Nationellt luftvårdsprogram

Det nationella luftvårdsprogrammet beslutas av regeringen och redovisar hur Sverige avser genomföra åtgärder och styrmedel för att uppfylla åtaganden om nationella utsläppsminskningar av olika luftföroreningar.

Samtliga EU:s medlemsländer ska utarbeta, anta och genomföra nationella luftvårdsprogram för att säkerställa att utsläppen av luftföroreningar minskar enligt kraven i EU:s takdirektiv.

Programmet ska samtidigt bidra till en bättre luftkvalitet på lokal nivå och minska negativa effekter på biologisk mångfald och ekosystem. Luftvårdsprogrammet ska även vara samordnat med den svenska klimat- och energipolitiken.

Arbetet med det nationella luftvårdsprogrammet är en pågående process som succesivt utvecklas och revideras. Det första programmet beslutades av regeringen i mars 2019. Nästa revidering av programmet ska vara klar senast år 2023.

Regeringsbeslut om nationellt luftvårdsprogram (pdf 6 MB)

Programmet omfattar de åtgärder som behöver genomföras för att Sverige ska nå utsläppstaken för år 2020 och 2030. Tabellen nedan sammanfattar beslutade åtgärdspaket samt vem som är ansvarig för genomförandet.

Åtgärdspaket Aktuell förorening Sektor som berörs Myndighet ansvarig för genomförande
Förbättrad gödselhantering Ammoniak Jordbruk Jordbruksverket
Förbättrad reningsteknik för förbrännings­anläggningar Kväveoxider Industri
El- och fjärrvärme
Naturvårdsverket
Förbättrad reningsteknik och energi­effektivisering inom massa- och pappersindustri Kväveoxider Industri Naturvårdsverket
Åtgärder för att nå klimatmålet inom inrikes transporter, 2030 Kväveoxider Transporter Energimyndigheten
Trafikverket
Transportstyrelsen
Utfasning av äldre dieselfordon Kväveoxider Transporter Ingen utsedd ännu

Luftvårdsprogrammet är baserat på Naturvårdsverkets förslag som redovisades till regeringen den 1 februari 2019, se under rubriken Underlag och historik nedan.

Underlag och historik

Förslag till förändrad NOx-avgift

Naturvårdsverkets redovisade ett förslag till förändrad NOx-avgift till regeringen den 17 augusti 2022. Underlaget är en delredovisning inför genomförande av åtgärdspaketet för industrin och el- och fjärrvärmesektorn och den kommande revideringen av luftvårdsprogrammet som Naturvårdsverket ansvarar för enligt 3§ i Luftvårdsförordningen (201:740) och Sveriges nuvarande luftvårdsprogram.

Förslag till förändrad NOx-avgift (pdf 2 MB)

Naturvårdsverket följer årligen upp hur utvecklingen för Sveriges utsläppsåtaganden ser ut.

Uppföljning av takdirektivets åtaganden

Regeringen beslutade om programmet den 28 mars 2019 baserat på det underlag som Naturvårdsverket redovisade.

Regeringsbeslut om nationellt luftvårdsprogram (pdf 6 MB)

Naturvårdsverket redovisade sitt slutliga förslag till nationellt luftvårdsprogram till regeringen den 1 februari 2019. Förslaget var uppdelat i tre åtgärdsområden och fyra fokusområden och innehöll 4 bilagor.

Förslag till nationellt luftvårdsprogram (pdf 816 kB) 

Bilaga 1 – Aktuella åtgärder (pdf 802 kB)

Bilaga 2 – Strategisk bedömning av luftvårdsprogrammet (pdf 1 MB)

Bilaga 3 – Samhällsekonomisk konsekvensanalys av åtgärdsförslag (pdf 994 kB)

Bilaga 4 – Remissammanställning (pdf 595 kB)

Under hösten 2018 remitterades förslaget till berörda aktörer, allmänheten hade också möjlighet att lämna synpunkter. Se remissversionen nedan.

Remiss Luftvårdsprogrammet – förslag till strategi för renare luft i Sverige (pdf 2 MB)

En ny luftvårdsförordning (2018:740) för genomförande av bestämmelserna i det reviderade takdirektivet trädde i kraft 1 juli 2018. Paragraf 3–8 i förordningen behandlar nationellt luftvårsprogram.

Luftvårdsförordning (2018:740) (Riksdagens webbplats)

I december 2017 redovisade Naturvårdsverket sitt förslag till nationellt genomförande av takdirektivet. En mer detaljerad beskrivning om nationella luftvårdsprogram finns i kapitel 8 i skrivelsen.

Naturvårdsverkets förslag till genomförande av takdirektivet (pdf 577 kB)