Regelverk

Här hittar du de regelverk som besluten om statligt stöd från Ladda bilen grundas på.

Förordningen om statligt stöd för installation av laddningspunkter för elfordon

För omställningen till hållbara transporter i Sverige får Naturvårdsverket, om det finns medel, ge statligt stöd i form av bidrag enligt förordning (2019:525) för installation av laddningspunkter för elfordon.

I förordningen kan du läsa mer om förutsättningarna för bidrag genom Ladda bilen.

Förordning (2019:525) om statligt stöd för installation av laddningspunkter för elfordon (riksdagen.se)

Stödet ska inte snedvrida konkurrensen

När offentliga medel gynnar företag finns det risk för att konkurrensen snedvrids. Reglerna för statsstöd finns till för att begränsa detta. Statsstöd som är tillåtna är de som betraktas som försumbara enligt EU-kommissionens förordning (nr 1407/201). Ladda bilen faller inom ramen för försumbart stöd.

För att er organisation ska kunna få stöd från Ladda bilen får ert sammanlagda belopp av försumbart stöd inte överskrida motsvarande 200 000 EUR över en treårsperiod. Treårsperioden räknas från innevarande år och två år tillbaka i tiden.

Det här är anledningen till att ni behöver ange tidigare erhållet stöd i er ansökan. Det gäller oavsett om ni mottagit försumbart stöd eller inte. Har ni inte mottagit något försumbart stöd så fyller ni i noll på blanketten. Mottaget stöd räknas på hela koncernen.

Blankett om tidigare erhållet försumbart stöd (pdf 127 kB)

Förteckning över EU:s försumbara stöd (pdf, tillvaxtverket.se)

Projektet ska följa EU:s regler för statsstöd – Handbok för nationella projektmedel (tillvaxtverket.se)

Inget bidrag vid krav på laddinfrastruktur

Det är inte möjligt att få bidrag för åtgärder som måste genomföras för att uppfylla en skyldighet enligt lag, annan förordning eller enligt villkor i ett tillstånd (5 § p. 1 förordning 2019:525).

Till exempel finns det krav på att det ska finnas laddinfrastrukur vid vissa parkeringsplatser (3 kap. 20 b § plan- och byggförordningen (2011:338)). Om sådana krav gäller för ert projekt är ni inte berättigade till bidrag från Ladda bilen.

För vilka byggnader gäller reglerna om laddinfrastruktur? (boverket.se)

Ansök om bidrag och begär utbetalning