innebär att ansökan i första hand bedöms utifrån kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 (de minimisförordningen). Tidigare erhållet minimis-stöd (så kallat försumbart stöd) ska anges vid ansökan. Om det sammanlagda beloppet av de minimis-stöd under de senaste tre åren överskrider motsvarande 200 000 euro kan stöd inte beviljas.

Intyg om försumbart stöd, de minimis, (pdf 127 kB)

Fullmakt

Om er organisation kräver flera firmatecknares signaturer för att teckna organisationen behöver ni skicka med en fullmakt som ger er rätt att teckna organisationen ensam.

Mall för fullmakt gällande icke-publik laddning (doc 41 kB)

Dessa handlingar ska bifogas med ansökan om bidrag
 • Dokument som styrker att du äger fastighetsbeteckningen eller styrker nyttjanderätt.
 • De minimis-blankett
 • Fullmakt (Om er organisation kräver det)
 • Anläggningsbeslut (gäller enbart samfällighetsföreningar)
Ansökningsformulär
Begäran om utbetalning digitalt

För att få ersättning efter det att åtgärden slutförts ska en Begäran om utbetalning skickas in till Naturvårdsverket. I Begäran om utbetalning måste samma ärendenummer som finns i ert beslutsbrev anges.

Dessa handlingar ska bifogas med er begäran om utbetalning:
 • Kontoverifikation att det angivna kontot tillhör er organisation.
 • Detaljerat kostnadsunderlag (hänvisar er faktura till en offert skall denna också bifogas).
 • Intyg eller styrkande dokumentation om att ni ej har avdragsrätt för momsen. (detta gäller enbart om ni avser att söka bidrag för momsen och ni samtidigt finns registrerad i momsregistret).
 • De minimis-blankett (Enbart om mer försumbart stöd erhållits efter ansökan om bidrag skickats in).

Begäran om utbetalning kommuner, landsting och stiftelser

Begäran om utbetalning samfällighetsförening

Begäran om utbetalning bostadsrättsförening

Begäran om utbetalning bolag

Ansöka via blankett

Ansökan ska alltid göras i två steg.

 1. Ansökan om bidrag via blankett.
 2. Begäran om utbetalning via blankett.

Först ska alltid en ansökan göras där ni anger den uppskattade kostnaden för åtgärden och på vilka fastigheter laddpunkterna ska installeras. I Naturvårdsverkets beslut anges om ni beviljas bidrag för åtgärden.

För att kunna begära utbetalning måste ni ha fått ett beslut. Bidraget reserveras i systemet fram till dess att ni inkommer med blanketten ”Begäran om utbetalning”, dock längst tolv månader. Om ni beslutar er för att inte genomföra åtgärden ska ni återkalla er ansökan genom att maila till kundtjänst med er begäran samt vilket ärendenummer som återkallelsen gäller.

Företag bedöms utifrån regler om statsstöd, vilket innebär att ansökan i första hand bedöms utifrån kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 (de minimisförordningen). Tidigare erhållet minimis-stöd (så kallat försumbart stöd) ska anges vid ansökan. Om det sammanlagda beloppet av de minimis-stöd under de senaste tre åren överskrider motsvarande 200 000 euro kan stöd inte beviljas.

Intyg om försumbart stöd, de minimis, (pdf 127 kB)

Fullmakt

Om er organisation kräver flera firmatecknares signaturer för att teckna organisationen behöver ni skicka med en fullmakt som ger er rätt att teckna organisationen ensam. Alternativt kan flera firmatecknare skriva under blanketten.

Fullmaktsmallen går också att använda som intyg från fastighetsägaren att ni får ansöka för åtgärden på deras mark.

Mall för fullmakt gällande icke-publik laddning (doc 41 kB)

Intyg från fastighetsägare

Om er organisation inte äger den fastighetsbeteckning där ni har eller ska låta installera laddpunkt behöver ni skicka in ett intyg om godkännande från fastighetsägaren att ni får installera laddpunkter på den angivna fastighetsbeteckningen. 

Blankett: Intyg om godkännande från fastighetsägare (pdf 135 kB)

Dessa handlingar ska bifogas med ansökan om bidrag
 • Dokument som styrker att du äger fastighetsbeteckningen eller styrker nyttjanderätt.
 • De minimis-blankett.
 • Fullmakt (Om er organisation kräver det).
 • Anläggningsbeslut (gäller enbart samfällighetsföreningar).
 • Intyg om godkännande från fastighetsägaren (Om ni ej äger fastighetsbeteckningen där installationen utförs) 
Ansökningsblankett

Ansökan om bidrag (pdf 194 kB)

Skicka blanketten till kundtjanst@naturvardsverket.se

Blanketten kan också skickas via post till:

Naturvårdsverket
Verksamhetsstödsenheten
831 40 Östersund

Begäran om utbetalning via blankett

För att få ersättning efter det att åtgärden slutförts ska en Begäran om utbetalning skickas in till Naturvårdsverket. I Begäran om utbetalning måste samma ärendenummer som finns i ert beslutsbrev anges.

Dessa handlingar ska bifogas med er begäran om utbetalning:
 • Kontoverifikation att det angivna kontot tillhör er organisation.
 • Detaljerat kostnadsunderlag (hänvisar er faktura till en offert skall denna också bifogas).
 • Intyg eller styrkande dokumentation om att ni ej har avdragsrätt för momsen. (detta gäller enbart om ni avser att söka bidrag för momsen och ni samtidigt finns registrerad i momsregistret).
 • De minimis-blankett (Enbart om mer försumbart stöd erhållits efter ansökan om bidrag skickats in).

Blankett för begäran om utbetalning av bidrag (pdf 182 kB)

Kontakt

Om du har frågor om bidraget går det bra att kontakta Naturvårdsverkets kundtjänst, vardagar 08.00–16.30.

Kundtjänst
Telefon: 010-698 10 00
kundtjanst@naturvardsverket.se

Telefontider handläggare

Tisdagar och torsdagar kl. 9.00–12.00.

Mer information

Laddstation för privatpersoner

Privatpersoner kan inte längre ansöka om bidrag för laddstation hos Naturvårdsverket. Stödet hanteras numer av Skatteverket i form av ett rotavdrag.

Läs mer på Skatteverkets webbplats