Vägledning

Gratis tilldelning 2021–2030

Vy över Sundsvall

Övervakningsmetodplaner

Information om övervakningsmetodplanen och reglerna för övervakning av tilldelningsrelaterade uppgifter för fas 4 (2021–2030).

Enligt tilldelningsförordningen (FAR) är en förutsättning för att få gratis tilldelning att verksamhetsutövare har en godkänd övervakningsmetodplan. Baserat på övervakningsmetodplanen ska tilldelningsrelaterade uppgifter övervakas och årligen rapporteras genom en verksamhetsnivårapport.

I övervakningsmetodplanen ska bland annat framgå:

  • Hur anläggningen är uppdelad i delanläggningar och vilka tekniska enheter som hör till vilka delanläggningar.
  • Vilka metoder som används för att bestämma verksamhetsnivåer, värmeflöden, elbalans och fördelning av utsläpp på delanläggningar.
  • Vilka mätinstrument och datakällor som används.
  • Beskrivningar rörande organisation och rutiner.

Övervakningsmetodplanen ska godkännas av Naturvårdsverket. Följande mall ska användas:

Mall för övervakningsmetodplan (Excel)

Ändringar ska anmälas till Naturvårdsverket

Alla ändringar av övervakningsmetodplanen ska anmälas till Naturvårdsverket utan dröjsmål. Om ändringarna är betydande krävs Naturvårdsverkets godkännande. Följande är exempel på betydande ändringar:

  • Ändringar till följd av fysiska förändringar av anläggningen, till exempel nya, nedlagda eller förändrade systemgränser för delanläggningar.
  • Ändringar avseende vilken metod eller val av datakälla som tillämpas, till exempel att mätbar värme bestäms genom direkt mätning istället för att beräknas indirekt via en panneffektivitet.
  • Ändring av ett standardvärde eller en skattningsmetod som anges i övervakningsmetodplanen.

Den hierarkiska ordningen och om att motivera avsteg

I FAR finns definitioner av vilka metoder eller datakällor som får användas för att bestämma olika parametrar. Detta följer en hierarkisk ordning där den översta metoden eller datakällan anses ge mest tillförlitliga uppgifter och i normalfallet är den som ska användas.

När det exempelvis gäller mätbar värme som ska övervakas enligt avsnitt 4.5 bilaga VII FAR, anses en dedikerad mätare vara bättre än att indirekt beräkna värmemängden med en så kallad proxyvariabel, till exempel pannverkningsgrad.

Avsteg från hierarkin, det vill säga om en annan metod eller datakälla än den högsta i hierarkin används, ska i regel motiveras. Enligt FAR finns det 3 olika slags argument som kan tillåtas för att motivera ett avsteg, det är:

  • Förenklad osäkerhetsbedömning (artikel 7.2 FAR).
  • Tekniskt ogenomförbart (artikel 4.1 bilaga VII FAR).
  • Orimliga kostnader (artikel 4.2 bilaga VII FAR).

Mer om den hierarkiska ordningen och de 3 olika motiven till avsteg finns att läsa i Naturvårdsverkets vägledning. En verksamhetsutövare som vill hävda orimliga kostnader ska använda Naturvårdsverkets excelformulär.

Vägledning om den hierarkiska ordningen enligt FAR (pdf)

Formulär för beräkning av orimliga kostnader enligt FAR (Excel)

Youtube video
Svensk lagstiftning

Följande lag och förordning är nya och gäller från 1 januari 2021. I vissa fall finns övergångsbestämmelser som innebär att delar av det gamla regelverket fortsatt gäller under en period. Du hittar övergångsbestämmelserna längst ned i respektive rättsakt (innan eventuell bilaga).

Ändringarna beror bland annat på revideringen av handelsdirektivet inför den fjärde handelsperioden (2021–2030) samt att EU-förordningar ersätter delar av den svenska lagstiftningen (se länkar nedan).

Lag (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser (Riksdagens webbplats)

Förordning (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser (Riksdagens webbplats)

Den äldre lagen och förordningen:

Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter (Riksdagens webbplats)

Förordning (2004:1205) om handel med utsläppsrätter (Riksdagens webbplats)

Naturvårdsverkets och Energimyndighetens föreskrifter

Naturvårdsverkets föreskrifter upphör att gälla den 1 februari 2021, förutom i de delar som rör rapportering av 2020 års utsläpp.

Naturvårdverkets föreskrifter (NFS 2017:6) om handel med utsläppsrätter

Energimyndighetens föreskrifter (STEMFS 2016:4) om register för utsläppsrätter (pdf hos Energimyndigheten)

EU-lagstiftning
Annan lagstiftning samt propositioner
EU-lagstiftning och riktlinjer
Regeringens dokument
EU-lagstiftning

Kommissionens delegerade förordning av den 19 december 2018 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG:

Tilldelningsförordningen FAR (Free Allocation Rules) (EUR-Lex)

Rättelse till FAR avseende vissa begrepp på svenska (EUR-Lex)

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/1842 av den 31 oktober 2019 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller ytterligare åtgärder i samband med justeringar av gratis tilldelning av utsläppsrätter på grund av förändringar av verksamhetsnivå:

Verksamhetsändringsförordningen RALC (Regulation of Activity Level Changes) (EUR-Lex)

Koldioxidläckagelistan för perioden 2021-2030 – kommissionens delegerade beslut (EU) 2019/708 av den 15 februari 2019

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447 av den 12 mars 2021 om fastställande av reviderade riktmärkesvärden för gratis tilldelning av utsläppsrätter för perioden 2021–2025 i enlighet med artikel 10a.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/927 av den 31 maj 2021 om fastställande av den enhetliga sektorsövergripande korrigeringsfaktorn för justering av antalet gratis tilldelade utsläppsrätter för perioden 2021–2025

EU-kommissionens vägledningar
På engelska
På svenska
FAQ från EU-kommissionen
Naturvårdsverkets vägledningar
Manual och instruktioner till Naturvårdsverkets e-tjänster för tilldelning
Mallar