Utsläppshandel – för allmänheten

Vy över Sundsvall

EU:s system för handel med utsläppsrätter, EU ETS, är ett styrmedel för att på ett kostnadseffektivt sätt minska utsläppen av växthusgaser.

Det har skett stora förändringar i utsläppshandelssystemet. Därför håller denna och underliggande artiklar på att ses över.

Systemet bygger på EU-gemensamma regler och omfattar alla medlemsländer samt Norge, Island och Liechtenstein. EU ETS har även samarbetsavtal med de nationella handelssystemen i Schweiz och Storbritannien.

EU:s utsläppshandel inleddes år 2005. Sedan starten har systemet steg för steg utvidgats och gäller nu fler branscher. 

Idag ingår cirka 13 000 europeiska anläggningar i systemet, varav cirka 750 finns i Sverige. Många anläggningar finns inom energiintensiv industri och energiproduktion. Från år 2012 ingår även de flygoperatörer som flyger i EU. Planer finns även på att inkludera Sjöfart och utsläpp från Vägtrafik och uppvärmning av byggnader. Utsläppshandeln är indelad i handelsperioder. Just nu är vi i den fjärde handelsperioden som sträcker sig 2021–2030.

Vad är utsläppshandel?

EU:s utsläppshandelssystem är ett avgörande styrmedel för att EU ska nå de egna klimatmålen och internationella åtaganden inom Parisavtalet. 

Vilka deltar?

Tillverkande industrier och anläggningar som producerar el och värme omfattas av EU ETS. Även flygtrafik ingår. 

Så fördelas utsläppsrätter

Merparten av utsläppsrätterna köper deltagande företag varje år till marknadspris. EU delar också ut en viss andel av utsläppsrätterna gratis. 

Marknadsstabilitetsreserven

Marknaden tillförs utsläppsrätter varje år baserat på utsläppstaket. Marknadsstabilitetsreserven fungerar som en reservfond, en buffert, som aktiveras om det är stora skillnader i hur många utsläppsrätter som tillförs jämfört med hur stora utsläppen är.

För branscher och verifierare

Stöd i arbetet

Här hittar du som är professionell aktör i utsläppshandelssystemet stöd i arbetet, e-tjänster, nyheter och statistik.

EU ETS Utsläppshandel
Balkong på våningshus mot blå himmel, Göteborg