Så beräknas preliminär statistik för Sveriges territoriella utsläpp

Granskad: ‎den ‎19‎ ‎juni‎ ‎2024

Naturvårdsverket publicerade den 19 juni 2024 statistik över territoriella utsläpp och upptag av växthusgas för helåret 2023. Siffrorna är preliminära och uppdateras i samband med den slutgiltiga publiceringen i december 2024.

Den preliminära statistiken görs för att uppskatta utsläpp föregående år så snabbt som möjligt. För de sektorer där dataunderlag inte ännu är tillgängligt används en förenklad metod jämfört med de ordinarie utsläppsberäkningarna som presenteras i december. Den största andelen av utsläpp är dock uppdaterade med nya indata och använder samma metod som i de ordinarie utsläppsberäkningarna.

Den preliminära statistiken för helåret, ligger till grund för siffror som rapporteras till EU varje år. De preliminära utsläppen av växthusgaser är officiell statistik.

Kvalitetsdeklaration för preliminära utsläpp MI0107 (pdf)

Även Statistikmyndigheten SCB publicerar preliminära utsläpp

Statistikmyndigheten SCB publicerar kvartalsvis officiell statistik om miljöekonomi, så kallade miljöräkenskaper, där klimat och luftutsläpp per bransch är en av komponenterna.

Statistiken är uppbyggd med Nationalräkenskaperna som grund och används för miljöekonomiska analyser om sambandet mellan miljö och ekonomi. I statistik över den svenska ekonomins utsläpp ingår även utsläpp från internationella transporter.

SCB:s Miljöräkenskaper – statistik om utsläpp till luft