Allmänhetens kunskap och attityder till klimatfrågor

Naturvårdsverket mäter regelbundet svenska folkets kunskap och attityder till klimatfrågor. Undersökningarna används för att utveckla och anpassa förslag på åtgärder.

Svenskarnas attityder till klimatfrågor har undersökts med ungefär samma frågor sedan 2002. Den senaste undersökningen visar att 95 procent svarar att de tror att Sverige kommer att påverkas av klimatförändringen. De allra flesta, nästan 8 av 10, svarar att vi i Sverige kan bromsa vår klimatpåverkan. Stödet för att sätta in samhällsåtgärder för att minska klimatförändringen är högt. 86 procent instämmer i den senaste undersökningen att det är mycket eller ganska viktigt.

Undersökningen är genomförd på uppdrag av Naturvårdsverket. Syftet med undersökningen är att regelbundet mäta allmänhetens kunskap och attityder till klimatfrågor. Undersökningen ställer också frågor om olika lösningar för att minska klimatpåverkan.

Den senaste undersökningen genomfördes 2021. Resultaten från 2021 års mätning visas tillsammans med tidigare mätningar som Naturvårdsverket genomfört 2002–2018.

Allmänheten om klimatet 2021 (pdf 358 kB)

Exempel på resultat från den senaste undersökningen

  • 8 av 10 tror att de själva kan göra något för att bromsa klimatförändringen.
  • Mest positiva är de tillfrågade till att köpa energisnåla hushållsapparater nästa gång de byter. 9 av 10 kan tänka sig att göra det.
  • 8 av 10 kan tänka sig att köra bil mer energisnålt, sänka elförbrukningen i hemmet och åka tåg istället för flyg.
  • 7 av 10 kan tänka sig att köpa färre saker och att semestra nära istället för att flyga utomlands.
  • 6 av 10 respondenter är positiva till att samåka mer, äta mindre kött, välja elbil, ställa bilen till förmån för cykel eller elcykel samt välja klimatsmarta fonder.
  • Hälften kan tänka sig att åka mer kollektivt och sänka temperaturen inomhus.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av PFM Research som en webbenkät under två veckor i maj och juni 2021, mot ett riksrepresentativt urval av respondenter avseende geografi, kön och ålder. Totalt besvarades enkäten av 1 000 personer.

Allmänhetens behov av kommunikation om klimat

Undersökningen genomfördes under 2020 på uppdrag av Naturvårdsverket. Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om vad allmänhetens vill veta om klimatfrågor och på vilket sätt de vill ha informationen. Frågorna i undersökningen är ett samarbete mellan Naturvårdsverket och SMHI.

Undersökningen visar att allmänheten främst vill ha information om klimatfrågor från myndigheter, forskare och från nyhetsmedier. Mycket få är intresserad av att få information från en känd person som man följer i sociala medier. De kanaler som man enligt undersökningen föredrar är tidningar, TV och sökfunktioner på internet. En majoritet anger att de är intresserade av information som text, men även via rörlig bild och att lyssna på någon som berättar.

En fråga om man känner till Parisavtalet visade att 92 procent har hört talas om eller känner till Parisavtalet. Av dem uppger nästan 7 av 10 att Parisavtalet är mycket viktigt eller ganska viktigt.

Exempel på resultat från undersökningen

  • En majoritet i undersökningen uppger att de föredrar information som text (62 procent) och rörlig bild (59 procent).
  • I undersökningen svarar 64 procent att tillgången på information om klimatfrågor motsvarar deras behov och önskemål. 12 procent anser att det finns för mycket information och 11 procent vill ha mer information.
  • Globala perspektiv på klimatfrågor intresserar respondenterna, framförallt de som är yngre än 25 år. De vill bland annat veta mer om vilka konsekvenser klimatförändringarna kan få globalt och vilka åtgärder som görs för att begränsa klimatförändringar.

Om undersökningen

Drygt 1 000 personer svarade på frågor om klimatinformation i en webbenkät. Undersökningen genomfördes under tiden juni–augusti 2020 mot ett riksrepresentativt urval av respondenter över 18 år avseende geografisk härkomst, kön och ålder.

Som bakgrundsfrågor mättes bland annat intresse och oro för klimatfrågor. En övervägande majoritet är intresserade av klimatfrågor (76 procent). En stor andel uppger också att de är oroliga för klimatförändringar (70 procent). Personer som är 25 år eller yngre och boende i storstadsområden är i större utsträckning väldigt intresserade och/eller väldigt oroade.

Rapport: Allmänhetens behov av kommunikation om klimat (pdf  4 MB)

En man och ett barn

Klimatkommunikation

Tre av fyra svenskar är intresserade av klimatfrågor visar Naturvårdsverkets undersökning.