Klimatanpassning i samhällsplaneringen

Sveriges klimat blir allt varmare och blötare. I takt med att den globala medeltemperaturen stiger ökar också förekomsten av extremt väder som torka och värmeböljor eller skyfall, vilket i sin tur ökar risken för översvämningar, ras, skred och erosion.

Klimatförändringen ställer nya krav på hur vi nyttjar, utformar och förvaltar våra samhällen och landskap, som idag till stor del är planerade efter rådande klimat. Hur vi väljer att använda mark och vatten i landskapet får stor betydelse för hur klimatrelaterade risker kan hanteras. Att anpassa sig till ett förändrat klimat är därför en viktig del i den fysiska planeringen för att undvika fara för människors hälsa, egendom och miljön.

Naturvårdsverket tillhandahåller en rad olika vägledningar och stöd för att främja en hållbar fysisk planering som beaktar effekterna av ett förändrat klimat. Nedan finner du ett antal arbetsområden med stöd för klimatanpassningsarbetet. 

Hur vi använder mark och vatten, planerar och bygger är centralt för att bevara och utveckla ekosystemens kapacitet att leverera klimatanpassningsnyttor så som vattenhantering och temperaturregling och andra ekosystemtjänster. Att främja ekosystemtjänster i samhällsplaneringen är därför en viktig del i klimatanpassningsarbetet.

Läs mer om ekosystemtjänster

Genom att ta fram planer för bevarande och utveckling av den kommunala grönstrukturen kan områden med betydelse ur klimatanpassningssynpunkt så som parker eller avrinningsytor främjas.

Läs mer om grönplanering 

Arbetet med naturbaserade lösningar handlar om att nyttja naturens egen förmåga att stå emot negativa effekter av ett förändrat klimat, samtligt som den biologiska mångfalden och andra samhällsnyttor (hälsa, rekreation m.m.) främjas. Naturbaserade lösningar kan därför hjälpa oss att hantera flera stora samhällsutmaningar på en och samma gång, samtidigt som de genererar flerfaldiga vinster.

Mer om naturbaserade lösningar i klimatanpassningsarbetet

Grön infrastruktur är ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element. En väl fungerande grön infrastruktur bidrar till att ekosystemen blir motståndskraftigare mot störningar som klimatförändringar.

Mer om grön infrastruktur

När klimatet förändras beräknas fler kraftiga regn och högre vattenstånd i sjöar och vattendrag uppkomma, vilket gör det viktigt att planera för en hållbar dagvattenhantering som minimerar översvämningsrisk och spridning av föroreningar.

Mer om dagvatten

Marktäckekartering är ett viktigt underlag för arbetet med biologisk mångfald, hållbar markanvändning, ekosystemtjänster, samhällsplanering samt hantering av klimatrelaterade risker, så som brandrisk.

Mer om Nationella marktäckedata (NMD)