Vägledning

Gratis tilldelning 2021–2030

Vy över Sundsvall

Beslut om gratis tilldelning

Beslut om gratis tilldelning för perioden 2021–2025 är fattat. Här hittar du tilldelning för varje anläggning.

Efter att kommissionen beslutat om den så kallade sektorsövergripande faktorn (CSCF-faktorn) kan den slutliga tilldelningen av gratis utsläppsrätter bestämmas. Naturvårdsverket kan därmed meddela beslut om gratis tilldelning för perioden 2021–2025 för varje anläggning.

Slutlig tilldelning av gratis utsläppsrätter per anläggning perioden 2021–2025 (xlsx 55 kB)

Beslutad tilldelning är en prognos som kan justeras med en verksamhetsnivårapport.

Mer om beslutsprocessen finns att läsa i kapitel 3 i EU-kommissionens vägledning 1 som du hittar under rubriken Referensbibliotek.

Svensk lagstiftning

Följande lag och förordning gäller från 1 januari 2021. I vissa fall finns övergångsbestämmelser som innebär att delar av det gamla regelverket fortsatt gäller under en period. Du hittar övergångsbestämmelserna längst ned i respektive rättsakt (innan eventuell bilaga).

Ändringarna beror bland annat på revideringen av handelsdirektivet inför den fjärde handelsperioden (2021–2030) samt att EU-förordningar ersätter delar av den svenska lagstiftningen (se länkar nedan).

Lag (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser (Riksdagens webbplats)

Förordning (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser (Riksdagens webbplats)

Den äldre lagen och förordningen:

Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter (Riksdagens webbplats)

Förordning (2004:1205) om handel med utsläppsrätter (Riksdagens webbplats)

Naturvårdsverkets och Energimyndighetens föreskrifter

Naturvårdsverkets föreskrifter upphör att gälla den 1 februari 2021, förutom i de delar som rör rapportering av 2020 års utsläpp.

Naturvårdverkets föreskrifter (NFS 2017:6) om handel med utsläppsrätter

Energimyndighetens föreskrifter (STEMFS 2016:4) om register för utsläppsrätter (Energimyndigheten)

EU-lagstiftning
Annan lagstiftning samt propositioner
EU-lagstiftning och riktlinjer
Regeringens dokument
EU-lagstiftning

Kommissionens delegerade förordning av den 19 december 2018 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG:

Tilldelningsförordningen FAR (Free Allocation Rules) (EUR-Lex)

Rättelse till FAR avseende vissa begrepp på svenska (EUR-Lex)

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/1842 av den 31 oktober 2019 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller ytterligare åtgärder i samband med justeringar av gratis tilldelning av utsläppsrätter på grund av förändringar av verksamhetsnivå:

Verksamhetsändringsförordningen RALC (Regulation of Activity Level Changes) (EUR-Lex)

Koldioxidläckagelistan för perioden 2021-2030 – kommissionens delegerade beslut (EU) 2019/708 av den 15 februari 2019

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447 av den 12 mars 2021 om fastställande av reviderade riktmärkesvärden för gratis tilldelning av utsläppsrätter för perioden 2021–2025 i enlighet med artikel 10a.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/927 av den 31 maj 2021 om fastställande av den enhetliga sektorsövergripande korrigeringsfaktorn för justering av antalet gratis tilldelade utsläppsrätter för perioden 2021–2025

EU-kommissionens vägledningar
På engelska
På svenska
FAQ från EU-kommissionen
Naturvårdsverkets vägledningar
Manual och instruktioner till Naturvårdsverkets e-tjänster för tilldelning
Mallar