Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad

Sverige har högt ställda klimatambitioner och mål om en 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. För att nå dit krävs en kraftsamling där både myndigheter och andra aktörer bidrar.

Naturvårdsverkets och Energimyndighetens generaldirektörer presenterade 28 januari 2021 en gemensam nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Initiativet till strategin är en åtgärd inom ramen för Miljömålsrådet och de båda myndigheternas sätt som myndigheter inom miljö- och energiområdet att bidra till omställningen. 

Med strategin vill vi bidra till att utbyggnaden av vindkraft framöver kan ske hållbart samt med ett större mått av samsyn och förutsebarhet.

Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad (energimyndigheten.se)

Genomförande av strategins utvecklade planeringsprocess

Länsstyrelserna i Dalarnas och Värmlands län har med finansiering från Energimyndigheten startat arbetet med regionala analyser för att utreda potentialen för en hållbar vindkraftsutbyggnad i Dalarnas och Värmlands län. Samarbetsprojektet är ett första led i genomförandet av den nationella strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad, som Energimyndigheten och Naturvårdsverket presenterade i januari 2021.

Projektet kommer pågå under två år och följer ett metodstöd framtaget av Energimyndigheten och Naturvårdsverket och ska resultera i:

  • Ett planeringsunderlag som visar områden med potential för vindkraftsutbyggnad.
  • En regional analys som visar på möjligheterna att nå den utbyggnad som anges i den nationella strategin för de två länen samt beskrivning av de möjligheter och begränsningar som finns i länen.
  • Metodik för möjliga tillvägagångssätt för att få med de intressen som är kopplade till totalförsvarets militära del i planeringsprocessen för vindkraft. 

Regional analys för att utreda potential för vindkraft i Dalarnas och Värmlands län (energimyndigheten.se)

Till metodstödet hör en rad tematiska planeringsstöd inom olika områden

Naturvårdsverket har utarbetat planeringsstöd som rör naturvärden, artskydd och skyddade områden samt friluftslivsfrågor kopplat till vindkraftsutbyggnad. Planeringsstöden ska användas i det arbete med regionala analyser som nu genomförs av länsstyrelserna i Värmlands och Dalarnas län. Andra teman som arbetas fram av andra myndigheter som stöd för det regionala arbetet är:

  • Kulturmiljö och landskap
  • Renskötsel och samiska intressen
  • Försvarsmaktens intressen

Nedan kan du ta del av de planeringsstöd som tagits fram:

Hur strategin har arbetats fram

Arbetet med att ta fram strategin har skett med ett stort mått av samverkan och dialog. Det har varit vår absoluta ambition att ge så många intressen som möjlighet att bidra i den process som har lett fram till en nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad.  

Samtliga möten finns på sidan ”genomförda möten”, se länk längst ner på sidan. 

Det är bara genom samverkan som involverar såväl berörda aktörer som samhällsintressen på olika politiska och administrativa nivåer som vi kan åstadkomma den förflyttning som krävs för att åstadkomma omställningen mot en 100 procent förnybar elproduktion till år 2040.

Kontaktpersoner

Lena Odeberg, uppdragsledare, Naturvårdsverket, E-post: lena.odeberg@naturvardsverket.se

Kristian Schoning, uppdragsledare Energimyndigheten, E-post: kristian.schoning@energimyndigheten.se