Vad är ekosystemtjänster?

Granskad: ‎den ‎10‎ ‎januari‎ ‎2024

Här kan du läsa mer om vad ekosystemtjänster är och hur ekosystemtjänster hänger ihop med andra områden.

Det finns flera definitioner av ekosystemtjänster. Det här är den definition av ekosystemtjänster som Naturvårdsverket använder: 

”Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som ekosystemen ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet.” 

Ekosystemtjänster är ett sätt att beskriva ekosystemens funktion och nytta för människan. Begreppet ekosystemtjänster synliggör vårt beroende av fungerande ekosystem och kan användas som ett pedagogiskt verktyg i hållbarhetsarbetet. Ekosystemtjänster skiljer sig från andra tillgångar från naturen genom att de är beroende av levande organismer. 

Exempel på ekosystemtjänster

Konkreta exempel på ekosystemtjänster som levereras från olika naturtyper är: 

  • Grönområden med vegetation och vatten i en stad ger ekosystemtjänster som kan ge bättre luftkvalitet, bättre lokalklimat, bullerdämpning och möjlighet till närodlade livsmedel och naturupplevelser.
  • Skogar kan bidra med vattenreglering, kolbindning, pollinering, natur för upplevelser och produktion av livsmedel, träråvara och bioenergi.
  • Havet ger oss livsmedel form av fisk, musslor och skaldjur. Havet ger oss även alger som vi använder som livsmedel, stabiliseringsmedel och gödsel. Havet är en viktig klimatreglerare som tar upp mängder med koldioxid. Musslor kan rena gifter och tillsammans med andra biologiska processer i havet bidra till förbättrad kvalitet på vatten och livsmedel från havet samt bättre förutsättningar för bad.

Förnybara flödesresurser, som sol, vind och vatten för kraftproduktion, är inte ekosystemtjänster utan resultatet av fysikaliska processer. Icke-förnybara resurser, såsom mineral och fossila bränslen, är inte beroende av ekosystemens levande organismer och är därför inte ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster delas ofta in i olika grupper utifrån vilken funktion de har: stödjande, försörjande, reglerande och kulturella ekosystemtjänster. 

  • Stödjande ekosystemtjänster ger grundförutsättningar för att övriga ekosystemtjänster ska fungera, exempelvis utrymme för ekosystemen och livsmiljöer, fotosyntes, jordmånsbildning och biogeokemiska kretslopp. 
  • Försörjande ekosystemtjänster ger oss råvaror för produktion av exempelvis mat, dricksvatten, fiberråvara och bioenergi.  
  • Reglerande ekosystemtjänster ger oss en stabil och hälsosam naturmiljö, exempelvis genom rening av luft, mark och vatten samt pollinering. De reglerande ekosystemtjänsterna jämnar även ut effekterna av störningar och extremväder genom exempelvis vattenreglering, kolbindning och bullerdämpning.  
  • Kulturella ekosystemtjänster ger oss upplevelserikedom och livskvalitet i form av friluftsliv, rekreation och upplevelser av natur- och kulturarv.  

Ekosystemtjänstförteckning med inventering av datakällor

Hur hänger ekosystemtjänster ihop med biologisk mångfald?

Biologisk mångfald är ingen ekosystemtjänst enligt Naturvårdsverkets definition, utan utgör en grundförutsättning för ekosystemens långsiktiga kapacitet att leverera ekosystemtjänster. Ekosystemens funktioner produceras av levande organismer och vissa ekosystemtjänster kan upprätthållas av ett begränsat antal arter, men biologisk mångfald har en positiv effekt på produktionen av många ekosystemtjänster.  

Biologisk mångfald 

Hur hänger ekosystemtjänster ihop med grön infrastruktur?

Ekosystem som är robusta och motståndskraftiga kan leverera ekosystemtjänster på lång sikt. Ekosystem blir motståndskraftiga genom bland annat en stor variationsrikedom i form av varierande landskap, många olika livsmiljöer och arter, samt stor genetisk variation inom arterna. Genom att skapa ett fungerande nätverk av natur, det vill säga grön infrastruktur, förbättras förutsättningarna för robusta ekosystem som kan ge många ekosystemtjänster. Det är lika relevant i bebyggd miljö som i landskapet i stort. 

Grön infrastruktur  

Hur hänger ekosystemtjänster ihop med naturbaserade lösningar?

Naturbaserade lösningar är åtgärder som utgår från de funktioner ekosystemen bidrar med. Genom att skydda, utveckla och skapa ekosystem med syfte att bevara och stärka ekosystemtjänster kan vi hantera olika utmaningar kopplade till exempelvis klimatförändringar och mark- och resursanvändning. Rätt utformade har olika naturbaserade lösningar potential att till exempel förbättra luftkvaliteten i städer, klimatanpassa de areella näringarna och främja folkhälsa. 

Naturbaserade lösningar 

Andra sätt att benämna ekosystemtjänster

I stället för begreppet ”ekosystemtjänster” används i vissa sammanhang, exempelvis i rapporter från The Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), begreppet ”naturens bidrag till människor” eller ”naturnyttor” (Nature’s Contributions to People). IPBES använder begreppet naturnyttor för att det anses vara ett mer inkluderande begrepp som ger utrymme för flera dimensioner av hur vi människor förhåller oss till naturen och inkluderar både sociala, kulturella och andliga perspektiv. Det stämmer väl överens med många urfolks traditioner och sedvänjor samt deras relation till naturen.