Klassificering och kodning

Stöd för avfallskodning. Vägledning om arbetsgång vid klassning och avfallskodning av avfall. Klassningen av avfall är avgörande för att avfallet ska tas om hand på rätt sätt.