Sveriges territoriella utsläpp 2020 (preliminära)

Pandemin bidrog till en rekordminskning av svenska klimatutsläpp under 2020. Utsläppen minskade med 6,8 procent jämfört med 2019.

Naturvårdsverket publicerade den 12 maj 2021 statistik över territoriella utsläpp och upptag av växthusgas för helåret 2020. Utsläppsstatistiken visar att Sveriges totala utsläpp 2020 var 47,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket innebär en minskning om 6,8 procent jämfört med föregående år. Den påverkan som coronapandemin har haft på vårt samhälle är en betydande orsak till den stora minskningen, men det är även ett antal andra faktorer som har bidragit. Den största andelen av de minskade utsläppen anses vara tillfällig.

Den största minskningen har skett inom industrin, där utsläppen har minskat med knappt 1,8 miljoner ton. Detta beror framför allt på minskade utsläpp inom järn- och stålindustrin, till följd av minskad produktion, samt inom kemiindustrin, där en brand i Borealis krackeranläggning orsakade produktionsstopp under en stor del av året. Även raffinaderiindustrin har minskade utsläpp, till följd av minskad efterfrågan och därmed produktion.

Inom el- och fjärrvärmesektorn minskade utsläppen med drygt 1 miljon ton, vilket motsvarar en minskning på 23 procent för sektorn. De minskade utsläppen beror delvis på varmt väder och lågt behov av uppvärmning, men även på en kraftig minskning av fossila bränslen som antas bero på den höjda skatten på fossila bränslen som används för att producera värme i kraftvärmeverk. Skatten infördes i augusti 2019.

klimat-diagram-maj-2021.jpg

Statistik över växthusgasutsläpp och upptag i Sverige 2019–2020. Källa Naturvårdsverket.

Transportsektorns minskning uppgick till 5,3 procent, vilket till största del beror på minskat trafikarbete. Personbilar bidrog till den största minskningen på ca 0,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Inrikesflyget minskar med knappt 60 procent och bidrar också till minskningen med 0,3 miljoner ton. Utsläppen från tunga lastbilar ökar däremot med ca 6 procent, vilket utgör en ökning på 0,2 miljoner ton.

Arbetsmaskinernas utsläpp under 2020 ökar med 10 procent, vilket bidrar till en utsläppsökning på ca 0,3 miljoner ton. Utsläppen från jordbruk ser i dagsläget ut att minska något till följd av färre antal djur. Denna sektor uppdateras dock med nya data i december och är därmed relativt osäker. För resterande sektorer (uppvärmning av bostäder och lokaler, utsläpp från produktanvändning och lösningsmedel, avfallssektorn samt markanvändningssektorn) har föregående års utsläppsvärde antagits, med undantag från utsläpp från deponier inom avfallssektorn. Dessa sektorer kommer att uppdateras till publiceringen i december.

Så beräknas den preliminära statistiken

Den preliminära statistiken görs för att uppskatta utsläpp föregående år så snabbt som möjligt. För de sektorer där dataunderlag inte ännu är tillgängligt används en förenklad metod används jämfört med de ordinarie utsläppsberäkningarna som presenteras i december. Den största andelen av utsläpp är dock uppdaterade med nya indata och använder samma metod som i de ordinarie utsläppsberäkningarna.

Den preliminära statistiken för helåret, ligger till grund för siffror som rapporteras till EU varje år. De preliminära utsläppen av växthusgaser är officiell statistik. Kvalitetsdeklaration för statistisk och frågor svar om skillnaderna mellan utsläpp från den svenska ekonomin och utsläpp som används för att följa upp Sverige klimatmål, hittar du mer information om i länkarna nedan.

Dataunderlag Utsläpp av växthusgaser 2020 - preliminära (xlsx 19 kB)

Kvalitetsdeklaration, preliminära utsläpp av växthusgaser (pdf 337 kB)

Frågor och svar om skillnader i utsläppsstatistiken (pdf 88 kB)

Även Statistikmyndigheten SCB publicerar preliminära utsläpp

Statistikmyndigheten SCB publicerar kvartalsvis officiell statistik om miljöekonomi, så kallade miljöräkenskaper, där klimat och luftutsläpp per bransch är en av komponenterna.

Statistiken är uppbyggd med Nationalräkenskaperna som grund och används för miljöekonomiska analyser om sambandet mellan miljö och ekonomi. I statistik över den svenska ekonomins utsläpp ingår även utsläpp från internationella transporter.

SCB:s Miljöräkenskaper – statistik om utsläpp till luft