Statistik och uppföljning

Granskad: ‎den ‎5‎ ‎april‎ ‎2024

Här sammanställs statistik över rapporterade utsläpp inom systemet för handel med utsläppsrätter. Utsläppen från de anläggningar som ingår i handelssystemet står för 38 procent av Sveriges nationella klimatutsläpp.

Genom att jämföra utsläppen över tid, för varje anläggning, bransch eller region kan utsläppens utveckling följas. Det är också intressant att se hur utsläppen förhåller sig till antalet tilldelade utsläppsrätter.

Rapporterade utsläpp för anläggningar inom handelssystemet 2023

Utsläppen 2023 från anläggningarna (ej flyg) inom utsläppshandeln i Sverige var drygt 17,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket innebär att utsläppen minskat med 2,4 procent från föregående år.

Utsläpp per bransch 2019–2023

   El- och fjärrvärmesektorn i Sverige minskade sina utsläpp med 152 000 ton koldioxidekvivalenter. Det är den sektor som minskat sina utsläpp mest. Det kan delvis förklaras med ett lägre elpris 2023 och därav minskad drift i fossila reservkraftsanläggningar jämfört med året innan trots att 2023 var ett kallare år än 2022.

   Järn- och stålindustrin minskade sina utsläpp med 109 000 ton koldioxidekvivalenter och mineralindustrin minskade sina utsläpp med nära 126 000 ton koldioxidekvivalenter. Minskningen kan förklaras med bland annat inbromsningen av konjunkturen samt den minskade efterfrågan från byggsektorn.

   Kemiindustrin har ökat sina utsläpp med nästan 56 000 ton koldioxidekvivalenter. Detta kan förklaras med att den största kemianläggningen hade ett underhållstopp 2022 och har under 2023 körts med mer normal drift.  

   Detta ledde totalt sett till en minskning av utsläppen inom utsläppshandeln i Sverige med 2,4 % procent 2023 jämfört med 2022, vilken är något mindre än utsläppsminskningen på 4,4 % mellan 2021 och 2022.

   Förteckning över utsläpp per anläggning och bransch 2023 (xlsx) 

   Förteckningar över utsläpp och tilldelning för tidigare år 

   Mellan 2021 och 2022 minskade utsläppen, detta berodde bland annat på att två stora anläggningar inom kemi- respektive raffinaderiindustrin under 2022 haft underhållsstopp under en period. Vidare så föll utsläppen inom El- och fjärrvärme med 244 tusen ton CO2 vilket bland annat kan förklaras med den milda vintern. Inom industrin har den största utsläppsminskningen jämfört med år 2021 skett inom kemi (236 tusen ton koldioxidekvivalenter) och raffinaderi (94 tusen ton koldioxidekvivalenter).

   Utsläpp och tilldelning EU ETS Sverige

     Utsläppen inom handelssystemet är en del av Sveriges nationella klimatutsläpp

     EU:s handel med utsläppsrätter omfattar nästan hälften av alla utsläpp inom EU. I Sverige omfattas ca. 740 anläggningar och totalt ca 38 % av utsläppen i Sverige. Alla anläggningar ska senast 31 mars rapportera sina utsläpp för föregående år och senast under september överlämna utsläppsrätter för de utsläppen.

     Läs mer om hur de nationella klimatutsläppen har utvecklats:

     Sveriges utsläpp av växthusgaser

     Fullgörandestatus

     Genom att senast den 30 september överlämna utsläppsrätter motsvarande årsutsläppen föregående år fullgör företagen sina skyldigheter enligt lagen om vissa utsläpp av växthusgaser (2020:1173).

     Via registret för utsläppsrätter, Unionsregistret, ges tillgång till statistik över såväl företagens rapporterade utsläpp som överlämnade utsläppsrätter.

     Offentliggörande

     Naturvårdsverket ska enligt lagen om vissa utsläpp av växthusgaser (2020:1173), offentliggöra namnen på de verksamhetsutövare och flygoperatörer som inte fullgjort kravet att överlämna utsläppsrätter motsvarande utsläppen av koldioxid. Verksamhetsutövare och flygoperatörer ska också betala en sanktionsavgift.

     • Genomsnittspriset på auktionerade utsläppsrätter var under 2023 ca 83 EUR per ton CO2, med ett lägsta pris på ca 66 EUR per ton CO2 och ett högsta på 96 EUR per ton CO2. Detta kan jämföras med fjolårets genomsnittspris på ca 79 EUR per ton CO2.
     • Totala auktionsintäkter för länderna som ingår i EU ETS (exkl. UK) var cirka 43,6 miljarder EUR. 
     • Sveriges andel av intäkterna var cirka 1,1 %.

     Data om auktioner (eex.com)

     Rapporterade utsläpp från alla verksamheter inom EU ETS finns tillgängligt på EU-kommissionens webbplats. 

     Preliminära siffor för utsläppen inom hela systemet har publicerats på EU-kommissionens webbplats.

     Record reduction of 2023 ETS emissions due largely to boost in renewable energy - European Commission (europa.eu)

     I EU-kommissionens statistik för 2023 syns effekten av den rekordsnabba utbyggnaden av vind- och solkraft, som ersätter fossila energikällor. Statistiken visar även på minskad elanvändning, lägre elproduktion i kolkraftverken samt en minskad produktion och effektivisering i stål- och cementindustrin, som är särskilt utsläppsintensiv.

     EU-kommissionen har en webbaserad databas där information om fördelade utsläppsrätter, utsläpp och överlämnade utsläppsrätter för varje enskild anläggning i handelssystemet i hela EU redovisas.

     Databasen Community Transaction Log (europa.eu)