Vägledning

Gratis tilldelning 2021–2030

Vy över Sundsvall

Rapportering och justering

Här finner du information om den årliga rapporteringen och den löpande justeringen av tilldelning för fas 4 (åren 2021–2030).

Allmän information

För att få gratis tilldelning för fas 4 ska verksamhetsutövare årligen rapportera tilldelningsrelaterade uppgifter för det föregående kalenderåret till Naturvårdsverket. Exempelvis ska rapporten som lämnas in 2022 innehålla uppgifter om året 2021. Dessa uppgifter ska vara verifierade av en oberoende och ackrediterad kontrollör. Varje år är 31 mars sista datum för att lämna in en verifierad verksamhetsnivårapport. Man ska utgå från den senast godkända verksamhetsnivårapporten. Exempelvis ska 2022 års rapport utgå från verksamhetsnivårapporten som godkändes 2021.

Verksamhetsnivårapport för nedladdning

Information och resurser

Under rubriken Referensbibliotek längst ner på sidan hittar du resurser för att förenkla arbetet med verksamhetsnivårapporter. Bland annat hittar du:

  • Länkar till lagstiftning och aktuella vägledningar
  • Instruktionsfilmer
  • Checklista och FAQ

Ta gärna hjälp av dessa resurser i ert arbete. 

Löpande justering av tilldelning baserat på aktuella verksamhetsnivåer

Det är verksamhetsnivåerna som ligger till grund för hur mycket gratis tilldelning en anläggning kan få. Exempelvis hur mycket tilldelningsgrundande värme som levererats till ett fjärrvärmenät. Anläggningar som sökt om gratis tilldelning för perioden 2021–2025 har också lämnat uppgifter om verksamhetsnivåer för 2014–2018. Genomsnittet för dessa år ger den historiska verksamhetsnivån, det så kallade HAL-värdet (på engelska: Historical Activity Level). Den årliga tilldelningen för perioden 2021–2025 kommer initialt baseras på HAL-värdet, men kan komma att justeras uppåt eller neråt beroende på hur verksamhetsnivåerna förändras. En förändring större än 15 procent resulterar i en ändrad tilldelning, men bara om ändringen motsvarar minst 100 utsläppsrätter. Vi har tagit fram en instruktionsfilm om hur dessa regler tillämpas som du hittar längs ner på sidan.

Svensk lagstiftning

Följande lag och förordning är nya och gäller från 1 januari 2021. I vissa fall finns övergångsbestämmelser som innebär att delar av det gamla regelverket fortsatt gäller under en period. Du hittar övergångsbestämmelserna längst ned i respektive rättsakt (innan eventuell bilaga).

Ändringarna beror bland annat på revideringen av handelsdirektivet inför den fjärde handelsperioden (2021–2030) samt att EU-förordningar ersätter delar av den svenska lagstiftningen (se länkar nedan).

Lag (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser (Riksdagens webbplats)

Förordning (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser (Riksdagens webbplats)

Den äldre lagen och förordningen:

Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter (Riksdagens webbplats)

Förordning (2004:1205) om handel med utsläppsrätter (Riksdagens webbplats)

Naturvårdsverkets och Energimyndighetens föreskrifter

Naturvårdsverkets föreskrifter upphör att gälla den 1 februari 2021, förutom i de delar som rör rapportering av 2020 års utsläpp.

Naturvårdverkets föreskrifter (NFS 2017:6) om handel med utsläppsrätter

Energimyndighetens föreskrifter (STEMFS 2016:4) om register för utsläppsrätter (pdf hos Energimyndigheten)

EU-lagstiftning
Annan lagstiftning samt propositioner
EU-lagstiftning och riktlinjer
Regeringens dokument
EU-lagstiftning

Kommissionens delegerade förordning av den 19 december 2018 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG:

Tilldelningsförordningen FAR (Free Allocation Rules) (EUR-Lex)

Rättelse till FAR avseende vissa begrepp på svenska (EUR-Lex)

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/1842 av den 31 oktober 2019 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller ytterligare åtgärder i samband med justeringar av gratis tilldelning av utsläppsrätter på grund av förändringar av verksamhetsnivå:

Verksamhetsändringsförordningen RALC (Regulation of Activity Level Changes) (EUR-Lex)

Koldioxidläckagelistan för perioden 2021-2030 – kommissionens delegerade beslut (EU) 2019/708 av den 15 februari 2019

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447 av den 12 mars 2021 om fastställande av reviderade riktmärkesvärden för gratis tilldelning av utsläppsrätter för perioden 2021–2025 i enlighet med artikel 10a.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/927 av den 31 maj 2021 om fastställande av den enhetliga sektorsövergripande korrigeringsfaktorn för justering av antalet gratis tilldelade utsläppsrätter för perioden 2021–2025

EU-kommissionens vägledningar
På engelska
På svenska
FAQ från EU-kommissionen
Naturvårdsverkets vägledningar
Manual och instruktioner till Naturvårdsverkets e-tjänster för tilldelning
Mallar