Ämnesområde

Vindkraft

Vindkraftverk.

Vindkraft är en förnybar energikälla och en utbyggnad bidrar till att uppfylla flera miljökvalitetsmål. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn i frågor som rör lokalisering och påverkan på människors hälsa och miljön.

Det byggs många vindkraftverk i Sverige och vindkraften är viktig för att vi ska bli mindre beroende av fossila bränslen. Men, vindkraft påverkar människor som bor eller besöker den plats där de är placerade. Den hörs och påverkar landskapsbilden. Den kan också påverka känsliga arter och naturmiljöer negativt.

Vindkraft till havs påverkar genom pålning och muddring i samband med anläggningsarbeten. Fåglar, fladdermöss och insekter påverkas på olika sätt, till exempel genom kollisioner och försämrad eller förstörd livsmiljö.

Miljöpåverkan kan också ske i de länder där olika råvaror till vindkraftsverken produceras. Därför är det viktigt att producera råvaror hållbart och att placera vindkraftverken där påverkan blir minst och där elen behövs som mest. Vi har som myndighet inskrivet i vår instruktion att vi ska verka för en hållbar utbyggnad av vindkraft.

Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad

Sverige har högt ställda klimatambitioner och mål om en 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. För att nå dit krävs en kraftsamling där både myndigheter och andra aktörer bidrar.

Läs mer
Vindkraft

Vägledning och stöd

Naturvårdsverket ger stöd i vilka ljudnivåer som inte bör överskridas, följdverksamheter till vindkraftverk och nedmontering av verk.   

Stöd i arbetet med vindkraft

Buller från vindkraft. För tillsynsmyndigheter

Vindval - forskning om vindkraftens miljöeffekter

Vindval är ett forskningsprogram om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Vindval startade 2005. Den första etappens forskningsprojekt hade fokus på marint liv.  

Etapp två innefattade bland annat fyra syntesprojekt, där experter sammanställt och bedömt de samlade forskningsresultaten och erfarenheterna av vindkraftens effekter nationellt samt internationellt inom fyra områden: Människors intressen, fåglar och fladdermöss, marint liv samt däggdjur på land.  

Syntesrapporten om fåglar och fladdermöss uppdaterades under Vindvals tredje etapp, i vilken det även har ingått att förmedla erfarenheter och ny kunskap från parker som är i drift. 

Frågor och svar om vindkraft

Hur påverkar vindkraft människor, djur och miljö? Här hittar du svar på frågor som ofta ställs till Naturvårdsverket.

Läs mer
En flygbild över ett vindkraftverk, Bohuslän

Vem gör vad

Vi har (genom vår instruktion) i uppdrag att verka för en hållbar utbyggnad av vindkraft. Som ett led i detta har vi tillsammans med Energimyndigheten arbetat fram en nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad.

Vi tar även fram vägledning, ger stöd åt tillsynsmyndigheter och bevakar vindkraftens miljöpåverkan genom att föra talan i tillståndsärenden. Det innebär att vi har möjlighet att delta i samrådsfasen inför en ansökan om tillstånd samt gå in som motpart till det företag som söker tillstånd. Tillståndsmyndigheten kan också vända sig direkt till oss med specifika frågor. Då blir vi en remissmyndighet som lämnar ett yttrande. Av Naturvårdsverkets instruktion framgår att vi ska verka för en hållbar utbyggnad av vindkraft.

Tillsammans med Energimyndigheten driver vi kunskapsprogrammet Vindval. Programmet tar fram kunskapsunderlag om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö.

Energimyndigheten är expertmyndighet för vindkraft. De stödjer och underlättar utbyggnaden av vindkraft i Sverige.

Tillsammans med Naturvårdsverket har myndigheten tagit fram en nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Myndigheten pekar ut riksintresseområden för vindbruk och samlar regelverket kring tillståndsprocessen genom Vindlov.

Tillsammans med Naturvårdsverket driver och finansierar myndigheten forskning kring vindkraftens miljöeffekter genom Vindval.se.

VindEl-programmet stödjer den mer tekniskt inriktade forskningen och Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion verkar för att öka kunskapen om vindkraft.

Myndigheten deltar även i flera samarbeten kring elnätsfrågor med andra myndigheter för att underlätta utbyggnaden.

Till Energimyndigheten (energimyndigheten.se)

Boverket har i uppdrag att verka för en omställning till ett ekologiskt uthålligt energisystem vilket bland annat innefattar att bidra till en god planeringsberedskap för vindkraft. I det arbetet tar Boverket fram vägledningar och annat kunskapsunderlag som ska ge stöd vid planering och prövning av vindkraft.

Boverket samverkar även med andra myndigheter och bidrar till de kunskaps- och forskningsprogram som drivs av Energimyndigheten.
Under perioden 2007-2010 gav Boverket stöd till planeringsinsatser för vindkraft som totalt 212 kommuner och 13 länsstyrelser tog del av.

Boverkets webbplats

Den 1 september 2014 trädde ändringar i miljöbalken för planeringen av havet ikraft. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att ta fram havsplaner för Sverige. Havsplanerna kommer att omfatta Sveriges havsområden, men inte området närmast kusten. Planeringen av kusten kommer även fortsättningsvis ske genom kommunernas översiktsplanering. I likhet med Naturvårdsverket kan även Havs- och vattenmyndigheten delta som part eller remissmyndighet för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen i mål och ärenden som avgörs av domstol eller andra myndigheter.

Havs- och vattenmyndighetens webbplats (havochvatten.se)

Många länsstyrelser har under de senaste åren tagit fram planeringsunderlag för just vindkraft både på land och till havs.

Länsstyrelserna samordnar statens intressen, som riksintresset för vindbruk. De har även ansvar för att granska den kommunala planeringen.

Länsstyrelserna deltar i samråd inför ansökan om tillstånd och tillvaratar miljöintressen och andra allmänna intressen i prövningsärenden.

Länsstyrelsen har som utgångspunkt ansvar för tillsynen i fråga om tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar. Miljöprövningsdelegationerna inom länsstyrelserna prövar under domstolsliknande former ärenden om tillstånd till vindkraftsverksamhet. Miljöprövningsdelegationens prövning ska ske självständigt från länsstyrelsens roll som tillsynsmyndighet och företrädare av miljöintressen och andra allmänna intressen.

Länsstyrelsen (lansstyrelsen.se)

Länsstyrelserna ger också ut Vindbrukskollen. I Vindbrukskollen hittar du uppgifter om både befintliga och planerade vindkraftverk samt kartor med bland annat skyddad natur och infrastruktur. Du kan även enkelt exportera information från Vindbrukskollen.

Vindbrukskollen (lansstyrelsen.se)

Varje kommun har ansvar för att planlägga mark- och vattenanvändningen inom kommunen. Ett av de viktigaste instrumenten för en god lokalisering och utformning av vindkraft är den kommunala översiktsplanen. Den spelar en central roll för dialogen med medborgarna och för att göra avvägningar mellan olika allmänna intressen.

Den kommunala översiktsplanen är sedan vägledande för lokalisering och efterföljande prövning av vindkraft. Tillstånd till tillståndspliktiga vindkraftverk får bara ges om kommunen har tillstyrkt det. Anmälan för anmälningspliktiga verk görs hos kommunen. De prövar också bygglov om det är fråga om så små verk.

Kommunen har ansvar för tillsynen över vindkraftsverksamheter som är anmälningspliktiga eller så små att de inte når upp till anmälningsplikt. Kommunen kan efter överlåtelse även ta över tillsynen över tillståndspliktiga verksamheter från länsstyrelsen.

Sverige kommuner och regioner

Ansvaret för att pröva tillstånd för etablering av vindkraft finns hos länsstyrelser, mark- och miljödomstolar och regeringen. Tillstånd för elnät enligt ellagen (så kallad nätkoncession) prövas av Energimarknadsinspektionen.

På Energimyndighetens webbplatsen Vindlov kan du läsa mer om vem som ansvarar för vad i tillståndsprocessen.

Vindval Aktörer i tillståndsprocessen (energimyndigheten.se)

 

Nyhetsbrevet Vindval

Nyhetsbrev från forskningsprogrammet Vindval. Vindval finansieras av Energimyndigheten och drivs av Naturvårdsverket.