Nationella Marktäckedata (NMD)

Aktuell och heltäckande kartering av Sveriges marktäcke är något många aktörer inom miljöområdet har behov av. Naturvårdsverket har i samarbete med flera svenska myndigheter och organisationer tagit fram en rikstäckande kartering.

Marktäckekartering är ett viktigt underlag för arbetet med biologisk mångfald, hållbar markanvändning, ekosystemtjänster, samhällsbyggnad- och planering samt klimat och sårbarhet. Därför har Naturvårdsverket i samverkan med flera myndigheter tagit fram en rikstäckande kartering av marktäckedata, ett antal kompletterande produkter och tillhörande dokumentation.

Samverkan har varit ett effektivt sätt att använda resurser och vi har tillsammans skapat en produkt som många användare får nytta av i det svenska miljöarbetet.

Nationella Marktäckedata består av ett basskikt och kompletterande tilläggsskikt.

Ladda ner data

Exempel på användning

Nationella marktäckedata kommer till användning på olika sätt hos flera olika organisationer. Genom den referensgrupp som har varit kopplad till projektet Agenda för landskapet har vi fått flera exempel på användning från kommuner, universitet/högskolor, myndigheter och privata aktörer. 

Sammanfattning av användning av Nationella marktäckedata

Exempel på användning

Framtida förvaltning och ajourhållning

Naturvårdsverket och övriga intressenter vill ha en långsiktig och väl förvaltad ajourhållning och distribution av marktäckedata. Fungerande och effektiva metoder för kontinuerlig uppdatering är viktigt och därför har Naturvårdsverket genomfört ett projekt tillsammans med andra myndigheter och planerna är att fortsätta samarbetet även framöver. 

Filmer om Nationella marktäckedata

Rymdstyrelsen har gjort tre filmer om Nationella marktäckedata:

Youtube video
Youtube video
Youtube video

Kontaktpersoner

Camilla Jönsson, Naturvårdsverket
Ola Inghe, Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är projektansvariga och ordförande för intressentstyrgruppen för Agenda för landskapet. Projektet ska vidareutveckla och etablera förvaltningen för Nationella marktäckedata.

Projektet Agenda för landskapet

Projektet Agenda för landskapet pågår 2020–2021 med målsättningen att vidareutveckla NMD och etablera en långsiktig förvaltning. Projektet finansieras av Vinnova samt av de nio myndigheter som ingår i intressentstyrgruppen. De deltagande organisationerna bidrar med ekonomiska resurser till projektet och bemannar projektets olika arbetsgrupper med experter.

Organisationer i intressentstyrgruppen:

 • Naturvårdsverket (ordförande)
 • Statistiska centralbyrån
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Skogsstyrelsen
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Trafikverket
 • Jordbruksverket
 • Lantmäteriet
Referensgrupp

I referensgruppen för Nationella Marktäckedata finns representanter från ytterligare organisationer. Dessa medverkar som referens till projektet. De deltar till exempel med användarkrav, kvalitetssäkring, ger återkoppling av relevans för produkten och förankrar kunskap om Nationella Marktäckedata på de egna organisationerna.

Organisationer i referensgruppen:

 • Boverket
 • Försvarsmakten (representerat genom GeoSE)
 • Länsstyrelsen i Norrbottens län
 • Länsstyrelsen i Västmanlands län
 • Länsstyrelsen i Stockholms län
 • Riksantikvarieämbete
 • Rymdstyrelsen
 • Sametinget
 • Statens geotekniska institut
 • Stockholms universitet
 • Sveriges geologiska undersökning
 • Sveriges kommuner och regioner
 • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut