Varför arbeta med ekosystemtjänster?

Syftet med att uppmärksamma ekosystemtjänster är att visa de nyttor vi får av ekosystemen, väga in dessa nyttor i beslut av olika slag och på så sätt fatta mer hållbara beslut. Detta ökar möjligheterna att uppnå samhällsmålen om biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Arbete med ekosystemtjänster har visat sig göra skillnad och nytta i planering och beslutfattande i kommuner, på länsstyrelser och nationella myndigheter samt i privata företag. Det ökar möjligheterna att uppnå samhällsmålen om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

Positiva erfarenheter är till exempel: 

  • att naturens värden för människor och samhällen tydliggörs, 
  • att bättre beslutsunderlag tas fram, 
  • att dialog mellan yrkes- och sektorsområden främjas och 
  • att verksamheter sätts in i sina ekologiska sammanhang. 

Nedan följer en beskrivning av några fördelar med att utveckla arbetet med ekosystemtjänster, för både samhället och enskilda verksamheter.  

Bidra till att samhällsmål uppnås 

Vårt samhälle är beroende av biologisk mångfald, fungerande ekosystem och leverans av ekosystemtjänster. Många verksamheter påverkar ekosystemen och därmed ekosystemtjänsterna, antingen positivt eller negativt. Det kan till exempel handla om jord- och skogsbruk, bebyggelse och transportinfrastruktur, gruvdrift eller insatser för hänsyn och bevarande. 

Det grundläggande argumentet för att utveckla arbetet med ekosystemtjänster är att det bidrar till ett hållbart resursnyttjande av både ekosystem och ekosystemtjänster. Detta bidrar i sin tur till att miljö- och andra samhällsmål uppnås. 

Skapa förståelse för människans beroende av ekosystemen  

I ett ekosystem påverkar alla organismer varandra. Grundtanken med att använda begreppet ekosystemtjänster är att visa hur beroende människan är av det vi får från naturen. Vi behöver hållbara ekosystem för både växter, djur och människor. 

Genom att öka medvetenheten om alla de tjänster som ekosystemen ger, och vilka risker som uppstår för människan om de inte förvaltas på ett hållbart sätt, skapas ökad förståelse och ökat engagemang för att bevara ekosystem och biologisk mångfald. Begreppet ekosystemtjänster är på så sätt också ett verktyg för kommunikation som bidrar till att synliggöra olika värden och skapa förståelse och acceptans för vikten av hållbara beslut. 

Synliggöra alla värden 

När ett område exploateras eller tas i anspråk för ny verksamhet är det inte alltid tydligt vilka värden som går förlorade. Genom att identifiera både biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett område kan en helhetsbild skapas av vad som behöver bevaras och utvecklas. En ekosystemtjänstanalys innebär att ekosystemtjänster kartläggs, analyseras och visualiseras och det blir tydligt vilka värden som påverkas av en verksamhet. Det blir då också tydligt vilken hänsyn som behöver tas för att undvika eller minska negativ påverkan. 

Ge bättre beslutsunderlag 

I dag fattas många beslut utan att man beaktar värdet av ekosystemtjänster, till exempel vid nyttjande eller exploatering av naturområden. Det beror på att ekosystemtjänsterna ofta inte syns då de sällan har ett pris på en marknad. Det innebär i sin tur att vi värderar ekosystemtjänster som är prissatta, exempelvis produktion av livsmedel och virke, på bekostnad av andra, icke prissatta, såsom pollinering, vattenrening eller natur för friluftsliv. 

Genom att synliggöra och värdera ekosystemtjänster skapas kunskapsunderlag som gör att alla – politiker, myndigheter, kommuner, företag, organisationer och privatpersoner – kan fatta mer medvetna och hållbara beslut. Det kan handla om beslut kopplade till exempelvis val mellan olika åtgärder eller avvägningar för att rusta verksamheten för framtida risker.    

Skapa sammanhang och stimulera till dialog och samverkan  

Ekosystemtjänster berör alla och överbryggar de gränser som ofta finns mellan olika sektorer och intressen i samhället. De kan också skapa förståelse för på vilket sätt en verksamhet är beroende av fungerande ekosystem och när man beaktar dem sätts verksamheten in i ett större ekologiskt sammanhang. 

I praktiken är det ofta svårt att fullständigt kartlägga vilken påverkan ett beslut, ett projekt eller en plan har på ekosystem och ekosystemtjänster. Arbete med ekosystemtjänster kan dock bidra till att påverkan på människor och samhälle fångas upp tidigt och att acceptansen för process och beslut därmed ökar. I synnerhet vid konfliktfyllda beslut kan ekosystemtjänstperspektivet bidra till att öka förståelsen för helheten, underlätta kommunikationen mellan olika perspektiv och därmed underlätta för en konstruktiv dialog. 

Det handlar om att det som ligger nära människors intressen – deras välbefinnande – lyfts upp som legitima faktorer att väga in i processer och beslut. Aktörer som förstår att de är beroende av de tjänster som finns i samma ekosystem får anledning att samarbeta. 

Visa på olika perspektiv 

Ibland uttrycks farhågor om att ekosystemtjänstperspektivet har alltför stort fokus på naturens värde för människan och att naturens värde för dess egen skull glöms bort. Att införa ett ekosystemtjänstperspektiv innebär emellertid inte att betydelsen av ett biocentriskt perspektiv minskar. Ofta finns anledning att lyfta värdet av både ekosystemtjänster och ekosystemens egenvärde. 

Begreppet ekosystemtjänster har utvecklats just för att det i vissa sammanhang behövs ett antropocentriskt perspektiv för att hänsyn ska tas till biologisk mångfald och ekosystem. Inom många verksamheter saknas kunskap och underlag som visar att negativ påverkan på arter och naturmiljöer också påverkar människor och samhällets funktioner, direkt eller indirekt.